2015-32-0152-00049

Grise med halebid, inficeret halesår, blodøre, skæv hovedholdning - mangelfuld staldindretning - opbevaring af døde dyr

01-04-2016

Udateret skrivelse fra Østjyllands Politi (4200-89110-00030-14).
Efter en anmeldelse om mulige dyreværnsmæssige problemer på en svineejendom med plads til ca. 5000 smågrise i vægtintervallet 7-30 kg, aflægger en embedsdyrlæge sammen med politiet et uanmeldt besøg på ejendommen. Ved gennemgangen konstateres flere kritisable forhold.
Syge grise var ikke flyttet til særlige sygestier og underkastet behandling hér. Nogle stier leverede ikke et tilstrækkeligt tørt leje til grisene, og i en del stier var der ikke tilstrækkeligt med rode- og beskæftigelsesmateriale.

Rådet udtalte 1. april 2016:

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:

”Det fremgår af sagen, at Østjyllands Politi sammen med Fødevarestyrelsen den 15. september 2014 fore­tog inspektion på ejendommen beliggende på adresse X på baggrund af en anmeldelse om døde grise ved ejendommen. Der henvises til anmeldelse af 10. oktober 2014 fra Fødevarestyrelsen samt vedlagte foto optaget af Fødevarestyrelsens dyrlæge.

I besætningen fandtes 7 grise beskrevet i anmeldelsen side 2 og 3. En gris var afmagret, 1 gris havde en voldsom udspilet mave, 1 gris var halebidt, 1 gris havde både inficerede øresår og halesår, 1 gris havde blodøre, 3 grise havde skæv hovedholdning. Grisene gik i stier sammen med andre grise. Lidelsens alder vurderes til 1-2 uger.”

Spørgsmål 1:

Såfremt ovenstående lægges til grund skal jeg bede Det Veterinære Sundhedsråds vurdering af, hvorvidt der er tale om uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling af grisen jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, punkt jf. 2. punkt, ved at undlade at lade grisen dyrlægebehandle.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at embedsdyrlægen sammen med politiet ved sin besætningsgennem-gang på det uanmeldte besøg den 15. september 2015, fandt et antal smågrise med kliniske tegn på længerevarende sygdom. Ingen af de pågældende grise var flyttet fra deres respektive grupper og anbragt i særlige sygeafsnit. Kun i tilfældet med den sygeligt afmagrede gris foreligger der informationer om en forudgående medicinsk behandling (grisen på billede 7-9). De øvrige grise var en mager gris med en ballonagtig udvidelse af bugen (billede 10, 11 og 12); en gris med halesår (billede 19, 20 ); en gris med både halesår og øresår (billede 13, 14, 15, 16, 17 og 18); en gris med blodøre (othæmatom) (billede 23 og 24) og tre grise med skæv hovedholdning og tegn på balanceforstyrrelser (billede 21 og 22).

På baggrund af sagsakterne skønnes de sygelige tilstande at have været til stede dels uger (afmagrede grise), dels dage (hale og ørebid/sår, blodøre). På baggrund af sagsakterne kan Rådet ikke fastslå, hvor længe de balanceforstyrrede grise har været syge.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at grisenes sygdomsforløb for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved at isolere svinene i sygesti, behandle deres lidelser eller ved at aflive dem. Ved at opholde sig sammen med øvrige artsfæller og ved ikke at være behandlet passende for deres lidelser har grisene været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:

”I besætningen fandtes en gris med en navlebrok med et sår beskrevet i anmeldelsen side 3, opstaldet i en almindelig sti sammen med andre grise. Grisen havde en brok på ca. 9 x 19 cm. Såret var betændt og ca. 5 x 3 cm. Grisen blev aflivet af ejer. Varighed af lidelsen vurderet til 1-2 uger.”

Spørgsmål 2:

Såfremt ovenstående lægges til grund skal jeg bede Det Veterinære Sundhedsråds vurdering af, hvorvidt der er tale om uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling af grisen jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. punkt jf. 2. punkt, ved at undlade at lade grisen dyrlægebehandle eller aflive i besætningen.

Svar ad 2:

Det fremgår af billedmaterialet (billede 25, 27-31) at grisen havde et ca. 19 cm lagt og ca. 9 cm bredt pendulerende navlebrok. Huden på broksækken var beskadiget og inficeret.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at udviklingen af det beskrevne navlebrok, den manglende aflastning på blød bund/manglende sufficient behandling af såret har udsat grisen for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:

”Det fremgår endvidere af anmeldelsen side 4, at der på ejendommen fandtes en gris med et stort lyske­brok, med små sår og rifter på broksækken. Grisen var gangbesværet, vraltende gang og krumrygget, vir­kede alment påvirket. Grisen var opstaldet i en sti sammen med andre grise. Grisen blev aflivet. Der kun­ne herefter konstateres en stor mængde vanligt stinkende indhold i sækken. Lidelsens alder vurderes til ikke mindre en 2-3 uger.”

Spørgsmål 3:

Såfremt ovenstående lægges til grund skal jeg bede Det Veterinære Sundhedsråds vurdering af, hvorvidt der er tale om uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling af grisen jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. punkt jf. 2. punkt, ved at undlade at lade grisen dyrlægebehandle eller aflive i besætningen.

Svar ad 3:

Det fremgår af billedmaterialet (billede 10, 11 og 32) at grisen med det store lyskebrok (posegris) var tydeligt gangbesværet og havde et påvirket almenbefindende.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at udviklingen af det beskrevne navlebrok, den manglende aflastning på blød bund og manglende sufficient behandling af såret, der har medført gangbesvær og tydeligt påvirket almenbefindende, har udsat grisen for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:

”Der blev endvidere i besætningen konstateret en gris med navlebrok, anmeldelsen side 4 nederst, som gik i almindelig sti med de andre grise. Brokken var ca. 9 cm i diameter. Der var et gammelt sår på brokken, som var under afheling. Grisen blev aflivet af ejer.”

Spørgsmål 4:

Såfremt ovenstående lægges til grund skal jeg bede Det Veterinære Sundhedsråds vurdering af, hvorvidt der er tale om uforsvarlig eller groft uforsvarlig behandling af grisen jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1,1. punkt jf. 2. punkt, ved at undlade at lade grisen dyrlægebehandle eller aflive i besætningen.

Svar ad 4:

Det fremgår af billedmaterialet (billede 35, 36, 37, 38 og 39) at grisen havde et navlebrok med en sårdannelse, der stort set var afhelet.

Selvom brokket i sit omfang falder uden for definitionen af et stort navlebrok (> = 15 cm), så kan et brok med en diameter på 9 cm alligevel være et stort brok i relation til grisens aktuelle størrelse.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr ikke kommer sig hurtigt af denne behandling, skal dyret enten aflives straks, eller også skal en dyrlæge konsulteres hurtigst muligt. Om fornødent skal syge eller tilskadekomne dyr isoleres i et passende rum med tør og bekvem strøelse, når dette er hensigtsmæssigt.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at udviklingen af det beskrevne navlebrok og den manglende aflastning på blød bund har udsat grisen for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger.

Svar ad 5:

I øvrigt henvises til Rådets udtalelse af 2. december 2008 om svin med store/komplicerede navle- eller lyskebrok.

Afgørelse:

Sigtelsen blev opgivet, idet man ikke fandt, at en domstol ville finde tiltalte skyldig bl.a. grundet konkurs.