2016-32-0151-00048/2016-32-0151-00056

Lakterende køer blev ikke malket på slagteriet

15-11-2016

Skrivelse af 20. juni 2016 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00033-15).
Et kreaturslagteri, der modtog lakterende dyr, malkede disse sidst på eftermiddagen før kl. 17. De lakterende køer blev ikke morgenmalket og blev ikke slagtet førend efter kl. 7 næste morgen.

Rådet udtalte 15. november 2016:

Spørgsmål 1:

Har 13 lakterende køer frem til den 17. september 2015 kl. 07.30 været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling ved ikke at være malket inden kl. 07.30?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af d. 17. september 2015, at denne ved det levende syn på slagteriet d. 17. september 2015 kl. 07.30 konstaterede, at der i drivgangen frem til bedøvelse og slagtning befandt sig 13 lakterende køer, som havde overnattet på slagteriet.

”I den aktuelle situation oplyser den ansvarlige staldmand, at malkningen var afsluttet kl. 17.00 onsdag d. 16. september 2015. Efter malkning lukkes køerne sammen med ikke-lakterende dyr i slagteriets folde, hvorefter samtlige opstaldede dyr sorteres næste morgen med henblik på at få lakterende dyr bragt fem til slagtning, da man ikke praktiserer morgenmalkning. Ved at bedøve og afbløde alle lakterende dyr indenfor den første time fra opstart kl. 06.00 til kl. 07.00 lykkes det sædvanligvis i rimeligt omfang at overholde bestemmelserne om slagtning med højst 12 timers interval, men altså ikke denne morgen d. 17. september, hvor skønsmæssigt mindst 20 af i alt 58 lakterende dyr ikke slagtedes indenfor fristen.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de omhandlede 13 lakterende køer ved ikke at være malket indenfor et interval mellem 12-14 timer efter forrige malkning har været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1og 2.

Spørgsmål 2:

Har 18 lakterende køer frem til den 18. november 2015 kl. 07.00 været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling ved ikke at være malket inden kl. 07.00?

Svar ad 2:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af d. 18. november 2015, at denne ved det levende syn på slagteriet d. 18. november 2015 kl. 07.00 konstaterede, at der i drivgangen frem til bedøvelse og slagtning befandt sig 18 lakterende køer, som havde overnattet på slagteriet.

”I den aktuelle situation oplyste den ansvarlige staldmand, at malkningen var afsluttet kl. 17.30 tirsdag d. 17. november 2015. Efter malkning lukkes køerne sammen med ikke-lakterende dyr i slagteriets folde, hvorefter samtlige opstaldede dyr sorteres næste morgen med henblik på at få lakterende dyr bragt frem til slagtning, da man ikke praktiserer morgenmalkning.”

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de omhandlede 18 lakterende køer ved ikke at være malket indenfor et interval mellem 12-14 timer efter forrige malkning har været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Spørgsmål 4:

Har det Veterinære Sundhedsråd afgivet udtalelser, der omhandler dyrlægers anmeldelse af dyreværnsmæssige uforsvarlige forhold?

I bekræftende fald bedes Det Veterinære Sundhedsråd henvise hertil.

Svar ad 4:

Praktiserende eller embedsdyrlægers anmeldelser eller erklæringer vedrørende dyreværnsmæssige forhold ligger til grund for langt den overvejende del af forelagte sager om dyreværnsmæssige uforsvarlige forhold, hvortil Rådet afgiver udtalelser. Der henvises til Rådets årsberetninger på www.detvetsund.dk.

Spørgsmål 5:

Såfremt der havde foreligget fotooptagelser af yverne på de i sagen omhandlede køer, ville Det Veterinære Sundhedsråd i givet fald på baggrund af sådanne fotooptagelser kunne have udtalt sig om, hvorvidt der har været tale om lakterende malkedyr, hvor kravet om malkning eller slagtning indenfor 12 timer ikke havde været overholdt?

Svar ad 5:

Rådet ville ikke alene på baggrund af fotooptagelser af de i sagen omhandlede køer kunne udtale sig om, hvorvidt der har været tale om lakterende malkedyr, hvor kravet om malkning eller slagtning indenfor 12 timer skulle være overholdt.

Spørgsmål 6:

Det Veterinære Sundhedsråd bedes oplyse, om de to køer på de medsendte fotos optaget den 15. december 2015 kl. 06.39 og kl. 06.40 er goldkøer eller lakterende køer.

Svar ad 6:

Rådet finder det ikke muligt med nogen grad af rimelig sikkerhed alene ud fra de medsendte fotos optaget d. 15. december kl. 06.49 og kl. 06.50 at kunne vurdere, om det er billeder af goldkøer eller lakterende køer.

Rådet blev stillet supplerende spørgsmål i skrivelse af 4. november 2016 fra Østjyllands Politi

Spørgsmål 7:

Har 29 lakterende køer ved ikke at være malket i tiden fra den 15. august 2016 kl. 16.30 til den 16. august 2016 kl. 07.00 været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens (lovbekendtgørelse nr. 1019 af 29. juli 2016) § 28, stk. 1, 2 og 3.

Svar ad 7:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af d. 17. august 2016 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne konstaterede, at slagteriet d. 16. august 2016 afveg fra den sædvanlige tradition med at lede overnattende dyr, herunder lakterende køer, direkte til slagtning. Herved blev 3 hold køer, henholdsvis 11 stk., 5 stk. og 13 stk., i alt 29 lakterende køer malket i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 10.10. Dagen forinden var malkningen af opstaldede dyr afsluttet kl. 16.30, således at der forløb 14½ time inden man påbegyndte malkningen af de 29 dyr, der afsluttedes efter et samlet forløb på 17½ time. 

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de omhandlede 29 lakterende køer ved ikke at være malket indenfor et interval mellem 12-14 timer efter forrige malkning har været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt herunder passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 8:

Har lakterende køer ved ikke at være malket i tiden fra den 15. august 2016 kl. 16.30 til den 16. august 2016 kl. 10.00 været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens (lovbekendtgørelse nr. 1019 af 29. juli 2016) § 28, stk. 1, 2 og 3.

Svar ad 8:

Se svar ad spørgsmål 7.

Spørgsmål 9:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 9:

Sagsakterne viser, at der i flere tilfælde er konstateret dyreværnsmæssigt uforsvarlige forhold omkring slagteriets opstaldning, herunder malkning af overstående lakterende køer. Rådet finder, at virksomheden på et langt tidligere tidspunkt burde have etableret en kvalitetssikret procedure, der på alle områder kunne garantere for dyrevelfærden omkring slagteprocessen, og i særdeleshed for de dyr, der måtte blive slagtet senere end 12 timer efter ankomsten til slagteriet.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 30.000 kr.