2015-32-0150-00011

Underernærede og misligholdte heste opbevaret under dårlige forhold

25-09-2015

Skrivelse af 13. maj 2015 fra Nordjyllands Politi (5100-89111-00001-14).
I en besætning med 4 ponyer og et føl, fandtes 3 af ponyerne og føllet at være i så dårlig stand at de måtte aflives.

Rådet udtalte 25. september 2015:

Følgende fremgår bl.a. af Politiets fremsendelsesbrev:

”En pony skønnedes underernæret og svag. Den stod og hang med hovedet i et vandtrug og lavede boblelyde i vandet. Ved et let skub væltede ponyen næsten. Ponyens rygrad var meget synlig og den havde "kohaser" og gik på ballerne på bagbenene.

Bagerst i folden lå et føl, der ikke ville røre på sig og ikke kunne holde hovedet oppe. Det lå og klynkede.

Derudover sås i folden en pony, som patruljen skønnede var en araberlignende hoppe, en rød Shetlandshingst samt en sort/hvid broget Shetlandshingst. Den sort/hvid brogede Shetlandshingst kunne ikke gå og var voldsom halt på sine forben. Politiet vurderede, at manglende hovpleje "snabelsko" var årsag hertil.”

”Dyrlæge D1 fra en Hestepraksis kom til stede. Hun skønnede, at føllet var så svækket, at det skulle aflives. Den underernærede og syge hoppe sås at være mor til føllet. Den havde antydning af mælk i patterne. Dyrlægen skønnede tillige, at hoppen skulle aflives. Ligeledes vurderede dyrlægen, at den sort/hvide brogede Shetlandshingst skulle aflives grundet smerterne som følge af snabelsko, idet dyrlægen skønnede, at den aldrig ville kunne komme til at gå normalt. Shetlandshingsten skønnedes endvidere fejlernæret, idet rygraden og ribbenene tydeligt kunne mærkes, men ikke ses, da den var vommet.
Den røde Shetlandshingst var i samme foderstand som den sort/hvid brogede. Dens rygrad og ribben kunne mærkes og dens mave var vommet. Den havde en iturevet grime på, som sad meget stramt. Der kunne kun være 1 finger mellem grimen og kæben. Den havde skæve bagben og tydeligt gangbesvær. Dette dyr blev tillige aflivet.

Patruljen ledte efter foder. Der sås alene halm men intet hø, kraftfoder eller lignende. Patruljen optog fotos af dyrene (bilag 1/5, l/5a og l/5b). Dyrlæge D1 har endvidere beskrevet dyrene (bilag 1/7).

Embedsdyrlæge D2 har haft sagen til vurdering. Han har anført, at der efter hans opfattelse var tale om groft uforsvarlig behandling af dyr, hældende til mishandling. Efter hans opfattelse burde sagen forelægges for Det Veterinære Sundhedsråd.

Lægges politiets og dyrlæge D1s iagttagelser og vurderinger til grund skal jeg herved forespørge”:

Spørgsmål 1:

Finder Det Veterinære Sundhedsråd, at X ved ikke at sørge for at den drægtige hoppe var adskilt fra andre heste og komme i folingsboks, ved ikke at adskille syge og skadede dyr fra øvrige dyr, ved ikke at sørge for tilstrækkelig motion, ved ikke at give dyrene tilstrækkelig strukturfoder, ved ikke at tilkalde dyrlæge til syg pony og føl og ved ikke at beskære hovene på ponyerne har overtrådt dyreværnslovens § 1, § 2 og 3, jf. § 9, stk. 1, § 10, § 17, stk. 1, § 21, § 24, og § 28 i lov om hold af heste (lov nr. 472 af 15. maj 2014).

Svar ad 1:

Rådet skal anføre, at Rådet ikke udtaler sig om, hvorvidt en given lovgivning/bekendtgørelse er overtrådt, men udelukkende udtaler sig om veterinærfaglige spørgsmål.

Følgende fremgår af dyrlægens attest 7. juni 2014 vedrørende forholdene d. 20. maj 2014:

”Føl:
Nyfødt, afkræftet, livløs, udsultet føl. Aflivet i henhold til dyreværnsloven. (Død af sig selv inden for få timer).

Rød hoppe:
Shetlandslignende, moder til ovennævnte føl. Afmageret, apatisk, ukontaktbar, kakektisk, dehydreret. Aflivet i henhold til dyreværnsloven. (Død af sig selv inden for timer).

Broget hingst:
Shetlandslignende, ligeledes afmageret og fejlernæret. Ponyen har grundet manglende hovpleje, så lange hove at disse vokser abnormt. Dens hove vokser som "snabelsko", hvilket bevirker at den træder mod underlaget med kron/kodeben. Det er en smertefuld tilstand, da den træder med hud mod underlaget. Tilstanden var uoprettelig. Aflivet i henhold til dyreværnsloven.

Rød hingst:
Shetlandslignende, ligeledes afmageret og fejlernæret. Ponyen har misdannede bagben, som bevirker den har besværet gang. Tilstanden kan være medfødt eller sfa manglende vitamin/mineral forsyning under opvækst. Tilstanden er uoprettelig. Aflivet i henhold til dyreværnsloven.

Hoppe:
Flueskimmel, arabertype. Hesten mager 2/9 (4-5 er normalvægt). Hestens tilstand kan ved den rette pasning og fodring forbedres.”

Af politiets rapport for pågældende dag fremgår det, at den røde hoppe med føllet ved besigtigelse skønnedes at være underernæret og svag. ”Den stod og hang med hovedet i et vandtrug og lavede boblelyde i vandet. Ved et let skub væltede ponyen næsten. Ponyens rygrad var meget synlig og den havde "kohaser" og gik på ballerne på bagbenene.” Det fremgår endvidere, at der ”bagerst i folden lå et føl, der ikke ville røre på sig og ikke kunne holde hovedet oppe.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte samt fremsendte sagsakter til grund, finder Rådet, at den røde hoppe samt dennes føl igennem længere tid ikke er blevet fodret og vandet sufficient, og at de derfor har været udsat for højeste grad af smerte lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet finder, at ponyhoppen og dens føl har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Lægges ovennævnte samt fremsendte sagsakter til grund, finder Rådet, at den røde og brogede hingst samt den skimlede hoppe igennem længere tid ikke er blevet fodret og vandet sufficient, samt ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt, herunder beskåret, og at de derfor har været udsat for høj grad af smerte lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet finder, at de 3 ponyer herved har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder Rådet, at X derved har behandlet et eller flere dyr uforsvarligt, grovere uforsvarligt eller vurderes det at forholdet har karakter af mishandling.

Svar ad 2:

Ja, se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede gennem længere tid ikke har vist evne eller vilje til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske helt eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig med heste i 5 år.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.