2015-32-0150-00019

Hest påført læsioner med en stick under træning af trailerlæsning

05-07-2016

Skrivelse af 9. oktober 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00007-15).
En hesteejer bestilte en kyndig i horsemanship (sigtede) til at læsse sin hest, idet ejeren ikke kunne læsse sin hest.
Sigtede arbejdede med hesten i 3-4 timer uden pause, hvor den under forløbet blev rørt og fik slag med en stick på ryggen og bagparten. Under forløbet blev hesten slået hårdt med sticken mod ryggen, og når hesten stejlede, fik den flere hårde slag med sticken, ligesom sigtede vendte sticken om og slog hesten med håndtaget. Hesten kom på et tidspunkt op i traileren og bagbommen blev lukket på normal vis. Hesten bakkede og pressede bagbommen, indtil den gav efter og kom ud af traileren. Dette skete 8 – 10 gange på samme måde. Sigtede satte til sidst bagbommen omvendt på. Bommen kunne således ikke presses op, men var låst. Hesten bakkede og fik presset bagparten under bagbommen og faldt ned på forknæene. Hesten fik bakket sig ud under bagbommen, der stadig sad i spænd i traileren. Den var meget stresset og defækerede vandig gødning og svedte kraftigt. Dyrlægen vurderede efterfølgende blandt andet, at den havde fraktureret et ribben og havde andre læsioner, herunder mærker efter slag.
Sigtede nægtede at have forvoldt skade på hesten.

Rådet udtalte 15. juli 2016:

Spørgsmål 1:

Har vendingen af bagbommen i traileren, således at sikkerhedsudløsningsfunktionen blev sat ud af kraft, i forbindelse med læsningen af hesten i traileren udgjort en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 1:

Bagbommen i en hestetrailer er en sikkerhedsforanstaltning, som skal hindre en hest i at rykke baglæns ud af traileren i forbindelse med aflæsning, før læsserampen er på plads på jorden. Bagbommen skal fastgøres i sin holder med en split, som forhindrer bommen i at blive skubbet op af holderen. Bommen bag hesten skal sidde i en højde, så den rammer hesten ca. midt på låret. Hvis den sidder højere, f.eks. oppe ved haleroden, kan hesten forsøge at presse sig ud under bommen.

Enhver ændring af sikkerhedsforanstaltningerne i en trailer skal nøje vurderes, og de risici der kan være forbundet hermed.

Rådet finder i den konkrete situation, hvor hesten allerede flere gange er bakket ud under bommen, at det burde have været vurderet, at der var stor risiko for, at hesten ville forsøge at gøre det samme igen, og at den herved ville kunne sidde fast under bommen med mulig skade af hesten til følge.

Rådet finder, at vending og låsning af bommen i den beskrevne situation var medvirkende årsag til, at hesten blev bragt i den i dyrlægeerklæringerne beskrevne tilstand med bl.a. trykket/fraktureret ribben.

Rådet finder, at hesten herved har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Se også svar ad 3.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Har tildelingen af slag mod hestens krop med en stick - herunder hårde slag med rebet og med håndtaget udgjort en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af sagsakterne, at sigtede, da hesten ikke ville gå op i traileren efter 1½-2 timers forsøg på læsning, brugte en ”stick” og fik hesten til at trave rundt i en cirkel, mens han rørte/klappede sticken mod hestens bagpart, slog hesten hårdt med sticken mod ryggen, og når hesten stejlede, fik den flere hårde slag med sticken, ligesom sigtede vendte sticken om og slog hesten med håndtaget.

Af dyrlægeerklæring af 13. februar 2015 vedrørende undersøgelse af hesten efter læsningsforsøget fremgår: ”Ved den kliniske undersøgelse fandtes 7 kraftige hævelser på hestens højre side samt 2 på hestens venstre side. Alle havde form efter slag med en stick (kraftig pisk med lang snor lavet til træning af hest fra jorden). Langs hele midtlinjen af hestens ryg var hårene slidt ned og på hestens venstre side bagerst i sadelleje var der en fordybning på størrelse med en hånd og ca. 2 cm i dybde. Hesten havde indtørret sved i pelsen på benene.

Ved palpation af ryggen var hesten ekstremt øm især ved blot let berøring af venstre side af sadellejet. Det mistænkes at et ribben i fordybningen kunne være fraktureret efter fastklemning under bagbom. Der kunne erkendes 2 steder med krepitation på ryggen nær torntappene, hvilket svarer overens med blødninger under huden. Under undersøgelsen blev hesten angst og forsøgte at undvige. Hesten blev tildelt smertestillende medicin. Efterfølgende er hesten undersøgt yderligere på X Hestepraksis.”

Det fremgår endvidere af dyrlægeerklæring af 18. februar 2015, at ”Ved en grundig klinisk undersøgelse, fandtes hesten normal i adfærd og opmærksom på sine omgivelser. Hesten var venlig og lod sig i første omgang villigt undersøge. Ved undersøgelse fandtes 3 hævelser på bagparten af 2x1 cm størrelse der var ømme for palpation. Disse hævelser var forenelige med hævelser efter kraftige slag. Ydermere havde hesten på venstre side, udfor det 3 sidste ribben en ca. 12 cm stor nedsynkning i huden forenelig med et trykket eller fraktureret ribben. Ved palpation af dette var hesten voldsomt øm og ville efterfølgende slet ikke tolerere man nærmede sig det pågældende område.

Hesten blev efterfølgende ultralyds scannet. Her kunne man ved det pågældende ribben (ribben nr. 15 i venstre side) se en afbrudt linje i konturen af ribbenet forenelig med en revne i det pågældende ribben.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at hesten ved at påført kraftige slag i forbindelse med læsning i trailer har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Se tillige svar ad 3.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Sigtede henviser dels til, at traileren var uegnet til læsning af hesten og dels til, at hestens ejer insisterede på at få hesten læsset. Rådet finder, at såfremt en professionel vurderer, at traileren er uegnet til læsning af hesten, burde denne have undladt at forsætte forsøg på læsning på et langt tidligere tidspunkt eller helt have undladt dette.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger, dog betalte statskassen salær til tiltaltes forsvarer.