2016-32-0151-00049

Ko med afrivningsbrud af lårbenshovedet transporteret til slagtning

15-11-2016

Skrivelse af 23. juni 2016 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00006-16).
Ved det levende syn konstateres, at en ko var liggende på bilen. Den lå i frøstilling med begge bagben pegende bagud. Koen lå midt i vognen med flere åbne skillerum og vognen var tydeligvis ikke gjort ren.
Ved den kliniske undersøgelse i forbindelse med det levende syn havde koen umiddelbart rolig vejrtrækning og klare øjne, der kiggede omkring. Dens huld vurderedes middel til lidt under middel.
Ved undersøgelse af slagtekroppen efter slagtning blev det konstateret, at der var friske blødninger i venstre lårs muskulatur og omkring venstre hofteled. Der sås også blødning i muskulaturen i højre lår. Blødningerne vurderedes at være friske og opstået i forbindelse med omlæsningen, hvor koen var skredet ud. Ved inspektion af højre hofteled konstateredes arvæv omkring leddet og da højre hofteled blev åbnet faldt ledhovedet fra lårbenet ud. Dyrlægen vurderede at der var tale om et ældre brud, og ved obduktion vurderedes forandringerne at have en alder på flere uger.
Ejeren oplyste, at han en morgen havde fundet koen liggende ved foderbordet med et eller to bagben ud til siden. Han bandt bagbenene sammen med en koderem. Den rejste sig efter et par timer og blev samme eftermiddag flyttet til skåneboks. Næste dag kunne den ikke rejse sig ved egen hjælp og blev rejst ved hjælp af seler de følgende 4 dage, hvorefter den selv kunne rejse sig og gå rundt.
Chaufføren oplyste, at da han havde hentet koen havde den koderem på bagbenene. Han havde taget remmen af før læsning, da han ikke måtte transportere koen med remmen på. Da han ville læsse koen om fra forvogn til anhænger, var den skredet ud, og var faldet som den lå. Han havde derfor kørt koen til nærmeste slagteri.

Rådet udtalte 15. november 2016:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at besætningsejer X ved igennem flere uger at have ladet koen gå i besætningen med den beskrevne lidelse, uden at lade koen nærmere undersøge af en dyrlæge eller lade dyret aflive, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og forsvarligt, herunder beskyttet det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulempe.

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne og sagens materiale, at materiale fra den i sagen omtalte ko blev obduceret på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU-SUND.

Af obduktionsattesten af 17. juni 2016 fremgår følgende:

”Ved modtagelsen var hofteleddet åbnet. Ledhovedet sad ikke længere fast i hofteledskålen (acetabulum). Hele acetabulum var udfyldt af ca. 3 cm tykt nydannet bindevæv. Ved sektion fandtes der komplet brud (fraktur) ved lårbe­nets ledhoved, således at ledhovedet ikke længere sad fast på lårbenet. Brud­enden på ledhovedet var belagt med ca. 2 cm nydannet bindevæv. Brudenden på lårbenet var affladet som følge af, at brudenden havde dannet et "pseudo- led". Desuden fandtes der nydannet bindevæv omkring hofteleddet (periartikulær fibrosering). Bindevævet havde en tykkelse på op til ca. 4 cm. I den om­kringliggende muskulatur sås blødning samt ca. 0,8 cm tykt nydannet binde­væv. Efter saggital (længdegående) gennemsavning af den proximale del af lårbenet fandtes nydannet knoglevæv i bindevævet omkring bruddet.

På baggrund af de observerede forandringer vurderes disse at have en alder på flere uger.”

Det fremgår af afhøringsrapport af 8. februar 2016, at ejer den 13. november 2015 var kommet ud i stalden …, ”hvor han observerede at ko nr. ...-K1 liggende ved foderbordet med et eller 2 bagben ud til siden. Koen var stille og rolig, men ikke i stand til at rejse sig.

Sigtede bandt bagbenene sammen med en ca. 8 cm bred rem, der skulle støtte den, hvis den skred ud, når hun skulle op at stå igen. Sigtede skønnede, at koen var skredet ud på staldens gulv og ved faldet havde slået sig.”

Det fremgår endvidere, at koen rejste sig efter et par timer, og blev sat i skåneboks samme eftermiddag, hvor den ”virkede frisk og støttede på alle 4 ben. Næste dag lå koen i skåneboksen, hvor hun måtte have hjælp til at rejse sig… I de næste 4 døgn fik koen hjælp til at rejse sig. Den kunne efter 4 døgn selv rejse sig og gå frit rundt i boksen.” ”Koen blev afhentet den 8/12 2015 om morgenen…”.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koens situation for længst burde have været afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at den var blevet tilset af en dyrlæge og slagtet/aflivet. De påviste læsioner har været tydelige og let erkendelige for ejeren, idet koen i en periode ikke kunne rejse sig ved egen hjælp, og efterfølgende alene kunne bevæge sig med en rem om bagbenene, der kunne forhindre udskridning. Koen har således ikke været behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Koen burde ikke være sendt levende til slagtning, og har under sygdomsforløbet i besætningen og under læsning og transport til slagteriet været udsat for en høj grad af smerte, lidelse og angst, samt væsentlig ulempe.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at koen under sygdomsforløbet i besætningen, samt ved at blive transporteret levende til slagtning, har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder Rådet, at X derved har behandlet koen uforsvarligt el­ler grovere uforsvarligt, eventuelt med karakter af mishandling.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Finder Rådet, at besætningsejer X og chauffør Y ved at lade ko­en transportere fra besætningen til slagteriet, derved har undladt at behandle dyret omsorgsfuldt og for­svarligt, herunder beskyttet det bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén eller væsentlig ulem­pe.

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

I bekræftende fald finder Rådet, at X og Y derved har behandlet ko­en uforsvarligt eller grovere uforsvarligt, eventuelt med karakter af mishandling.

Svar ad 4:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 5:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 5:

Der henvises til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 om transport af syge og tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 25.000 kr.

Tiltalte vognmand/chauffør blev straffet med bøde på 40.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 20 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Sagen blev anket til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.