2015-32-0151-00031

Kalv forløst ved hjælp af træk fra bil

03-03-2016

Skrivelse af 25. august 2015 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00034-15).
En førstekalvs ko blev forløst ved, at sigtede med reb bundet i fosterets bagben trak den baglæns fødte døde kalv fri med sin bil. Efterfølgende konstaterede en tilkaldt praktiserende dyrlæge en kraftig udrivning i skeden samt følelsesløshed i koens bagben. Koen blev af prognostiske og dyreværnsmæssige begrundelser aflivet på stedet.

Rådet udtalte 3. marts 2016:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om en udtalelse om, hvorvidt der efter Rådets opfattelse er tale om uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af koen.

Svar ad 1:

Af politiets anmeldelsesrapport (12. og 17. juni) fremgår, at et vidne havde observeret, at sigtede med reb bundet i kalvens bagben og til sin bil havde forløst koen ved træk fra bilen. 

Det fremgår af den praktiserende dyrlæges erklæring af 6. juli 2015, at denne den 12. juni 2015 af politiet blev tilkaldt til en nykælvet Herefordlignende ko, der lå i solen på en mark tilhørende sigtede. Ved undersøgelse fandtes koen under normal størrelse for en førstegangskælvende ko af denne type. Koen var klart vågen og opmærksom på omgivelserne. Den gjorde ingen forsøg på at rejse sig. Den var svagt dehydreret (væskemangel), havde normal temperatur og ved undersøgelse af skeden fandtes en kraftig udrivning af skedevæggen, men ingen tegn på bækkenbrud. Koen havde normal hudfølsomhed på krydset, men ingen hudfølsomhed ned ad benene.

Bag koen kunne ses spor efter et køretøj, hvilket indikerede, at de givne oplysninger om, at koen var forløst ved træk fra en bil, var korrekte. 

Ved undersøgelse af den dødfødte kalv fandtes denne af normal størrelse og med et brud på det ene bagben. 

Af prognostiske og dyreværnsmæssige begrundelser valgte dyrlægen at aflive koen med boltpistol og afblødning.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koen ved at være forløst ved et ukontrollabelt træk fra en bil, der medførte en kraftig udrivning af skedevæggen samt følelsesløshed i begge bagben samt ved ikke på et tidligere tidspunkt ved fødslens påbegyndelse eller under denne at være undersøgt af en dyrlæge eller aflivet samt ved uden tilsyn at have været henliggende i lammet tilstand på en mark uden ly for sol og vejrlig, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Der skal endvidere henvises til Rådets vejledning af 31. august 2010 i brug af mekaniske fødselshjælpere på kreaturer.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 5.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.