2016-32-0150-00021

Hest fik slag med håndtaget af ridepisk over næseryggen

15-07-2016

Skrivelse af 2. marts 2016 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00058-15).
En hest skulle starte med at indøve indledende øvelser for at kunne udføre øvelsen piaff. Til dette bad ejer og dennes forældre en berider, som man tidligere havde set arbejde og træne piaff fra jorden med andre heste, om at gøre dette. Under træningen, hvor den skulle indlæres i at forstå signalerne, maser/springer hesten frem og berideren presser hesten tilbage, hvor han blandt andet slår/dasker hesten med øverste del af pisken i hovedet/over næseryggen, hesten får i tilbagetrædningen trådt i en skammel og sin egen hale, hvor den træder en stor tot af denne. Der var divergerende opfattelse af hvorledes og hvor mange gange hesten blev slået i hovedet, og om den blev slået eller dasket. Hesten fik efterfølgende 4 buler på næseryggen og ændrede efter ejers oplysning adfærd. Ejer var af den opfattelse at hesten blev mishandlet, og tilskueren af den opfattelse at hesten blev korrigeret, og at dette var nødvendigt, da berideren ellers var blevet løbet ned.

Rådet udtalte 15. juli 2016:

Spørgsmål 1:

Hvorvidt de buler, der ses på hestens næseryg på det i bilag 2 indsatte foto (evt. sammenholdt med bilag 9 – foto af samme hest uden buler) kan være fremkommet ved slag med håndtaget af en pisk.

Svar ad 1:

Rådet finder det muligt, at der kan fremkomme blødninger/hævelser i og under huden samt underliggende muskulatur på næseryggen af en hest ved slag med håndtaget af en pisk. Rådet finder, at de hævelser/buler, der fremvises på næseryggen af hesten på bilag 2, kan være fremkommet ved slag med håndtaget af en pisk.

Spørgsmål 2:

Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, bedes Rådet om muligt udtale sig om, hvor kraftige slag, der skal til, før de medfører sådanne buler.

Svar ad 2:

Rådet kan ikke på det foreliggende grundlag udtale sig om, med hvilken kraft der skulle være slået med. Der forefindes ingen nærmere beskrivelse af de viste læsioner og ej heller en nærmere beskrivelse af håndtaget på pisken, piskens beskaffenhed og hvor der blev holdt på pisken.

Rådet finder dog, uanset ovennævnte, at der har måttet været brugt en ikke ubetydelig kraft for at frembringe de viste læsioner

Spørgsmål 3:

Hvorvidt det ovenfor beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller om forholdet har haft karakter af mishandling.

Svar ad 3:

Det fremgår af sagen, at hesten er blevet slået over næseryggen med håndtaget af en pisk, med en ikke ubetydelig kraft, således at der er opstået hævelser på næseryggen af hesten.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hesten ved at blive påført de ovenfor nævnte læsioner ved brug af håndtaget på en pisk, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, risiko for varigt mén og væsentlig ulempe. 

Rådet finder, at hesten har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Det fremgår endvidere, at hesten trådte sig selv over halen og mistede en ”tot” af denne. Rådet skal anføre, at en hests hale skal være af en sådan længde, at det under træning, fold, i boks og anden aktivitet, sikres, at hesten ikke træder sig selv i halen.

Spørgsmål 4:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse indgå i udtalelsen.

Svar ad 4:

Rådet skal anføre, at en hest er et stort flugtdyr, som i kraft af sin størrelse og adfærd kan være til fare for sine omgivelser. Hvorvidt berideren har handlet i nødværge i den givne situation grundet dette, og hvorvidt dette eventuelt kan være en formildende omstændighed, beror på en juridisk vurdering.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.

Der blev ved bødens udmåling henset til, at handlingen var sket under tiltaltes professionelle virke som træner.

Dommen blev anket til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.