2016-32-0157-00020/2017-32-0157-00022

I blandet dyrehold havde dyrene ingen adgang til vand og foder eller mulighed for at hvile på et tørt leje

17-10-2016

Udateret skrivelse fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00018-15).
Politiet modtog en anmeldelse om vanrøgt på en besætning med blandet dyrehold. Ingen af dyrene havde adgang til vand eller foder eller mulighed for at hvile på et tørt leje. En tilkaldt dyrlæge vurderede, at dyrene ikke havde haft adgang til foder og vand i 2-3 dage. Dyrene vurderedes generelt i middel foderstand med undtagelse af nogle af køerne, der var under middel i foderstand.
Ved politiets opfølgende kontrolbesøg fem dage senere fandtes lignende forhold, mens der ikke var bemærkninger til forholdene ved politiets aftalte besøg ca. to uger senere.
Politiet modtog en ny anmeldelse om vanrøgt i besætningen ca. ni måneder efter det sidste opfølgende besøg. Dyrene havde ikke adgang til foder eller drikkevand, og ikke mulighed for hvile på et tørt leje. Det blev vurderet, at dyrene havde haft adgang til vand indenfor det sidste døgn. Dyrene blev vurderet til at være i middel huld, undtaget nogle få dyr, der var under middel i huld.

Rådet udtalte 17. oktober 2016:

Det fremgår af politiets fremsendelsesbrev, at sagen omhandler to anmeldelser. ”Henholdsvis vedrørende den 24. april 2015, sagsnr. 0900-89110-00018-15 og den 5. (og 10.) februar 2016, sagsnr. 0900-89110-00005-16.”

Vedrørende sagsnr. 0900-89110-00018-15 spørges:

Spørgsmål 1:

Hvis det lægges til grund, at dyrene, som beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen til 0900-89110-00018-15, har været uden vand eller reelt foder i 2-3 dage, har dyrene så været udsat for smerte, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Det fremgår af dyrlægeudtalelse af 15. maj 2015 at, på besætningen var en stald med omkring 30 kreaturer, 40 geder, 50 får, 8 gæs og 25 høns, samt 2 udendørsarealer med en orne, ca. 8 søer og et ukendt antal smågrise med adgang til et par hjemmelavede grisehytter. Dyrene havde ingen adgang til vand eller foder.

Det fremgår endvidere, at ”Der står 2 murerbaljer på gangarealet mellem tyreboksene, og der er vandkopper ved bindslerne. Der er ingen vand i nogle af disse og det er ikke muligt at få vandet til at virke i hverken vandslange til murerbaljer eller vandkopperne. Umiddelbart vurderes kreaturerne til at være i middel foderstand. Dog er nogle af malkekøerne under middel i foderstand.” ”I gangene løber får, geder, kalve og fjerkræ rundt mellem hinanden. Nogle står i aflukkede afsnit, men de fleste går frit. Der er ikke en dråbe vand i nogle af vandkarrene/murerbaljerne og ikke mere reelt foder at se noget steds.” ”Der er heller ikke vand eller foder til rådighed hos grisene.”

Endelig fremgår det, at ”Da vi påbegynder opfyldning af murerbaljerne, kaster de af dyrene, der går løse, sig voldsomt over drikkekarrene og tyrene kaster sig mod tremmerne. Dyrene drikker grådigt af vandet, og vi kan ikke nå at hælde vand op så hurtigt, som karrene tømmes..” ”I nabolængen forefindes poser med forskellige typer pelleteret foder. Der udfodres med 1 sæk grisefoder ude ved grisene, 2 poser fårefoder spredes i bagerste stald afsnit, hvor de fleste får og geder opholder sig og overfor køerne, der står i bindsler, hældes fjerkræfoder op til de gæs der opholder sig der. Dyrene går straks i gang med at æde løs.” Dyrlægen vurderede at dyrene havde været uden vand og reelt foder i 2-3 dage.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at dyrene, ved at have været uden adgang til vand og foder som beskrevet, har været udsat for høj grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og vandet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Spørgsmål 2:

Hvis det lægges til grund, at dyrene, som beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen til 0900-89110-00018- 15, har været uden vand eller reelt foder i 2-3 dage, har dyrene så været behandlet omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sund­hedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Har rum eller arealer, som de er beskrevet den 24. april 2015 af dyrlæge D1, på adressen X, hvor dyrene holdes, som de er beskrevet under sagsfremstilling til 0900-89110-00018-15, været indrettet på en sådan måde at dyrenes behov har været tilgodeset, herunder at der er sikret de enkel­te dyr fornøden bevægelsesfrihed og tørt leje også under optagelse af foder og drikke og ved hvile?

