2016-32-019-00011

Fodring af ikke-fravænnede småkalve herunder i forbindelse med transport

03-06-2016

Skrivelse af 22. februar 2016 fra Fødevarestyrelsen.
Småkalve i alderen 10 dage til 2 måneder gamle der samhandles eller eksporteres til andre lande, bliver indsamlet i forskellige kvægbesætninger og transporteret til et samlested. Herefter skal dyrene transporteres samlet fra samlestedet til modtageren i et andet land. I den forbindelse ønskede Fødevarestyrelsen belyst, hvor tit ikke fravænnede kalve skulle fodres herunder i forbindelse med transport, mængden af foder og andet i denne forbindelse.

Rådet udtalte 3. juni 2016:

Fødevarestyrelsen ønsker en vurdering og efterfølgende svar på konkrete spørgsmål i relation til fodring af ”ikke-fravænnede” kalve før og under transport.

De omtalte kalve vil typisk være mellem ca. 10 dage og ca. 2 måneder i alder. De befinder sig dermed i mælkefodringsperioden. Praksis er, at kalve afhentes fra oprindelsesbesætninger og transporteres til et opsamlingssted (f.eks. eksportsamlestald), hvorfra de i samlet flok transporteres videre til bestemmelsesdestinationen.

Spørgsmål 1:

Med hvilken hyppighed skal ikke-fravænnede kalve i alderen 10 dage til 2 måneder fodres for at tilgodese deres behov?

Er fodringshyppigheden uændret i hele aldersintervallet? Hvis ikke, ønskes oplyst fodringshyp-pigheden i de definerede aldersintervaller.

Hvilken mængde foder skal tildeles pr. kalv pr. fodring?

Er det Sundhedsrådets vurdering, at ovenstående også er gældende for dyr under transport?

Spørgsmål 2:

Hvilke fodermidler anses for passende til ikke-fravænnede kalve i ovennævnte aldersgruppe?

Hvilken temperatur bør fodermidlet have ved udfodring?

Bør kalvene tilbydes supplerende væske, f.eks. vand? I givet fald hvor ofte?

Spørgsmål 3:

Kommissionen udtaler i brev af 4.12.2009, at fodringsudstyret til kalve skal være spand eller fleksible drikkenipler. Kan Sundhedsrådet præcisere hvilket udstyr, der skal anvendes til hvilke aldersgrupper af kalve for at tilgodese deres behov?

Hvor mange kalve må deles om hver drikkeenhed, f.eks. spand, drikkekop, drikkenippel?

Problemstilling:

Der findes præcise bestemmelser på området, når det gælder opstaldede kalve. Bl.a reguleret i bekendtgørelse nr. 35 af 11. januar 2016 om beskyttelse af kalve. Heri fastsættes f.eks., at alle opstaldede kalve skal tilses mindst 2 gange om dagen. Kalvene skal fodres mindst 2 gange om dagen, og hvis der ikke praktiseres ad libitum fodring eller automatisk udfodring, skal alle kalve kunne fodres på én gang.

Det fastsættes endvidere, at kalve ældre end 2 uger skal tilbydes et tørfoder med fordøjelige fibre i en mængde, der øges fra 200 g/dag til 500 g/dag i perioden fra 14 dage til 6 måneder.

Der skal være fri adgang til frisk vand, og kalvenes sutteadfærd skal tilgodeses i forbindelse med mælkeoptagelsen. Det sidste foregår ved at benytte pattespand, pattebar, mælkeautomat, narresut, flydende sut etc. (jf. § 19). Der skal være mindst én sut pr. kalv, og den skal være tilgængelig i min. 20 min. efter mælketildelingen.

Den udfodrede mælkemængde udgør sædvanligvis min. 6 liter i døgnet og den serveres tempereret i intervallet 35-40’C. Hvis mælken er for kold, opstår der ikke den nødvendige koagulation i kalvenes mavesæk (løben), som er en forudsætning for en optimal omsætning.

Kravet om adgang til frisk vand er kompliceret af, at kalvene kræver en tilvænning til den aktuelle tekniske løsning. Det er ikke en selvfølge, at småkalvene umiddelbart forstår at betjene vandventiler monteret i en lastbil.

Der foreligger sikker dokumentation for, at supplerende vandtildeling øger kalvenes trivsel.

Med baggrund i den skitserede problemstilling skal der svares følgende:

Svar ad spørgsmål 1:

Kalve i alderen 10 dage til 2 måneder skal fodres min. 2 gange i døgnet gennem hele aldersinter-vallet. Der skal udfodres minimum 3 liter mælk ved hver fodring og minimum 200 til 500 g fiberholdigt tørfoder om dagen.

Rådet finder, at dette krav også gælder på tidspunkter, hvor kalvene er underkastet en transport. Dette medfører, at det, for at honorere gældende bestemmelser om hviletider m.v. ved kalvene, undertiden vil være nødvendigt at gennemføre en fodring i løbet af transporten.

Svar ad spørgsmål 2:

Sødmælk eller mælkeerstatninger bestående af min. 60 % skummetmælkspulver vil være egnede til kalve mellem 10 dage og 2 mdr. Som tørfoder med et højt indhold af fordøjelige fibre vil hø, vraphø eller halm være egnet.

Mælken skal udfodres ved en temperatur på 35-40 grader C. Der bør hele tiden som supplement til mælkefodringen være adgang til frisk vand.  

Svar ad spørgsmål 3:

Til mælkefodringen skal der benyttes pattespand, pattebar, mælkeautomat, narresut eller flydende sut i skål, spand etc. De alternative løsninger kan bruges i hele aldersintervallet. Én kalv for hver nippel, spand drikkekop etc.