2016-32-0156-00017

Høns uden foder og vand - stærkt afmagrede - flere døde

29-08-2016

Skrivelse af 27. maj 2016 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00011-16).
Den 23. februar 2016 besigtigede politiet en adresse med et blandet dyrehold sammen med en dyrlæge. I en lade var der indrettet en mindre grisestald og et par hønsehold, og der gik et par katte rundt. Hønseholdet bestod af ca. 15-20 høns, der havde en meget opsøgende adfærd. I grisestalden lå tre døde grise. I stalden lå tillige 5 døde høns og en død and, som formentlig var spist af de andre høns. En død høne lå blandt de levende høns. Udendørs lå endvidere en død høne indenfor- og en død and udenfor indhegningen. Kattene vurderedes i normalt huld, men var utroligt nærgående. Det blev konstateret, at ingen dyr på adressen havde adgang til foder eller vand. Ejer oplyste, at han p.t. ikke boede på adressen, men tilså dyrene hver dag på vej hjem fra arbejde.

Rådet udtalte 29. august 2016:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Såfremt ovenstående lægges til grund, har hønsene derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsoplysningerne, at politiet sammen med en dyrlæge besigtigede et blandet dyrehold, herunder et hønsehold med ca. 18 høns i en staldbygning med fri adgang til et udendørs areal. Det fremgår endvidere, at ”hønsene ikke havde noget mad eller drikke. Hønsene virkede meget opsøgende i deres iver på at blive fodret.”

Af dyrlægeerklæringen af 23. februar 2016 fremgår, at det ved besigtigelsen observeres, at ”Der ligger en død høne, i den indvendige del af arealerne og en død and i den udvendige del af arealerne. Desuden findes en bunke med 5 døde høns og en død and på gangarealet inden i bygningen.” ”Der er ingen steds foder eller anden (naturlige) føde at finde. Ladebygninger ledes igennem men heller ikke her findes foder.”

”Klinisk undersøgelse af de levende høns afslører at de alle søger kontakt til mennesker i unormal grad og at de alle er i stærkt afmagret tilstand. Der findes ingen af dyrene med foder i kroen, og alle dyr er tomme i bugen.

Gennemgang af de døde høns og ænder er ikke konklussiv hvad angår dødsårsag …” ”De er dog alle i total afmagret tilstand.”

Ejer oplyste, at ”han havde været plaget af rotter og kunne ikke sætte foder ud til dem uden at rotterne spiste foderet. Derfor havde afhørte foder i sin bil, som han brugte.” ”.. han over tid havde mistet over 40 høns af ukendte årsager.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovennævnte og sagens akter til grund, finder Rådet, at hønsene ikke er blevet behandlet omsorgsfuldt og huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Såfremt det lægges til grund, at hønsene ikke er tilset dagligt, og er døde som følge af mangelfuld fodring og vanding, har hønsene været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 3, 1. punktum.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.