2016-32-0151-00050

Kalv død af dehydrering - køer uden adgang til vand - magre dyr

17-10-2016

Skrivelse af 29. juni 2016 fra Nordjyllands Politi (51TC-89110-00043-16).
Efter anmeldelse aflagde politiet besøg i et dyrehold, hvor der henlå en ko, der var ude af stand til at rejse sig. Ved dens side lå en død kalv. Nogle ungdyr var opbundet i korte kæder, der ikke tillod dyrene at lægge sig ubesværet. Dyrene havde ikke konstant adgang til frisk drikkevand. En praktiserende dyrlæge blev tilkaldt og aflivede koen.

Rådet udtalte 17. oktober 2016:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at besætningsejer … ved ikke at tilkalde dyrlæge til koen, der havde kælvet og som ikke kunne rejse sig, eller lade den aflive, derved har undladt at be­handle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt, herunder beskyttet det bedst mulig mod smerte, li­delse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe?

Svar ad 1:

Det fremgår af politirapporten af 29. juni 2016 og af den praktiserende dyrlæges udaterede erklæring samt af det ledsagende billedmateriale, at disse d. 15. maj 2016 i sigtedes dyrehold konstaterede en jerseyko (CKR …), der lå i en aflukket bås med en død kalv liggende ved siden. Sigtede oplyste, at koen ikke havde været oppe at stå siden kælvningen og at kalven var død efter et par dage. Koen lå med bagkroppen i grebningen og var våd og tilsølet af afføring. Koen var afmagret. Koen forsøgte at rejse sig, men dette var ikke muligt.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet finder, at koen på et tidligere tidspunkt burde have været underkastet en veterinærfaglig undersøgelse og behandling eller aflivning. Ved undladelse heraf samt ved at henligge på et ikke passende strøet underlag og ude af stand til at rejse sig har koen været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom koen ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Båsen, hvor koen holdtes, var ikke indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrets behov, herunder en sikring af at koen havde fornøden bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder rådet, at … derved har behandlet koen uforsvarligt el­ler grovere uforsvarligt?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Finder rådet, at besætningsejer … ved ikke at tilkalde dyrlæge til den nyfødte kalv eller lade dyret aflive, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt, herunder beskyttet det bedst mulig mod smerte, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe?

Svar ad 3:

Det fremgår af afhøringsrapporten af 22. juni 2016, at ovennævnte ko havde kælvet 4 dage forinden med en levende kalv, der, som følge af at moderen ikke var i stand til at rejse sig, ikke havde mulighed for at patte hos denne. Sigtede havde forsøgt at malke koen, men det var kun lykkedes at malke 0,5 l to gange. Han havde uden held forsøgt at give kalven mælken. Kalven var død efter 2 dage.

Rådet finder, at kalven på et tidligere tidspunkt burde have været veterinærfagligt undersøgt og behandlet eller aflivet. Ved undladelse heraf samt ved at henligge uden passende ernæring, som alt andet lige har været medvirkende til kalvens død, har kalven været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom kalven ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 4:

I bekræftende fald, finder rådet, at … derved har behandlet kalven uforsvarligt eller grovere uforsvarligt.

Svar ad 4:

Se svar ad 3.

Spørgsmål 5:

Finder rådet, at … ved ikke at sikre at alle dyr havde adgang til drikkevand, ved ikke at sikre at alle kreaturer havde adgang til bekvemt og tørt leje, samt ved at ikke alle kre­aturer havde mulighed for at kunne lægge ned, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt, herunder beskyttet det bedst mulig mod smerte, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe samt undladt at indrette rum eller arealer, hvor dyr holdes på en sådan måde, at dyrenes behov tilgodeses?

Svar ad 5:

Af politiets anmeldelsesrapport af 22. juni 2016 fremgår, at 2 kreaturer var tøjret med en 35 cm lang kæde. Denne var fastgjort til væggen i en højde på 55 cm, hvilket har medført, at dyrene ikke har kunnet lægge sig ned ubesværet på grund af de korte kæder. Af den praktiserende dyrlæges erklæring fremgår, at ungdyrene stod opbundet uden adgang til frisk drikkevand. Sigtede oplyste, at han gav dyrene vand to gange dagligt. Halsremmene på to af dyrene var stramme, men uden skrabemærker på dyrene. Der var ingen strøelse under kreaturerne, men underlaget var tørt med undtagelse af underlaget hos en jerseyblanding.

Rådet finder, at de beskrevne dyr, ved at være opbundet i korte kæder, der ikke har tilladt dyrene at lægge sig ubesværet, ved at være unddraget adgang til frisk drikkevand samt ved at være opbundet på underlag uden passende strøelse, har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom dyrene ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De båse, hvor dyrene holdtes, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde fornøden bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk.1.

Spørgsmål 6:

I bekræftende fald, finder rådet, at … derved har behandlet kreaturerne ufor­svarligt eller grovere uforsvarligt.

Svar ad 6:

Se svar ad 5.

Spørgsmål 7:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 7:

Nej.

Afgørelse:

Sag blev stoppet, idet tiltalte afgik ved døden.