2015-32-0156-00010

Slagtekyllinger døde under transport

01-04-2016

Skrivelse af 14. januar 2015 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00001-13).
I flere tilfælde konstateredes høj dødelighed ved det levende syn (ante mortem kontrollen) af slagtekyllinger. Der blev fundet tegn på kvælning og for høje temperaturer i kasserne med kyllinger, i andre tilfælde for kolde kasser med kyllinger, der skønnedes døde af kulde. Dødeligheden varierede fra 2,7 % til 28 %, hvor transportdødeligheden hen over året er under 0,3 %.

Rådet udtalte 1. april 2016:

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 2:
Omstændigheder:

Den 16. januar 2013 foretog embedsdyrlæge E1 levende syn af slagtekyllinger før slagt­ning på A, hvor der på 2 trailere fra hus 3 fra en producent i B, ud af i alt ca. 9.500 leverede slagtekyllinger fandtes ca. 1047 døde, svarende til en gennemsnitlig transportdødelighed på ca. 11%.

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring (bilag 2,5), at de døde kyllinger, hvoraf mange var fugtige eller våde, navnlig blev observeret på den ene trailer, C, som kun var halvt fyldt op med moduler, ligesom temperaturen var mellem -12 og -15 grader under transporten, og transporttiden var på ca. 2 timer og 47 minutter.

Embedsdyrlægen vurderer, at kyllingerne er døde af kulde. Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægens erklæring i bilag (2,5).

Det fremgår endvidere af køresedlen (bilag 2,8) og transportørens forklaring til politirapport (bilag 2,3), at presenningen ikke sluttede helt tæt ned ved ladkanten på trailer C.

Spørgsmål ad forhold 2:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægens vurdering af, at kyllingerne er døde af kulde?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlæge E1 i bilag (2,5) tiltræ­des?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 2:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. marts 2013 fremgår, at der ved det levende syn (ante mortem kontrol) d. 16. januar 2013 blev konstateret mange døde kyllinger på trailer nr. C. Denne trailer indeholdt 11 moduler med kyllinger, hvilket svarede til halvt læs. Ifølge DMI var temperaturen under transporten imellem -12 og -15 ºC, og transporttiden estimeredes ifølge Krak til 2 timer og 47 minutter. På baggrund af oplysninger om det samlede antal slagtede kyllinger fra producenten blev det beregnet til en samlet leverance på 9500 kyllinger, hvoraf i alt 8453 kyllinger blev slagtet, medens 1047 var døde svarende til ca. 11%. Embedsdyrlægen vurderede, at langt hovedparten af de døde kyllinger var i det ovenfor nævnte halve læs, hvoraf der blev slagtet 1644 kyllinger med en beregnet mængde døde kyllinger på ca. 629 stk. svarende til en dødelighed undertransporten på ca. 28%.

Der blev stikprøvevis foretaget obduktioner af de døde kyllinger, hvor der ikke kunne påvises sygelige forandringer. Mange var fugtige eller våde, og fjersætningen var i mange tilfælde mangelfuld.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig om, hvorvidt kyllingerne døde af kulde. Imidlertid skal Rådet udtale, at der under transporten har været forhold, der sammen med fugtig, våd og mangelfuld fjersætning, og de lave temperaturer har bevirket en uacceptabel høj dødelighed, hvorved mange kyllinger har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 3:
Omstændigheder:

Den 10.-11. februar 2013 foretog embedsdyrlægerne E1 og E2 levende syn af slagtekyllinger før slagtning på A, hvor der på 14 læs fra en producent i D, ud af i alt ca. 91.612 leverede slagtekyllinger, fandtes ca. 8.209 døde, svarende til en gennemsnitlig transportdødelighed på 8,96%.

Det fremgår af embedsdyrlægernes erklæring (bilag 3,4), at kyllingernes fjerdragt var normal, nogle dog lidt fugtige, og at temperaturen på den 478 km lange transport, var mellem -1 og -8 grader.

Embedsdyrlægerne vurderer, at kyllingerne er døde af kulde.

Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægernes erklæring i bilag (3,4).

Det fremgår endvidere af transportørens forklaring til politirapport (bilag 2,3), at der var problemer med presenningerne på daværende tidspunkt, hvoraf nogle ikke sluttede helt tæt ned ved ladkanten.

