2016-32-0153-00033/2016-32-0153-00044

Ørekupering af 5 Amerikansk Staffordshire Terrier hvalpe foretaget af lægmand

29-04-2016

Skrivelse af 20. januar 2016 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00024-15).
Politiet modtog en anonym telefonanmeldelse om hundeskrig. Poltiet tog til adressen og fandt i en transportkasse i et kolonihavehus fem Amerikansk Staffordshire Terrier lignende hvalpe, der for nyligt havde fået kuperet ørene. Hundene var ca. 5-6 uger gamle, og ifølge sigtede lige leveret fra Polen. Politiet ransagede huset og fandt bl.a. spritservietter, sprøjte og kanyle, sutur og nål, en bidetang, en pose med afklippede hundeører og en tændt grill med glødende kul.
Hvalpene blev konfiskeret og bragt til dyrehospital A, der vurderede at hvalpene med sikkerhed havde lidt overlast. Ørerne var kuperet med en skarp genstand såsom en saks eller et knivsblad. Sårene på ørerne vurderedes friske men uden aktiv blødning. Indgrebet blev vurderet at være foretaget indenfor de sidste 8 timer og at være udført af uautoriserede personer, idet snittene var skæve. Der kunne ses brusk i sårene, og ørerne var formentlig brændt for at få blodet til at størkne. Hvalpene havde stærke smerter.
Hvalpene blev samme dagflyttet til et andet dyrehospital B. Alle hvalpe fik dagligt antibiotika og smertestillende og blev, på politiets foranledning, aflivet 5 dage senere.

Rådet udtalte 29. april 2016:

Det fremgår af politiets fremsendelsesskrivelse af 20. januar 2016, at politiet modtog et anonymt telefonopkald om hundeskrig. Politiet tog til en adresse, hvor 5 hundehvalpe blev fundet i en transportkasse. Hvalpene hylede og var urolige. Alle havde afklippede ører.

Det fremgår endvidere, at hvalpene blev afleveret til Dyrehospitalet, hvor de blev tilset af dyr­læge, og at i udtalelse af 6. juli 2015 har dyrlægen beskrevet hvalpene som ”værende ca. 5 uger gamle. Ørerne var blevet kuperet med en skarp genstand, som kunne være en saks eller et knivblad. Der var ved ankomsten ingen aktiv blødning fra øre randene længere, men kuperingen vurderes at være foretaget inden for de sidste 8 timer. Hvalpene havde stærke smerter.”

Endvidere fremgår det, at dyrlæge D1 i udtalelse af 13. august 2015 havde oplyst, at Dyrehospi­tal B modtag hvalpene ”den 2. juli 2015. Alle hvalpe manglede stort set hele ørelappen fra begge ører. Det så ud som de var nyligt afklippede ud fra klippelinjernes status. Hvalpene var i rimelig huld og i rimeligt humør på nær den mindste tæve. Alle hvalpe fik dagligt antibiotika og smertestillende. Hvalpene blev den 6. juli 2015 aflivet med samtykke fra ejeren.”

Såfremt ovenstående lægges til grund skal jeg bede oplyst

Spørgsmål 1:

hvorvidt der er tale om uforsvarlig behandling/groft uforsvarlig behandling eller mishandling at kupere eller lade kupere ørerne på ca. 5 uger gamle hunde med en skarp genstand, muligvis en saks eller et knivblad?

Svar ad 1:

Det fremgår af dyrlægeudtalelsen af 6. juli 2015, at dyrlægen modtog fem ca. 5 uger gamle hvalpe, der muligvis var af racen Amerikansk Staffordshire terrier eller blandingsrace.

Det fremgår endvidere, at hvalpenes ører var blevet kuperet med en skarp genstand, som kunne være en saks eller et knivsblad, samt at der ikke sås aktiv blødning fra ørerandene længere, da hvalpene ankom, men kuperingen vurderedes at være foretaget indenfor de sidste 8 timer. Det fremgår endvidere, at hvalpene havde stærke smerter.

Af afhøringsrapport af 6. juli 2015 fremgår, at dyrlægen fandt, at øreflipperne manglede på alle hvalpe, og at dyrlægen, der havde haft lejlighed til at besigtige de ørestumper politiet havde medbragt, havde fundet at stumperne matchede hvalpenes afklippede ører. Det fremgår endvidere, at det var dyrlægens vurdering, at ørerne var blevet klippet af og ikke skåret af.