Svar ad 3:

Af dyrlægens udtalelse af 15. maj 2015 og det ledsagende billedmateriale fremgår, at ”Kreaturerne står opstaldet med god plads, men der er meget beskidt”. Det fremgår endvidere, at dyrene i stalden ikke har adgang til tørt leje. Endelig fremgår det, at ”køer og kvier står i bindsler, hvoraf nogle er gået i stykker.”

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet at, ved at have været holdt i et staldområde, der ikke ydede dyrene passende muligheder for hvile på et tørt leje, og hvor nogle af bindslerne var i stykker, så dyrene kunne komme til skade, har de beskrevne dyr været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sund­hedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Spørgsmål 4:

Har rum eller arealer, som de er beskrevet den 29. april 2015 af Nordsjællands Politis afdeling for dyre­velfærd, på adressen X, hvor dyrene holdes, som de er beskrevet under sagsfremstilling til 0900-89110-00018-15, været indrettet på en sådan måde at dyrenes behov har været tilgodeset, herunder at der er sikret de enkelte dyr fornøden bevægelsesfrihed og tørt leje også under optagelse af foder og drikke og ved hvile?

Svar ad 4:

Det fremgår af Nordsjællands Politis rapport af 27. juli 2015 og det ledsagende billedmateriale, at kreaturerne i stalden 29. april 2015, og i særdeleshed tre tyre og syv kvier fremstod uden mulighed for hvile på et tørt leje. ”Flere af kreaturerne havde store lårkager” på lår/bagparti, og kvierne havde gødning på for- og bagben, samt under bugen.

Endvidere fremgår det, at ingen af dyrene den 29. april 2015 havde adgang til vand eller foder, bortset fra grisene udendørs, der ikke havde adgang til vand, men ”der lå nogle kraftfoderpillerester i nogle af de opsatte trug, som stod i folden.”

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet at, ved at have været holdt i et staldområde, der ikke ydede dyrene passende muligheder for hvile på et tørt leje, har de beskrevne dyr været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sund­hedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Idet det ikke fremgår, hvor lang tid dyrene har været uden adgang til vand finder Rådet endvidere, at dyrene, ved at have været uden adgang til vand og foder som beskrevet i forbindelse med det opfølgende besøg 29. april 2015, har været udsat for mindst en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder fodret og vandet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Spørgsmål 5:

Kan omstændighederne som er beskrevet i sagsfremstillingen vedrørende sagsnr. 0900-89110-00018-15 betegnes som overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde uforsvarlig behandling af dyr (§ 28, stk. 1), grovere uforsvarlig behandling af dyr (§ 28, stk. 2) eller mishandling af dyr (§ 28, stk. 3) ?

Svar ad 5:

Lægges svar ad 1-4 til grund vil Rådet karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 6:

Giver omstændighederne som er beskrevet i sagsfremstillingen vedrørende sagsnr. 0900-89110-00018-15 i øvrigt Det Veterinær Sundhedsråd anledning til bemærkninger ?

Svar ad 6:

Det fremgår af politiets rapport af 27. juli 2015, fra det opfølgende besøg i besætningen 29. april 2015 at, ved gennemgang af bindestalden blev det konstateret at hos ”Ko CHR nr.: K1 trykkede begge dens hornspidser ind i panden. Ko med CHR nr.: K2 trykkede dens venstre hornspids ind i panden på den.”

Køerne stod i bindestald og tilstanden har været tydelig og let erkendelig gennem længere tid.  Tilstanden burde have været erkendt af ejeren i forbindelse med det daglige tilsyn, og afhjulpet på et tidligere tidspunkt.

Lægges ovenstående til grund finder Rådet, at køerne, ved at være bragt i den beskrevne tilstand, ikke har været behandlet omsorgsfuldt, men har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Vedrørende sagsnr. 0900-89110-00005-16 spørges:

Spørgsmål 7:

Har anvendelsen af bindsel, tøjr eller lignende indretninger som beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen til 0900-89110-00005-16 været indrettet på en sådan måde at dyrenes behov har været tilgodeset, herunder at der er sikret de enkelte dyr fornøden bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile?

Svar ad 7:

Det fremgår af dyrlægeudtalelsen af 17. februar 2016 og de medsendte fotos, at ”Der stod 18 kreaturer opbundet i bindsler, hvor bindsler to steder var gået i stykker, således at den ene side af bindslet, en lang metal stang, ikke var fastgjort, men stak løst bagud mod lejet … Ingen af dyrene havde dog skader pga. stængerne. Fire steder blev det konstateret, at båndet der lå over dyrets hals var snoet. Især hvor bindslet var gået i stykker, var der opstået flere snoninger, som koen selv kunne lave.”

