2016-32-0156-00019

Høne bedøvet med panodil og efterfølgende opereret

15-11-2016

Skrivelse af 22. august 2016 fra Midt- og Vestjyllands politi (4100-89110-00050-16).
Ejeren af en høne havde kontaktet 2 dyrlæger, idet hønen var tydeligt dårlig. Den havde udposning på brystet hvor kroen sad. Hun oplyste, at dyrlægerne ikke havde kunnet hjælpe hende, idet de havde oplyst, at de ikke havde forstand på fjerkræ. Hun besluttede selv at operere den ved at ”bedøve” den med en Panodil og derefter operere den, hvor hun fjernede en stor klump græs der ikke kunne komme videre til kråsen. Hun offentliggjorde sit indgreb på internettet i en gruppe om høns. Deltagere fra gruppen anmeldte hende.

Rådet udtalte 15. november 2016:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om, at foretage en veterinærfaglig vurdering af uforsvarligheden.

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har hønen ved operationen derved været udsat for uforsvarlig be­handling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishand­ling?

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 1:

Følgende fremgår af sigtedes forklaring: ”Hun forklarede, at hun havde en høne, som var tydelig dårlig. Den havde en udpos­ning på brystet, der hvor kroen sidder. -- Hun gav hønen en Panodil, opløst i vand. Herefter ventede hun ½  time, indtil hønen blev sløv at se på. Herefter tog hun hønen og lagde den på siden. Den lå helt stille. Hun brugte herefter en kniv, som hun havde desinficeret i sprit. Hun skar herefter i hønen og fik åbnet ind til kroen. Det blødte kun lidt. Den viste sig at være helt tillukket af en stor klump græs, der ikke kunne komme videre til kråsen. Hun rensede kroen for græsklumpen, hvorefter hun rensede kroen og såret i klorhexidin og saltvand. Hun syede heref­ter såret sammen med en bomuldstråd, der havde ligget i klorhexidin.”

Det fremgår endvidere af sagsakterne fra sigtedes kommunikation på internettet, at ”Min ene høne lider af sur kro jeg har i 14 dage nu masseret hende og givet hende yoghurt. Det hjalp en smule men ikke nok. Hun var begyndt at tabe sig meget….”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse bortset fra uvæsentlig smerte af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge, med mindre indgrebet er uopsætteligt. Lidelse og smerte skal begrænses i videst muligt omfang.

Ifølge sagsakterne havde hønen været syg i 14 dage, så dens tilstand kan ikke betragtes som akut opstået, og det udførte kirurgiske indgreb kan ikke anses for uopsætteligt. Ved som beskrevet i sagsakterne at få foretaget et kirurgisk indgreb, uden nogen form for anæstesi (bedøvelse), har hønen været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Såfremt sigtede skønnede, at hønens lidelse skulle afhjælpes ved et kirurgisk indgreb, skulle dette have været foretaget under bedøvelse og af en dyrlæge. Alternativt burde hønen have været aflivet.

Rådet finder, at hønen har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 14, stk. 1.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 6.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.