2015-32-0151-00023

Transport af kalv på ladet af en varebil

01-07-2015

Skrivelse af 24. december 2014 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00027-14).
En kalv blev transporteret på ladet af en pickup. Den var bundet fast i et reb og på tidspunkt hang den med bagparten ud over kanten og sprællede. Kalven var blevet transporteret over en strækning på ca. 6 km. Forholdet blev anmeldt af en person som kørte bagved pickupen.

Rådet udtalte 1. juli 2015:

Af politiets fremskrivelsesbrev fremgår bl.a. følgende:

”der sigtes for overtrædelse af dyreværnslovens § 1, jf. § 7, jf. § 28, stk. 1,1. punkt og bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport § 14, jf. § 35, stk. 1, nr. 3, ved den 9. september 2014 kl. 09.30 at have transporteret en kalv over en strækning på 6 km på en varebil med lad, mens kalven stod bundet i et ca. 1 meter langt reb. Under en del af turen stod kalven med bagparten ud over ladet. Der henvises til foto op­taget af anmelder. Sigtede har forklaret, at der var tale om en kvie, der havde født en kalv uden han havde set dette. Kalven var derefter forsvundet. Den pågældende dag fik han øje på kalven, hvorfor han ville bringe den tilbage til moderen.”

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående lægges til grund, skal Østjyllands politi spørge, hvorvidt der er tale om uforsvarlig behandling af kalven, jf. dyreværnslovens §§ 1, 7, 28, stk.1, 1. punkt og bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport §§ 14, 35 stk. 1, nr. 3. at foretage transport af en kalv på et åbent lad på en varebil over en strækning på 6 km.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne samt medsendte kopi af foto, at kalven blev transporteret på et åbent lad af en varebil over en strækning på 6 km. Kalven var bundet med et ca. 1 m langt reb. Under en del af turen hang kalven med bagparten ud over ladet på venstre side og sprællede. Ved at transportere kalven under de ovenfor nævnte omstændigheder har den været udsat for betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe samt risiko for smerte og varigt mén og er ikke behandlet omsorgsfuldt. Rådet finder at kalven ved at blive transporteret således har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger.

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.