Spørgsmål ad forhold 3:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægernes vurdering af, at kyllingerne er døde af kulde?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlæge E1 og E2 i bilag (3,4) tiltrædes?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 3:

Det fremgår af embedsdyrlægernes anmeldelse af 14. marts 2013, at de ved slagtningen af i alt 14 læs kyllinger i tidsrummet 10. februar kl. 22 til 11. februar kl. 9.00 konstaterede ca. 8.209 døde kyllinger ud af en leverance fra 4 huse på ca. 91.612 kyllinger, svarende til en gennemsnitlig transportdødelighed på 8,96%. Transportdødeligheden varierede fra hus 1 på 14,29%, fra hus 2 på 4,19%, fra hus 3 på 10% til hus 4 på 7,4%. Afstand fra producent til slagteri var 478 km med en temperatur under transporten på mellem -1 og -8 ºC. Ved det levende syn kunne der ikke umiddelbart konstateres unormale forhold, medens kyllingerne stadig var i kasserne. Der var ikke isdannelse udvendig på trailerne. Kyllingernes fjerdragt var normal, nogle var dog lidt fugtige.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig om, hvorvidt kyllingerne døde af kulde. Imidlertid skal Rådet udtale, at der under transporten har været forhold, der sammen med lidt fugtig fjerdragt, og de lave temperaturer har bevirket en uacceptabel høj dødelighed, hvorved mange kyllinger har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 4:
Omstændigheder:

Den 14. marts 2013 foretog embedsdyrlæge E3 levende syn af slagtekyllinger før slagtning på A, hvor der på det sidste ud af fire læs fra en producent i E, ud af i alt ca. 3.168 leverede slagtekyllinger på læsset, fandtes 246 døde, svarende til en transportdødelighed på 7,77%.

Det fremgår af embedsdyrlægernes erklæring (bilag 4,3), at kyllingernes fjerdragt vurderedes til at være rene og tørre, hvor nogle dog var lidt fugtige, og at temperaturen på den 278 km lange (ca. 3 timers) transport var på ca. -8 grader. Kyllingerne var blevet transporteret som et halvt læs (kun 11 ud af 22 mo­duler var anvendt).

Embedsdyrlægerne vurderer, at kyllingerne er døde af kulde.

Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægernes erklæring i bilag (4,3).

Spørgsmål ad forhold 4:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægernes vurdering af, at kyllingerne er døde af kulde?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlæge E3 (4,3) til­trædes?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 4:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 15. marts 2013, at denne d. 14. marts foretog levende syn af slagtekyllinger, hvor der på det sidste ud af fire læs fra en producent fandtes 246 døde kyllinger ud af i alt ca. 3.168 leverede slagtekyllinger på læsset, svarende til en transportdødelighed på 7,77%. Kyllingernes fjerdragt vurderedes til at være rene og tørre, hvor nogle dog var lidt fugtige. Temperaturen på den 278 km lange (ca. 3 timers) transport var på ca. -8 º C. Kyllingerne var blevet transporteret som et halvt læs, hvor kun 11 ud af 22 mo­duler var anvendt.

Embedsdyrlægerne vurderede, at kyllingerne var døde af kulde. Ved kontrollen af de slagtede kyllinger kunne der ikke påvises sygdomsmæssige forhold, der kunne forklare den høje transportdødelighed

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig om, hvorvidt kyllingerne døde af kulde. Imidlertid skal Rådet udtale, at der under transporten har været forhold, der sammen med de lave temperaturer har bevirket en uacceptabel høj dødelighed, hvorved mange kyllinger har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 5:
Omstændigheder:

Den 15. marts 2013 foretog embedsdyrlæge E3 levende syn af slagtekyllinger før slagtning på A, hvor der på et læs fra en producent i E, ud af i alt ca. 7.200 leverede slagtekyllinger på læsset, fandtes 194 døde, svarende til en transportdødelighed på 2,69 %.

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring (bilag 5,3), jf. (bilag 4,3), at embedsdyrlægen vurderer, at kyllingerne er døde af kulde.

Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægernes erklæring i bilag (5,3,) jf. (4,3).

Spørgsmål ad forhold 5:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægens vurdering af, at kyllingerne er døde af kulde?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlæge E3 (5,3), jf. bilag (4,3) tiltrædes?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 5:

Det fremgår af embedsdyrlægens tillægsskrivelse af 19. marts 2013, at denne d. 15. marts 2013 kl. 04.45 konstaterede kyllinger i 22 moduler med en samlet vægt på 14.400 kg, svarende til 7200 kyllinger på læsset. Heraf var 194 kyllinger døde under transporten, svarende til 2,69%.

Embedsdyrlægens vurderede, at kyllingerne var døde af kulde.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig om, hvorvidt kyllingerne døde af kulde. Imidlertid skal Rådet udtale, at der under transporten har været forhold, der har bevirket en uacceptabel høj dødelighed, hvorved mange kyllinger har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 6:
Omstændigheder:

Den 18. marts 2013 foretog embedsdyrlæge E3 levende syn af slagtekyllinger før slagtning på A, hvor der på et læs fra en producent i E, ud af i alt ca. 6.104 leverede slagtekyllinger på læsset, fandtes 237 døde, svarende til en transportdødelighed på 3,88%.

