2016-32-0151-00038

Ko fik foretaget patteamputation uden bedøvelse/smertelindring

03-06-2016

Skrivelse af 18. januar 2016 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89110-00048-15).
Ved en økologikontrol konstaterede NaturErhvervstyrelsen en ko, der havde fået klippet en pat af. Sigtede oplyste, at han cirka en måned før kontrollen havde klippet venstre bagpat af koen som følge af yverbetændelse. Han mente, at den havde så stærke smerter, at den ikke har kunnet mærke den kortvarige afklipning.
Koen havde ikke været tilset af dyrlæge, og den havde ikke modtaget nogen form for medicin i forbindelse med afklipningen.

Rådet udtalte 3. juni 2016:

Det fremgår af politiets fremsendelsesbrev, at NaturErhvervstyrelsen foretog anmeldt økologikontrol den 25. august 2015. Her konstateredes at en ko (CKR nr. K1) ca. en måned før kontrollen havde fået klippet venstre bagpat af som følge af yverbetændelse.

Koen havde i den forbindelse ikke været tilset af dyrlæge.

Landmanden oplyste, at der ikke havde været benyttet nogen form for medicin i forbindelse med afklipningen.

”På baggrund af det ovenfor anførte anmodes Det Veterinære Sundhedsråd om at komme med en veteri­nærfaglig udtalelse om følgende:”

Spørgsmål 1:

Hvis ovennævnte lægges til grund, er der da efter Det Veterinære Sundhedsråds opfattelse tale om væ­sentlig ulempe eller uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller eventuelt mishandling af koen?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen af 31. august 2015, at ”I forbindelse med kontrollen konstaterede vi, at en ko med CKRnr. K1 havde fået klippet venstre bagpat af. X oplyste på kontrollen, at de selv havde klippet patten af på grund af yverbetændelse ca. en måned før kontrollen. Samt at koen ikke havde været tilset af en dyrlæge.”

Sigtede oplyste til afhøringsrapport af 16. november 2016, at ”han havde foretaget omhandlede amputation af bagpatten på en ko ckrnr. K1, idet den havde fået yverbetændelse. Afhørte havde erkendt det ved et besøg af NaturErhvervstyrelsen. Afhørte mente at det var det mest humane at foretage, idet det ville gå hurtigere end at afvente en dyr­læges ankomst.”

Det fremgår endvidere af anmeldelsesrapport af 1. september 2015, at sigtede ”oplyste at han ikke havde brugt/benyttet nogen former for medicin i forbindelse med afklipningen. Han mente at den havde så stærke smerter at den ikke har kunnet mærke den kortvarige afklipning, hvorefter yverbetændelsen havde fået mulighed for at løbe fra og smerte aftog.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at amputation af pattespids hos kvæg er et operativt indgreb, der uden forudgående sedation og analgesi vil påføre dyret en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Ved i forbindelse med yverbetændelse ikke at have været undersøgt af en dyrlæge og behandlet, men have fået afklippet venstre bagpat uden forudgående sedation og analgesi, har koen været påført høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke er behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger.

Svar ad 2:

Rådet skal henvise til udtalelsen af 28. november 2014 om patteamputation på køer udført af dyrlæger og lægmand.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.