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund finder Rådet, at de beskrevne dyr, ved at være opstaldet i bindsler, der var i stykker, så båndet omkring dyrenes hals i flere tilfælde var snoet så det strammede og kunne virke kvælende samt begrænsende for dyrenes bevægelsesfrihed, også under optagelse af foder og drikke og ved hvile, har været udsat for lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 2.

Spørgsmål 8:

Har anvendelsen af bindsel, tøjr eller lignende indretninger som beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen til 0900-89110-00005-16 udsat dyrene for smerte, lidelse, angst, varigt men eller væsentlig ulempe?

Svar ad 8:

Se svar ad 7.

Spørgsmål 9:

Har rum eller arealer, som de er beskrevet den 5. februar 2016 af dyrlæge D2, på adressen X, hvor dyrene holdes, været indrettet på en sådan måde at dyrenes behov har været tilgo­deset, herunder at der er sikret de enkelte dyr fornøden bevægelsesfrihed og tørt leje også under optagelse af foder og drikke og ved hvile?

Svar ad 9:

Af dyrlægeudtalelse af 8. februar 2016 fremgår at, ved besøget 5. februar 2016 kunne det i bindestalden konstateres, at der ikke var strøelse i lejerne.

Det fremgår endvidere, at ”I første staldafsnit fandtes endvidere et stk. fuldvoksent kødkvægstyr i enkeltboks uden mulighed for at ligge på et tørt leje. Boksen var ikke muget og godt fyldt med gammel nedtrådt strøelse og afføring. I samme staldafsnit ca. 50 får og lam. 1 af fårene gik med 2 nyfødte lam i enkeltboks, hvoraf det ene lam lå død i boksen. 1 andet dødt lam fandtes liggende udenfor henkastet i gammel plastikbeholder.”

”Blandt fårene fandtes sparsomt med strøelse, der på ingen måde var tilstrækkeligt og fårene/lammene havde på dagen ikke mulighed for at hvile på et tørt og velstrøet blødt leje. Der fandtes intet foder eller stråfoder i afsnittene udover den gødnings- og urintilsmudsede strøelse.”

Endelig fremgår det af dyrlægeudtalelsen, at ”I tilstødende staldafsnit stod endnu en fuldvoksen tyr af kødkvægsrace” ”Boksen fandtes umuget i lang tid. Der var store mængder lort og nedtrådt strøelse i boksen og tyren havde ingen mulighed for at hvile på et tørt og velstrøet leje.” ”I afdelingen gik der endvidere flere ungkreaturer - kvier for sig og tyre for sig. Alle gik i bokse, hvor der igen ikke havde været muget i lang tid og ingen mulighed for tørt leje.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet at, det at være holdt i staldområder, der ikke var muget i længere tid og ikke ydede dyrene muligheder for hvile på et tørt leje, har været til væsentlig ulempe for dyrene, der derved har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe. Dyrene har ikke været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sund­hedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Spørgsmål 10:

Har rum eller arealer, som de er beskrevet den 10. februar 2016 af dyrlæge D3, på adressen X, hvor dyrene holdes, været indrettet på en sådan måde at dyrenes behov har været tilgodeset, herunder at der er sikret de enkelte dyr fornøden bevægelsesfrihed og tørt leje også un­der optagelse af foder og drikke og ved hvile?

Svar ad 10:

Det fremgår af dyrlægeudtalelsen af 17. februar 2016, at ”Flere af de opbundne kreaturer havde store lårkager ... Der var dog ikke tegn på svidning af underhuden.”

”Desuden gik der i et andet aflukke nogle unge tyre, der var ved at være klar til slagtning. Bunden i aflukket bestod af optrådt møg og strøelse, men der var fugtigt, så dyrene havde ikke mulighed for tørt leje.”

Lægges ovenstående til grund finder Rådet, at det at have været opstaldet i et aflukke, hvor bunden ikke ydede ungtyrene mulighed for hvile på et tørt leje, har været til væsentlig ulempe for dyrene, der derved har været udsat for en betydelig grad af lidelse og væsentlig ulempe. Dyrene har således ikke været behandlet omsorgsfuldt, og har ikke været passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sund­hedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Spørgsmål 11:

Kan omstændighederne som er beskrevet i sagsfremstillingen vedrørende sagsnr., 0900-89110-00005-16 betegnes som overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde uforsvarlig behandling af dyr (§ 28, stk. 1), grovere uforsvarlig behandling af dyr (§ 28, stk. 2) eller mishandling af dyr (§ 28, stk. 3) ?