Af anmeldelsesrapporten af 2. juli 2015 fremgår, at det var dyrlægens vurdering, at indgrebet var foretaget af uautoriserede personer, idet snittene var skæve. Det fremgår endvidere, at der kunne ses brusk i sårene, og at ørene formentlig var brændt for at få blodet til at størkne.

Der foreligger i sagsakterne ikke oplysninger om, at hvalpene forud for indgrebet modtog bedøvelse.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund finder Rådet, at hvalpene, ved at få ørerne kuperet uden bedøvelse med saks eller knivblad, og være blevet brændt på sårfladerne for at stoppe blødningen, og ikke straks at have modtaget relevant efterbehandling herunder efterfølgende smertebehandling, ikke været behandlet omsorgsfuldt eller under hensyntagen til deres behov. Hvalpene har ved den beskrevne behandling været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

hvorvidt der er tale om uforsvarlig behandling/groft uforsvarlig behandling eller mishandling ikke straks at lade hvalpene tilse af en dyrlæge, efter de er ørekuperet?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

hvorvidt sigtedes forklaring om, at hundene var ørekuperet i Polen, når det lægges til grund, at Østjyllands Politi var på stedet den 1. juli 2015 kl. 23.35 og de blev afleveret hos dyrlæge den 2. juli 2015 kl. 02.30?

Svar ad 3:

Spørgsmålet bedes uddybet/konkretiseret.

Spørgsmål 4:

om der vil være blødning i forbindelse med indgrebet(ørekupering), og hvis ja, i hvilket omfang?

Svar ad 4:

Selve øreflappen (pinna) er meget velforsynet med både blodkar og nerver. Af sagsakternes billedmateriale fremgår, at der er foretaget amputation af pinna, tæt ved ørets basis. Såfremt indgrebet er foretaget med en saks eller en skarp kniv, har det været forbundet med væsentlig blødning.

Spørgsmål 5:

giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 5:

Hel eller delvis amputation af pinna på hund og kat er et operativt indgreb, der alene foretages i forbindelse med væsentlige traumer på øret eller ved forekomst af tumorer (svulster) på selve pinna.

Operative indgreb, der kan påføre dyret lidelse bortset fra uvæsentlig smerte af forbigående beskaffenhed, må kun foretages af en dyrlæge, med mindre indgrebet er uopsætteligt. Lidelse og smerte skal begrænses i videst mulig omfang.

Operative og lignende indgreb, som har til formål at ændre et dyrs udseende, må ikke foretages.

Rådet vil karakterisere ørekupering af hvalpe som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 14 stk. 1 og 2. 

Rådet blev stillet supplerende spørgsmål i skrivelse af 25. maj 2016 fra Østjyllands Politi:

Spørgsmål 1:

Hvorvidt sigtedes forklaring om, at hvalpene er leveret på adressen i C den 1. juli 2015 ca. kl. 18 med ørerne kuperet kan passe.

Svar ad 1:

Rådet finder det ikke muligt at besvare spørgsmålet på det foreliggende grundlag. Helingsprocessen påbegyndes umiddelbart efter skadens opståen, og helingen kan ikke med rimelig sikkerhed vurderes aldersmæssigt alene på baggrund af kliniske observationer og fotos.

Spørgsmål 2:

Hvorvidt der er tale om uforsvarlig behandling/groft uforsvarlig behandling eller mishandling ved ikke straks efter det angivne leveringstidspunkt den 1. juli 2015 ca. kl. 18 at lade hvalpene tilse el­ler behandle af en dyrlæge, eller om dyrlægebesøg kunne vente til næste dag, som forklaret af sig­tede.

Svar ad 2:

Af sagsoplysningerne fremgår, at ”Østjyllands Politi ankom til stedet den 2. juli 2015 kl. 00.10. Patruljen konstaterede, at hvalpene hylede og var urolige.”

Det fremgår endvidere af dyrlægeudtalelse af 6. juli 2015, at dyrlægen konstaterede, at hvalpene havde stærke smerter ved dyrlægeundersøgelsen d. 2. juli 2015 kl. 02.30.

Sigtede har oplyst, at hvalpene var ørekuperet ved ankomsten d. 1. juli 2015 kl. 18, og skulle tilses af dyrlæge d. 2. juli 2015.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovenstående til grund, finder Rådet, at hvalpene burde have været tilset af dyrlæge og behandlet på et tidligere tidspunkt. Ved ikke straks ved hvalpenes ankomst eller på tidspunktet hvor hvalpene hylede og blev urolige, at lade dem tilse af dyrlæge, således at de blev bragt i den beskrevne stærkt smertefulde tilstand, finder Rådet, at hvalpene har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.