2016-32-0150-00022

Hestehold opstaldet under dårlige forhold og i dårlig stand

29-08-2016

Skrivelse af 2. maj 2016 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00044-15).
En embedsdyrlæge bistod politiet i en vurdering af dyreværnsmæssige forhold i et hestehold. Der blev konstateret magre heste og ponyer, dyr med flækkede hove, dyr, der var opbundne i for korte reb samt dyr, der ikke havde passende adgang til frisk drikkevand samt opholdt sig i bokse, hvor der manglede ren og tør strøelse. Et par heste havde flåd af pus fra begge næsebor.

Rådet udtalte 29. august 2016:

Spørgsmål 1:

Finder rådet, at X ved ikke at sikre alle heste adgang til vand, samt ikke at have fod­ret flere af hestene tilstrækkeligt, således at 5 af hestene var blevet magre, derved har und­ladt at behandle dyrene forsvarligt, herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte, li­delse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, samt undladt at behandle dyrene omsorgs­fuldt?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens endelige erklæring af 2. juli 2015 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne bistod politiet med en vurdering af de dyreværnsmæssige forhold i sigtedes hestehold. Herunder blev to ikke nærmere beskrevne heste i stald 1 begge vurderet som magre med et tyndt fedtlag over ribbenene og manglende muskelfylde over ryg, kryds og lænd. Tre ponyer i stald 2 blev vurderet som magre med et tyndt fedtlag over ribbenene og manglende muskelfylde over ryg.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de omhandlede heste og ponyer ved ikke at være fodret til et acceptabelt huld har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder rådet, at X derved har behandlet disse dyr uforsvarligt el­ler grovere uforsvarligt?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Finder rådet, at X ved at undlade at give de 2 heste med udflåd fra næsebor en pas­sende behandling, herunder at tilkalde dyrlæge, derved har undladt at behandle dyrene forsvarligt, herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, samt undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt?

Svar ad 3:

Af embedsdyrlægens erklæring fremgår endvidere, at de to magre heste begge havde et flåd af pus fra begge næsebor.

Lægges dette til grund finder Rådet, at de omhandlede heste tidligere burde have været sufficient undersøgt og behandlet. Ved undladelse heraf har hestene været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 4:

I bekræftende fald, finder rådet, at X derved har behandlet disse dyr uforsvarligt el­ler grovere uforsvarligt?

Svar ad 4:

Se svar ad 3.

Spørgsmål 5:

Finder rådet, at X, ved ikke at motionere hestene tilstrækkeligt, ved at binde heste i korte reb/kæde, ved at undlade at sikre at alle heste havde adgang til tørt og rent leje samt ved at lade 4 heste gå med flækkede hove, derved har undladt at behandle dyrene forsvar­ligt, herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væ­sentlig ulempe, samt undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt?

Svar ad 5:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring samt af det ledsagende billedmateriale, at 8 heste i stald 1 stod opbundne i kæder/reb med varierende længder på mellem 50 cm og 1 m. I en boks stod en hest (hest 9), der var tilsmudset op ad lårene. Hesten havde ingen adgang til vand og underlaget var ujævnt med gødning og manglede strøelse. 3 heste (heste 10, 11 og 12) gik i en boks uden adgang til vand, hvor underlaget var ujævnt med gødning og manglede strøelse. Hestene var tilsmudsede på lår, bug og ryg. En hest i fold 1 og 3 heste i fold 2 havde alle ikke nærmere beskrevne flækkede hove. Ejeren oplyste, at heste og ponyer i de 2 staldafsnit kom ud en gang om ugen.

Lægges dette til grund finder Rådet, at de beskrevne heste ved at være opbundne i korte kæder, ved ikke at have passende adgang til frisk drikkevand, ved at opholde sig i bokse uden passende tør og ren strøelse samt ved ikke at have fået passende hovpleje har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De rum, hvor hestene blev holdt, har ikke været indrettet på en sådan måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 6:

I bekræftende fald, finder rådet, at X derved har behandlet disse dyr uforsvarligt el­ler grovere uforsvarligt?

Svar ad 6:

Se svar ad 5.

Spørgsmål 7:

Finder rådet, at X ved at undlade at beskære ponyen med den besværede gang, der­ved har undladt at behandle dyret forsvarligt, herunder beskyttet det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe, samt undladt at behandle dyret omsorgsfuldt?

Svar ad 7:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring samt af det ledsagende billedmateriale, at en rød/hvid pony havde lange hove, som medførte en besværet gang.

Lægges dette til grund finder Rådet, at ponyen ved undladelse af sufficient hovpleje, der har medført en besværet gang, har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 8:

I bekræftende fald, finder rådet, at X derved har behandlet dyret uforsvarligt eller grovere uforsvarligt?

Svar ad 8:

Se svar ad 7.

Spørgsmål 9:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 9:

Rådet har ingen yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 40.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 20 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.