Svar ad 11:

Lægges svar ad 7-10 til grund vil Rådet karakterisere forholdet som mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1og 2.

Spørgsmål 12:

Giver omstændighederne som er beskrevet i sagsfremstillingen vedrørende sagsnr. 0900-89110-00005-16 i øvrigt Det Veterinær Sundhedsråd anledning til bemærkninger ?

Svar ad 12:

Nej.

På baggrund af ovenfornævnte spørges der samlet

Spørgsmål 13:

Hvis det lægges til grund, at et dyr ikke altid har adgang til drikkevand udsættes dyret dermed for smerte, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe?

Svar ad 13:

Dyrs behov for vand afhænger af flere faktorer, herunder dyrets alder og kondition (syge dyr, diegivende dyr), hvilket foder de tilbydes, opholdsarealernes temperaturforhold mm.

Rådet finder, at dyrene, ved at gå uden adgang til vand i perioder på op til flere dage, har været udsat for høj grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe. Dyrene har således ikke været behandlet omsorgs­fuldt, herunder vandet under hensyntagen til deres fysiologiske og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Spørgsmål 14:

Hvis det lægges til grund, at et dyr ikke altid har adgang til drikkevand, er dyret så behandlet omsorgs­fuldt, herunder at det huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer?

Svar ad 14:

Se svar ad 13.

Spørgsmål 15:

Giver den samlede sagsfremstilling vedrørende omstændighederne både i april/maj 2015 og februar 2016 i øvrigt Det Veterinær Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 15:

Rådet finder samlet set, at forholdene hvorunder dyrene blev opstaldet og passet er dyreværnsmæssigt uacceptable, og at dyrene, ved at være opstaldet i gødningsbelagte bokse/stier uden muligheder for at hvile på tørt leje, uden adgang til foder og vand, samt i tøjr, der har begrænset dyrenes bevægelsesfrihed, har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3.

Lægges ovennævnte samt sagens karakter og varighed til grund peger dette på, at sigtede ud fra det forelagte ikke magter eller evner at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold, herunder sikring af, at dyrene har vedvarende adgang til rent drikkevand. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, herunder besætningsreduktion, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Rådet blev stillet supplerende spørgsmål i skrivelse af 17. januar 2017 fra Nordsjællands Politi:

Af fremsendelsesbrevet fremgår, at GPS udskrifter fra As arbejdsmobil viser, at hans bil var på X, den 21. april 2015 fra kl. 05.38 til kl. 06.22. Videre fremgår, at bilen var på X, den 22. april 2015 fra kl. 05.35 til 06.13 og at bilen var på X den 23. april 2015 fra kl. 15.44 til kl. 22.40 samt den 24. april 2015 fra kl. 05.32 til kl. 06.23.

Spørgsmål 16:

Hvis det lægges til grund, at A har været hos dyrene på ovennævnte tids­punkter - morgen og aften - hvor han har fodret, givet vand og muget ud, giver det så Det Veterinære Sundhedsråd anledning at ændre de svar, der er givet, hvor forudsætnin­gen for Rådets besvarelse har været, at dyrene ikke har fået mad og vand i 2-3 dage og der ikke er blevet muget ud under dyrene i samme periode?

Svar ad 16:

Det fremgår af politiets rapport af 29. april 2017, at dyrlægen ankom kl. 14.33 d. 24. april 2016 for at gennemgå besætningen, og fandt, at dyrene var meget sultne og tørstige. Da der ikke kunne skabes kontakt til ejeren, blev det besluttet at forsøge at vande dyrene. ”I den forbindelse konstaterede vi, at vandingsanlægget ikke fungerede… Vi konstaterede ligeledes, at vandkopperne var i stykker.”

Af dyrlægeudtalelse af 15. maj 2016 fremgår, at dyrlægen ved gennemgang af besætningen d. 24. april 2015 konstaterede følgende forhold: ”Kreaturerne står opstaldet med god plads, men der er meget beskidt og dyrene er på dagen uden adgang til vand, foder og har ikke mulighed for hvile på tørt leje.

Der står 2 murerbaljer på gangarealet mellem tyreboksene, og der er vandkopper ved bindslerne. Der er ingen vand i nogle af disse… Umiddelbart vurderes kreaturerne til at være i middel foderstand. Dog er nogle af malkekøerne under middel i foderstand…

Der er ikke en dråbe vand i nogle af vandkarrene/murerbaljerne og ikke mere reelt foder at se noget steds… Der er heller ikke vand eller foder til rådighed hos grisene… Da vi påbegynder opfyldning af murerbaljerne, kaster de af dyrene, der går løse, sig voldsomt over drikkekarrene og tyrene kaster sig mod tremmerne. Dyrene drikker grådigt af vandet, og vi kan ikke nå at hælde vand op så hurtigt, som karrene tømmes...”.