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring (bilag 6,3), jf. (bilag 4,3), at embedsdyrlægen vurderer, at kyllingerne er døde af kulde.

Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægens erklæring i bilag (6,3,) jf. (4,3).

Spørgsmål ad forhold 6:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægens vurdering af, at kyllingerne er døde af kulde?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlæge E3 (6,3), jf. bilag (4,3) tiltrædes?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 6:

Det fremgår af embedsdyrlægens tillægsskrivelse af 19. marts 2013, at denne d. 18. marts 2013 kl. 05.39 konstaterede kyllinger i 22 moduler med en samlet vægt på 14.040 kg, svarende til 6104 kyllinger på læsset. Heraf var 237 kyllinger døde under transporten, svarende til 3,88%.

Embedsdyrlægens vurderede, at kyllingerne var døde af kulde.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig om, hvorvidt kyllingerne døde af kulde. Imidlertid skal Rådet udtale, at der under transporten har været forhold, der har bevirket en uacceptabel høj dødelighed, hvorved mange kyllinger har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 7:
Omstændigheder:

Den 22. maj 2013 foretog embedsdyrlægerne E2 og E1 levende syn af slagtekyllinger før slagtning på A, hvor der på 5 læs fra en producent, ud af i alt ca. 29.835 leverede slagtekyllinger, fandtes ca. 3124 døde, svarende til en gennemsnitlig transportdødelighed på 10,47%.

Det fremgår af embedsdyrlægernes erklæring (bilag 7,11), at kyllingerne havde ren til almindelig tilsmud­set fjerdragt, og at mange var misfarvede med mørkfarvet rødbrun muskulatur som følge af dårlig blod­ophobning. Transporten var på 478 km, og foregik uden presenninger på trailerne. På tidspunktet for transporterne havde der været et vejrskifte, med kraftig vind og nedbør til følge. Temperaturen havde væ­ret mellem 4 og 6 grader.

Det fremgår af embedsdyrlægernes erklæring (bilag 7,11), at embedsdyrlægerne vurderer, at kyllingerne er døde af kulde.

Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægernes erklæring i bilag (7,11).

Spørgsmål ad forhold 7:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægernes vurdering af, at kyllingerne er døde af kulde?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlægerne E2 og E1, jf. bilag (7,11), tiltrædes?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 7:

Det fremgår af embedsdyrlægernes anmeldelse af 26. juni 2013, at disse ved slagtning d. 22. maj 2013 af kyllinger fra 5 transporter fra en leverandør ud af 29.835 leverede slagtekyllinger konstaterede ca. 3124 døde, svarende til en gennemsnitlig transportdødelighed på 10,47 %. Kyllingerne havde ren til almindelig tilsmud­set fjerdragt, og fjersætningen var normal i forhold til alder. Der blev stikprøvevis foretaget obduktion af døde kyllinger, hvor der ikke blev fundet forandringer relateret til sygdom. Det vurderedes, at kyllingerne var døde under transporten med en muskulatur, der var tydeligt mørkere end hos slagtede kyllinger. Det konstateredes ophobning af blod i lever og blodkar i bughulen. I forbindelse med ophængningen var der en del kyllinger, der var vurderet som værende døde og derfor ikke var blevet hængt op, men som ved nærmere kontrol stadig var i live. Disse kyllinger var meget kolde, men begyndte langsomt at live op som følge af den passive opvarmning i stalden. Disse kyllinger blev aflivet og destrueret og optalt som døde under transport.  For ingen af de pågældende slagtehold blev der kasseret flere end normalt af sygdomsmæssige årsager. Transporten var på 478 km og foregik på trailere uden påmonteret presenninger under temperaturer på mellem 4 og 6 ºC. Embedsdyrlægernes vurderede, at kyllingerne var døde af kulde.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig om, hvorvidt kyllingerne døde af kulde. Imidlertid skal Rådet udtale, at der under transporten har været forhold, der har bevirket en uacceptabel høj dødelighed, hvorved mange kyllinger har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 8:
Omstændigheder:

Den 23. maj 2013 foretog embedsdyrlægerne E2 og E1 levende syn af slagtekyllinger før slagtning på A, hvor der på 9 læs fra en producent fra B, ud af i alt ca. 57.721 leverede slagtekyllinger, fandtes ca. 3504 døde, svarende til en gennemsnitlig trans­portdødelighed på 6,07%.

Det fremgår af embedsdyrlægernes erklæring (bilag 8,12), at kyllingerne havde ren til almindelig tilsmud­set fjerdragt, og at mange var misfarvede med mørkfarvet rødbrun muskulatur som følge af dårlig blod­ophobning. Transporten var på 240 km, og foregik uden presenninger på trailerne. På tidspunktet for transporterne havde der været et vejrskifte, med kraftig vind og nedfør til følge. Temperaturen havde væ­ret mellem 4 og 6 grader.

