2015-32-0153-00019

Dyrehandler klippede kløerne kraftigt på hund, så det blødte

26-01-2016

Skrivelse af 29. juli 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00026-14).
En dyrehandler tilbød negleklipning på kæledyr. En kunde bragte i den anledning sin hund til dyrehandleren, som oplyste at det ville komme til at bløde fra neglene i forbindelse med klipningen og at han efterfølgende ville stoppe blødningerne. Hunden fik først klippet kløerne til blødning og efterfølgende blev der klippet yderligere 1½ cm. af nogen af kløerne. Hunden var urolig under proceduren, så ejeren af hunden blev i tvivl om behandlingen var korrekt og han besluttede, at forlade dyrehandleren inden denne havde stoppet blødningerne.
Da ejeren kom hjem med hunden, virkede den smerteplaget og der var fortsat blødning fra neglene, så han bragte hunden til dyrlæge. Dyrlægen lagde hunden i narkose, stoppede blødningerne ved ”brænding” og sendte efterfølgende hunden hjem med antibiotika og smertestillende.

Rådet udtalte 26. januar 2016:

Spørgsmål 1:

Har det at klippe hundens negle ind til blodårerne medført at der også blev klippet i neglenes nerver?

Svar ad 1:

Nerveforsyningen i kloen strækker sig lige så langt ud som blodforsyningen. Såfremt der er klippet i det blodforsynede væv, er der også klippet i kloens nerver.

Spørgsmål 2:

Har det at klippe hundens negle ind til blodårerne udsat hunden for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 2:

Af sagsakterne fremgår at hunden, med fuldt overlæg, fik klippet alle kløer til blods. Nogen af kløerne blev desuden klippet yderligere ned. Hunden var urolig under proceduren og efter hjemkomsten var der fortsat blødning fra 15 af 18 kløer og hunden havde desuden smerter, hvorfor ejeren bragte den til dyrlæge.

Af anmeldelsen fra dyrlægen fremgår: ”Samtlige negle var klippet væsentlig over normalt niveau, hvilket betyder at udover at have klippet i blodkarrene, har den anmeldte også klippet i de nerver der ligger i neglene.”

Billedmaterialet i sagsakterne understøtter, at de fleste kløer var klippet så korte, at kloens centrale blodforsynede og nerveforsynede del var blotlagt med blødning og smerte til følge.

Klipning af kløer skal foretages med en skarp, ren klosaks, der er beregnet til formålet. Det tilstræbes at klippe i en afstand af ca. 2 mm fra den blodforsynede og nerveforsynede del af kloen.

Denne ses tydeligt på upigmenterede kløer, hvorimod den ikke er synlig på en mørk klo. I tilfælde af, at den blodforsynede del ikke tydeligt kan visualiseres, bør kloen klippes med forsigtighed i tynde ”skiver”, indtil det på snitfladen kan konstateres, at der er klippet tilstrækkeligt af. Det tilstræbes, at der ikke klippes til blødning, da det vil være forbundet med smerte og risiko for infektion. I tilfælde af, at der trods forsigtighed ved klipningen, netop bliver klippet ind i den helt yderste del af det blodforsynede væv, vil dette meget sjældent give anledning til gener, og ofte vil hunden ikke reagere eller kun reagere ganske lidt.

Ved at få klippet alle klørene ind til blodkarrene, så der opstår blødning som beskrevet i sagsakterne, har hunden ikke været behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Den har ved den beskrevne behandling været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet vil anse forholdet for groft uforsvarlig behandling af dyr jf. dyreværnsloven § 1.

Spørgsmål 3:

Har det at klippe yderligere 1½ cm af nogle af hundens negle efter at de er klippet ind til blodårerne udsat hunden for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 3:

Hvis der klippes yderligere 1½ cm. af en klo, efter den er klippet til blødning, kan det ikke undgås at lædere væv med både rig nerveforsyning og blodforsyning. Dette vil forårsage væsentlig blødning og udtalt smerte.

Såfremt hunden har fået klippet yderligere 1½ cm. af kløerne, efter der var klippet til blødning, har den ikke været behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Det beskrevne indgreb vil være forbundet med højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet vil anse det som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling jf. dyreværnsloven § 1.

Spørgsmål 4:

Kan en klipning af en hunds negle som det er beskrevet ovenfor antages at påføre hunden smerte?

Svar ad 4:

Se svar ad. 2 og 3.

Spørgsmål 5:

Har det at blødningerne ikke stoppes med det samme efter klipningen, men først efter klipningens afslutning, udsat hunden for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 5:

Da det ikke er blødningen, der er årsagen til smerten, men det forhold, at nerveforsyningen i kloen bliver læderet, har det at blødningen først stoppes efter klipningens afslutning ingen indflydelse på graden af uforsvarlighed.

Spørgsmål 6:

Såfremt Rådet måtte komme frem til det resultat, at hunden har været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling, er det så Rådets opfattelse, at denne uforsvarlige behandling, grovere uforsvarlige behandling eller mishandling har fundet sted ved hver klipning af en negl eller skal afklipningen af neglene ses som et samlet forløb?

Svar ad 6:

I nærværende sag er alle kløer med fuldt overlæg blevet klippet til blods i en grad, så 15 af kløerne fortsat blødte 45 minutter efter indgrebet. Nogen af kløerne fik desuden under indgrebet klippet yderligere 1,5 cm af, efter at der allerede var klippet til blødning.

Rådet finder det samlede forløb som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling jf. dyreværnsloven § 1.

Spørgsmål 7:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 7:

Rådet skal bemærke, at såfremt der klippes yderligere 1½ cm af en klo, der allerede er klippet til blødning, vil indgrebet være at betragte som et kirurgisk indgreb, der kun bør foretages efter forudgående bedøvelse og som kun må udføres af en dyrlæge, jf. dyreværnsloven § 14, stk. 1.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 10.000 kr. Forvandlingsstraffen var fængsel i 10 dage.
Tiltalte skulle betale sagens omkostninger, dog ikke til tiltaltes forsvarer.
Tiltalte skulle betale 3.750,54 kr. til sagsøger til dækning af dyrlægeregning.