Det fremgår af afhøringsrapport af 27. juli 2015, at ejeren oplyste, at han ”fyldte vand i alle baljerne, som stod på staldgangen, imens drak 2 kvæg af baljen. Herefter flyttede han baljerne, så de næste 2 kvæg kunne drikke. Dette gjorde han indtil alle kvægene havde fået vand.”

Rådet finder, at et forventeligt forbrug i døgnet til de ca. 30 kreaturer, ca. 40 geder, ca. 50 får, ca. 25 høns, 8 gæs, samt én orne, ca. 8 søer og et ukendt antal grise, i alt mere end 150 dyr, vil være 1500-2000 L vand i døgnet.

Af sagsakterne fremgår, at ejeren d. 21. april 2015 var på gården fra kl. 05.38 til kl. 06.22 , altså i 44 minutter.

Rådet finder det ikke sandsynligt, at ejeren indenfor ovennævnte tidsrum havde tilstrækkelig tid til at vande de mere end 150 dyr ved manuel opfyldning og flytning af baljer og spande, så dyrene havde fået tilstrækkelige mængder af vand til at opfylde deres behov, samt tid til at fodre og strø under dyrene ude og inde, samt muge i bindestalden.

Det fremgår endvidere af sagsakterne, at ved et opfølgende kontrolbesøg d. 29. april 2016 blev det konstateret, at ingen af dyrene havde adgang til vand, kun svinene havde en rest foder i krybben, men alle andre dyr havde intet foder. Kreaturerne havde ikke adgang til tørt, strøet leje, og særligt kvierne og tyrekalvene havde meget våd strøelse. 

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at dyrene ikke har været vandet og passet sufficient eller under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Den manglende adgang til vand, og den i dyrlægeudtalelsen beskrevne adfærd hos dyrene, da de tilbydes vand, tyder på, at dyrene ikke har fået tildelt tilstrækkeligt vand til at opfylde deres behov ved den i afhøringsrapport af 27. juli 2015 beskrevne metode.

Rådet finder endvidere, at de rum og arealer, hvor dyrene holdes, ikke er indrettet så dyrenes behov tilgodeses, idet dyrene i stalden ikke havde mulighed for at hvile på et tørt leje, og der var risiko for, at køer og kvier kunne komme til skade på ødelagte bindsler.

Spørgsmål 17:

Er det tilstrækkelig at give dyr adgang til vand morgen og aften, eller skal dyr have ad­gang til vand døgnets 24 timer?

Svar ad 17:          

Rådet finder, at dyr som udgangspunkt skal have fri adgang til frisk drikkevand.

Spørgsmål 18:

Under politiets tilstedeværelse på ejendommen den 24. april 2015 fodrede politiet dyrene med kraftfoder i form af 7 poser fårepiller, 3 poser grisepiller og 3 poser hønsepiller. In­gen af dyrene er på ejendommen forefundet i manglende foderstand. Er det dyreværnsmæssigt forsvarligt at fodre dyrene med så meget kraftfoder på én gang?

Svar ad 18:

Af dyrlægeudtalelse af 15. maj 2016 fremgår, at ”Ved ankomst til besætningsadressen …, fandtes en staldbygning med kreaturer (ca. 27-30), geder (ca. 40), får (ca. 50), gæs (8), høns (ca. 25) samt 2 udendørsarealer med nogle grise (1 orne, 8 søer og et ukendt antal smågrise)…” ”I nabolængen forefindes poser med forskellige typer pelleteret foder. Der udfodres med 1 sæk grisefoder ude ved grisene, 2 poser fårefoder spredes i bagerste stald afsnit, hvor de fleste får og geder opholder sig og overfor køerne, der står i bindsler, hældes fjerkræfoder op til de gæs der opholder sig der. Dyrene går straks i gang med at æde løs. Kredsformanden prøver at skaffe noget wrap/hø til kreaturerne fra naboerne. Generelt er dyrene ikke voldsomt udsultede, men det skønnes, at de har været helt uden vand og reelt foder i 2-3 dage.”

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at det er rimeligt at antage, at der d. 24. april 2015 blev tildelt dyreværnsmæssigt forsvarlige mængder foderpiller, henset til dyrenes generelle foderstand og antallet af dyr, såfremt det kan antages, at det er standard foderpiller og standard størrelse fodersække, og da dyrene blev tildelt vand.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 40.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 20 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.