2015-32-0151-00022

Uforsvarlige forhold hos kreaturer, der fremstod magre og med forvoksede klove

01-06-2015

Skrivelse af 18. november 2014 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00021-14).
I forbindelse med øremærkningskontrol i en kreaturbesætning konstaterede en dyrlæge og en tekniker fra Fødevarestyrelsen uforsvarlige forhold hos dyrene, der fremstod magre og med forvoksede klove. Politiet blev tilkaldt og da et kreatur blev vurderet i en tilstand, der betingede, at den blev aflivet straks, blev en praktiserende dyrlæge tilkaldt. I alt 7 kreaturer blev aflivet mens 5 skønnedes i en stand, hvor korrigerende klovbeskæring og øget fodring kunne medføre fortsat trivsel.  2 kreaturer blev indsendt til obduktion på Sektion for Patologi, KU.

Rådet udtalte 1. juni 2015: 

Spørgsmål 1:

På baggrund af sagens oplysninger anmodes om en udtalelse om, hvorvidt det beskrevne indebærer en uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring af 5. maj 2014 samt af det ledsagende billedmateriale, at et dyr blev vurderet så svækket og afmagret, at det straks skulle aflives og en praktiserende dyrlæge blev tilkaldt. Denne bistod ved undersøgelsen af de øvrige kreaturer samt ved rådgivning om dyrenes prognoser (dyrlægeattest af 16. maj 2014). 

De øvrige dyr blev gennemgået sammen med den praktiserende dyrlæge. Besætningen bestod af i alt 12 rødbrogede og sortbrogede kreaturer (1 tyr og 11 hundyr). De ældste dyr var født i 1998 og de yngste i 2008.

Koen, der blev aflivet, fremstod langhåret med pjusket pels og med en skarpt fremstående rygrad. Lårbensknogler sås tydeligt, og låret var meget muskelfattigt. Tværtappe, hoftehjørner og sædeben var ekstremt fremstående med manglende muskelfylde, ligesom ribben var tydelige. Hovedet virkede for stort til kroppen. Bagparten var våd af møg og alle klovene var for lange (15-25 cm). Dyret stod med understillede ben og gik slingrende og havde vanskeligt ved at føre benene fremad på grund af de lange klove, da den blev ført ud af stalden til aflivning. De øvrige kreaturer fremstod alle med skarpt fremstående rygrad, tværtappe, ribben, hoftehjørner og sædeben. De havde alle mere eller mindre for lange klove tenderende til snabelsko. Bag alle dyrene lå der ½ m høje gødningsbunker bestående af tørre, hestepæreformede knolde. Grebningerne var fuldstændig fyldt op af gødningsbunker, således at urinen ikke kunne løbe væk, hvorved dyrene stod i 8-10 cm gylle. Alle dyrene var gødningstilsmudset på bug og bagpart.

Efter undersøgelsen blev det vurderet, at kun 5 dyr var i en stand, som ville muliggøre en korrektion af benstillinger. 2 af disse køer fik afsavet en hornspids, idet hornet var vokset ind og trykkede på kraniet.

I alt 7 dyr blev på grund af deres ringe foderstand og forvoksede klove, der havde medført unormale benstillinger, erklæret uegnede til transport og anbefalet aflivet.

To af de aflivede dyr blev indsendt til obduktion ved Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU. Af obduktionserklæringen af 27. maj 2014 fremgår følgende:

Vedr. X fandtes dyret at have indsunkne øjne og være tilsmudset på bug, bryst og lemmer. Dyret havde et juvenilt yver. Klovene var forvoksede og på baggrund af klovenes længde, vurderedes tilstanden at have en alder på flere måneder. Fund af fedtvæv omkring hjertets kranspulsårer samt fedtvæv i knoglemarv var forenelig med at dyret var magert, men ikke afmagret (kakeksi). Vompapillernes udseende var foreneligt med, at dyret var fodret med ingen eller kun en sparsom mængde kraftfoder.

Vedr. Y fandtes dette at have indsunkne øjne og være gødningstilsmudset på bug, bryst og lemmer.
Dyret havde et juvenilt yver. Klovene var forvoksede på alle fire ben og på baggrund af klovenes længde, vurderedes tilstanden at have en alder på flere måneder. Fundene af serøs fedtvævsatrofi i rørknogler, på yderside af hjerte, ved nyrer og ledkapsler og langs nerver samt atrofi af lever er forenelige med afmagring (kakeksi). Yderligere var vompapillernes udseende foreneligt med, at dyret var fodret med ingen eller kun en sparsom mængde kraftfoder.

På begge dyr konstateredes lejlighedsfund, som ikke var relateret til tilstanden for dyrenes klove eller foderstand.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne kreaturer igennem længere tid (flere måneder) har været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Dyrenes behov for bevægelsesfrihed såvel under optagelse af foder og drikke samt ved hvile har ikke været tilgodeset.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Rådet finder, at sigtede ikke viser vilje eller evne til at sørge for dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til rettens overvejelser om hel eller delvis frakendelse af retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig med
personligt med dyr, jf. dyreværnslovens § 29, stk. 1.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 30 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med produktionsdyr i 3 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.