2016-32-019-00013

Opstaldningsforhold og transportforhold i forbindelse med fremvisning af falke

18-04-2016

Skrivelse af 4. marts 2016 fra Fødevarestyrelsen (2016-15-79-01200).
Fødevarestyrelsen anmodede Rådet om udtalelse i forbindelse med ansøgning om tilladelse til permanent fremvisning af to lannerfalke samt en berberfalk på forskellige lokaliteter.

Rådet udtalte 18. april 2016:

Rådet er ved mail af 4. marts 2016 blevet anmodet om, på baggrund af forelagte sagsakter i forbindelse med ansøgning om tilladelse til permanent fremvisning af to lannerfalke (Falco biarmicus), samt en berberfalk (Falco pilegrinoides) på forskellige lokaliteter, at komme med en udtalelse om opstaldningsforhold i forbindelse med fremvisningen, transportforhold, samt fremvisningen.

Rådet har til brug for udtalelsen gjort brug af sagkyndig bistand fra Videnskabelig Direktør, Københavns Zoo, Bengt Holst.

Ansøgningen indeholder beskrivelse af opstaldningsforhold samt transportforhold for fuglene, inkl. beskrivelse af transportkasser, og det angives, at der ønskes tilladelse til at medtage fuglene på turnéer med ”omkring 50 forevisninger fordelt på de tre fugle” årligt. Det fremgår endvidere, at fuglene returneres direkte til deres permanente voliere, så snart forestillingen er slut. Ansøgningen er desuden vedlagt kopi af diverse tilladelser fra Naturstyrelsen til hold af de angivne fugle.

I henvendelsen er der 2 typer af transportkasser, hvoraf den ene er en sort transportkasse med en siddepind monteret på tværs i midten af kassen, jf. billeder vedhæftet mail af 4. marts 2016. Kassen fremstår lukket og uden umiddelbar mulighed for tilstrækkelig ventilation, og uegnet i forhold til den påtænkte transport. Den anden transportkasse, med tremmeåbning på fronten samt ventilationsåbninger i side og tag, jf. billede vedhæftet mail af 8. marts 2016, har Rådet ingen bemærkninger til.

På baggrund af ovennævnte finder Rådet således ikke, at den sorte kasse er anvendelig til brug for formålet. Rådet finder herudover, at de beskrevne forhold er acceptable.

Rådet skal anføre, at det ved transport af disse fugle skal tilsikres, at der er tilstrækkelig ventilation i transportkasserne. Hvis der benyttes lukkede kasser, skal disse forsynes med ventilationshuller på mindst tre af siderne, fortrinsvis i kassens øverste halvdel. For de aktuelle fuglearter vil en diameter på ventilationshullerne på 2-3 cm være passende. For en nærmere beskrivelse af egnede kasser kan der henvises til IATA regelsæt på IATAs hjemmeside.