2015-32-0153-00022

Rottweiler tæve gående i ubeboet hus uden strøm og uden adgang til vand og foder og uden adgang til at komme ud

26-01-2016

Skrivelse af 26. august 2015 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00036-15).
En to år gammel rottweiler tæve blev efter en anmeldelse beslaglagt af politiet. Hunden gik i et ubeboet hus, hvor der var lukket for vand og strøm. Den havde hverken foder eller vand til rådighed og det var ikke muligt at komme ud. Hunden var stærkt afmagret, dehydreret og ataktisk. Den var ikke blevet tilset i flere dage.

Rådet udtalte 26. januar 2016:

Spørgsmål 1:

Hunden er blevet behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyn til dens behov, herunder adfærdsmæssige og sundhedsmæssige?

Svar ad 1:

Det fremgår af sagsakterne, at hunden gik i et hus, der tilsyneladende var ubeboet. Der var urin og afføring på gulvene i alle rum, og der var lukket for strøm og vand. Hunden havde ikke mulighed for at komme udenfor, og der var hverken foder eller vand til rådighed. Hunden havde, ifølge sagsakterne, ikke været tilset i nogle dage.

Af dyrlæge attesten fremgår:

”Ved inspektion af hunden 13/8-2015, findes denne stærkt afmagret, med en BCS (body condition score) på 1. (Skala går fra 1 som er afmagret til 5, som er fed). Den bevæger sig langsomt og noget ataktisk (slingrende gang). Øjnene er indsunkne, og slimhinden i munden fremstår tør”...

”Ved den kliniske gennemgang af hunden 14/8-2015, findes denne stærkt afmagret, med udtalt tab af muskelmasse over hele kroppen. Ribben, rygsøjle, skulderblad samt bækkenknogler træder tydeligt frem. Der ses ligeledes tab af muskelmasse i hovedet. Hunden vejer 17,5 kg”…

”Afføringen fra ovennævnte hund viser, at hunden har forsøgt at spise ikke fordøjelige ting fra omgivelserne, såsom gips, cement og plastik”…

”Sammenholdes hundens dehydreringsgrad med de temperaturer den har opholdt sig under, må det formodes at den har været uden vand i flere dage”…

Sagens billedmateriale understøtter dyrlægens vurdering af hundens ernæringstilstand som afmagret.

Det fremgår af afhøringsrapporten af sigtede at: ”Han var klar over at hunden var afmagret”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og
sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovenstående til grund finder Rådet, at hunden

- ved gennem en længere periode ikke at blive fodret tilstrækkeligt, således at den blev afmagret, med tab af muskelmasse over hele kroppen,

- ved at gå i et ubeboet hus uden mulighed for at komme ud, uden social kontakt og uden at have adgang til foder eller vand, således at den er blevet både afmagret og dehydreret og

- ved ikke at blive tilset daglig ikke er blevet beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Hunden er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Hundens afmagring var tydeligt erkendelig og den burde langt tidligere have været bragt i forsvarlig foderstand.

Hunden har ved at gå under de beskrevne forhold været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Spørgsmål 2:

Hvis nej til spørgsmål 1 da: a) Er der tale om uforsvarlig behandling? b) Groft uforsvarlig behandling? c) Eller er der tale om egentlig mishandling.

Svar ad 2:

Rådet vil betragte forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnsloven §§1, 2 og 3 stk. 1 og stk. 3.

Spørgsmål 3:

Giver sagens fakta i øvrigt Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger.

Svar ad 3:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke viser vilje eller evne til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 20 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes, hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr i 2 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.