2015-32-0151-00030

Ko tilskadekommet på skarp kant på transportvogn

03-03-2016

Skrivelse af 8. juli 2015 fra Syd- og Sønderjyllands Politi (3300-89138-00002-15).
Ved politiets multikontrol blev et vogntog bestående af traktor og påhængsvogn standset. Ved inspektion fandtes der frisk blod på bagklappen og det blev besluttet, at der skulle åbnes ind til påhængsvognen, hvor der befandt sig kreaturer. En ko lå ned under en anden, og hang i grimen. Politiet anmodede chaufføren om at løsne den og få den rejst op. Koen var ikke villig til at rejse sig, og chaufføren fik med vold rejst koen under protester fra politiet. Koen var kommet til skade på en skarp kant på vognen, og det blødte en del fra bagbenet. Landmanden fik pålæg om, at en dyrlæge skulle tilse den. Der var ingen strøelse på vognen, så dyrene stod på et vådt/glat underlag af komøg.

Rådet udtalte 3. marts 2016:

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:

”Det fremgår af anmeldelsesrapporten - sagens bilag 1 - at politiet den 27. maj 2015 kl. 14.00 foretog en såkaldt multikontrol på adresse A.

Politiet standsede herunder et vogntog bestående af en traktor og en påhængsvogn.

Vogntoget blev ført af ovennævnte chauffør, der efter det oplyste er ansat hos landmand L1.

Politiet konstaterede, at der var tale om en kreaturtransport, idet der på påhængsvognen var læsset i alt 11 kreaturer.

Der er tale om en såkaldt selvkører - transport under 50 km - og kreaturerne skulle transporteres fra en ejendom beliggende adresse B til en mark i C.

Ved en besigtigelse af påhængsvognen bemærkede politiet, at der var frisk blod på bagklappens venstre hydrauliske cylinder (foto 1), og fra læsserampen (foto 2) dryppede der blod fra påhængsvognen og ned på græsrabatten.

Ved en besigtigelse af selve ladet bemærkede politiet, at den bagerste af kreaturerne (CKR. nr. X) på påhængsvognen lå halvvejs omme på siden. Det næste af kreaturerne stod med højre forben skrævende hen over nakken på (CKR. nr. X) (foto 4 + 5), således at (CKR. nr. X) blev presset ned mod påhængsvognens bund, hvilket bevirkede, at den korte opbinding i form af en grime af reb skar sig ind bag ørerne og ind under højre øje (foto 6 + 7).

Ved bagbenet på (CKR. nr. X) var der ansamlet en del tyktflydende blod (foto 8).

Landmand L1, der ligeledes var på stedet, blev straks bedt om at løsne grimen og sænke bagklappen, så (CKR. nr. X) kunne blive frigjort og tilset.

Bagklappen blev langsomt sænket, og L1 fik med en del besvær løsnet grimen fra påhængsvognen således, at (CKR. nr. X) ikke længere hang i grimen.

L1 forsøgte herefter at få (CKR. nr. X) til at rejse sig, hvilket den tyde­ligvis ikke umiddelbart kunne.

L1 tog herefter fat i halen på (CKR. nr. X) og han trak og vred voldsomt i halen. Han trak så kraftigt, at han trak bagkroppen på (CKR. nr. X) hen over bagklappen. (CKR. nr. X) rejste sig stadigvæk ikke og L1 forsøgte herefter at smer­tepåvirke den ved at sparke den på ryggen og på maven, ligesom han trådte den på halen, som han rullede hen over bagklappens ruflede overflade.

Dette fik heller ikke (CKR. nr. X) til at rejse sig. L1 trådte herefter hen over dens bagkrop, og sparkede og trådte på dens tilskadekomne ben, hvilket fik den til at beklage sig.

(CKR. nr. X) er efterfølgende blevet tilset flere gange af dyrlæge D1.

Af den vedlagte erklæring - sagens bilag 4 - fremgår det, at (CKR. nr. X) blev tilset samme dag den 27. maj 2015, og senere igen den 28. maj 2015, den 11. juni 2015 og den 24. juni 2015.

Den 24. juni 2015 var (CKR. nr. X) stadigvæk halt, og der sås væske og pus fra såret, hvor­for den blev aflivet.”

Spørgsmål 1:

Hvis det lægges til grund, at man forsøger at få et dyr, der er tilskadekommen og formentlig udmattet, til at rejse sig som ovenfor anført, er der da efter Det Veterinære Sundhedsråds vurdering tale om uforsvarlig behand­ling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller eventuel mishandling af dyr?

Svar ad 1:

Følgende fremgår af sagen: ”Ved en besigtigelse af selve ladet bemærkede politiet, at den bagerste af kreaturerne (CKR. nr. X) på påhængsvognen lå halvvejs omme på siden. Det næste af kreaturerne stod med højre forben skrævende hen over nakken på (CKR. nr. X) (foto 4 + 5), således at (CKR. X) blev presset ned mod påhængsvognens bund, hvilket bevirkede, at den korte opbinding i form af en grime af reb skar sig ind bag ørerne og ind under højre øje (foto 6 + 7).”

Ved politiets anmodning om at få løsnet og rejst ko CKR. nr. X fremgår følgende:” og han trak og vred voldsom i halen. Han trak så kraftigt, at han trak bagkroppen på (CKR. nr. X) hen over bagklappen. (CKR. nr. X) rejste sig stadigvæk ikke, og L1 forsøgte herefter at smer­tepåvirke den ved at sparke den på ryggen og på maven, ligesom han trådte den på halen, som han rullede hen over bagklappens ruflede overflade. Dette fik heller ikke (CKR. nr. X) til at rejse sig. L1 trådte herefter hen over dens bagkrop, og sparkede og trådte på dens tilskadekomne ben, hvilket fik den til at beklage sig. L1 forsøgte herefter at få den op at stå ved tilråb og træk i reb grimen, men stadig uden at den ville rejse sig. Under hele se­ancen forsøgte jeg at beordre L1 til at stoppe sin voldsomme behandling af CKR X”.

Det fremgår af dyrlægeattest af 25. juni 2015, at det ved konsultation af koen den 27. maj 2015 kunne konstateres, at den yderste klov på højre bagben var kommet til skade på overgangen mellem hud og klovvæg. Kronrand, kronbælte og læderhudsvæggen var beskadiget. Ca. 1 måned efter blev koen aflivet, da behandling ikke havde den ønskede effekt.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at koen, ved efter først at være kommet til skade og ved at blive forsøgt rejst som beskrevet, har været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger fra Rådets side?

Svar ad 2:

Det fremgår jf. foto 13, at påhængsvognen var defekt med en skarp kant, hvor det vurderedes, at koen var kommet til skade. Endvidere var der flere steder på vognen, hvor det blev vurderet, at dyrene kunne komme til skade. Der var ikke tilpas med strøelse på vognen til at sikre, at underlaget var skridsikkert.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at dyrene ved at blive transporteret på en defekt påhængsvogn, hvorved en ko kom til skade og endvidere risiko for de øvrige transporterede dyr for at komme til skade, har været udsat for høj grad af væsentlig ulempe, ligesom dyrene ikke har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Der skal endvidere henvises til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 5.000 kr.