Det fremgår af embedsdyrlægernes erklæring (bilag 8,12), at embedsdyrlægerne vurderer, at kyllingerne er døde af kulde.

Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægernes erklæring i bilag (8,12).

Spørgsmål ad forhold 8:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægernes vurdering af, at kyllingerne er døde af kulde?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlægerne E2 og E1, jf. bilag (8,12), tiltrædes?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 8:

Det fremgår af embedsdyrlægernes anmeldelse af 26. juni 2013, at disse ved slagtning d. 23. maj 2013 af kyllinger fra 9 transporter fra en leverandør ud af 57.721 leverede slagtekyllinger konstaterede ca. 3504 døde, svarende til en gennemsnitlig trans­portdødelighed på 6,07%. Kyllingerne havde ren til almindelig tilsmud­set fjerdragt, og fjersætningen var normal i forhold til alder. Der blev stikprøvevis foretaget obduktion af døde kyllinger, hvor der ikke blev fundet forandringer relateret til sygdom. Det vurderedes, at kyllingerne var døde under transporten med en muskulatur, der var tydeligt mørkere end hos slagtede kyllinger. Der konstateredes ophobning af blod i lever og blodkar i bughulen. I forbindelse med ophængningen var der en del kyllinger, der var vurderet som værende døde og derfor ikke var blevet hængt op, men som ved nærmere kontrol stadig var i live. Disse kyllinger var meget kolde, men begyndte langsomt at live op som følge af den passive opvarmning i stalden. Disse kyllinger blev aflivet og destrueret og optalt som døde under transport.  For ingen af de pågældende slagtehold blev der kasseret flere end normalt af sygdomsmæssige årsager. Transporten var på 240 km og foregik på trailere uden påmonteret presenninger under temperaturer på mellem 4 og 6 ºC. Embedsdyrlægernes vurderede, at kyllingerne var døde af kulde.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at udtale sig om, hvorvidt kyllingerne døde af kulde. Imidlertid skal Rådet udtale, at der under transporten har været forhold, der har bevirket en uacceptabel høj dødelighed, hvorved mange kyllinger har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 17:
Omstændigheder:

Den 10. december 2013 foretog embedsdyrlæge E1 levende syn af slagtekyllinger før slagtning på A, hvor der på 3 læs fra en producent, ud af i alt ca. 30.974 leverede slagtekyllinger, fandtes ca. 2869 døde, svarende til en gennemsnitlig transportdødelighed på 9,26%.

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring (bilag 17,7), at kyllingerne gispede pga. manglende ilt/luft ved fjernelse af presenningen fra begge sider af trailerne, og at luften i og omkring kasserne var meget varm og strømmede ud i samme øjeblik presenningen blev fjernet. Ved inspektion i kasserne kunne det konstateres, at kyllingerne var meget varme. I mange kasser var der adskillige døde. I flere tilfælde var ca. halvdelen døde, især i kasser, der havde været placeret midt på traileren.

Der blev foretaget stikprøvevis obduktion af de døde kyllinger. Der blev ikke fundet forandringer relateret til sygdom. Muskulaturen på nogle af de døde kyllinger var tydeligt mørkere som følge af blodophobning.

Transporten var på 478 km, og foregik med presenninger på trailerne.

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring (bilag 17,7), at embedsdyrlægen vurderer, at kyllingerne er døde af kvælning og varmestress som følge af dårlig eller manglende ventilation på trailerne.

Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægernes erklæring i bilag (17,7).

Spørgsmål ad forhold 17:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægens vurdering af, at kyllingerne er døde af kvælning og varme­stress?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlæge E1, jf. bilag (17,7), tiltrædes?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 17:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 6. januar 2014, at denne ved slagtning d. 10. december 2013 foretog levende syn af slagtekyllinger før slagtning af 3 læs kyllinger fra en producent. Ud af i alt ca. 30.974 leverede slagtekyllinger fandtes ca. 2869 døde, svarende til en gennemsnitlig transportdødelighed på 9,26%.

De 3 trailere var dækket med en ny type presenning, der begrænsede tilførsel af luft under transporten. Ved fjernelsen af presenning konstateredes, at kyllingerne gispede på grund af manglende ilt/luft. Luften i og omkring kasserne var meget varm, og ved inspektion i kasserne kunne det konstateres, at kyllingerne var meget varme. I mange kasser var der adskillige døde. I flere tilfælde var ca. halvdelen døde, især i kasser, der havde været placeret midt i traileren. Der blev foretaget stikprøvevis obduktion af de døde kyllinger, men ikke fundet forandringer relateret til sygdom. Muskulaturen på nogle af de døde kyllinger var tydeligt mørkere end hos slagtede kyllinger som følge af blodophobning. Det vurderedes, at kyllingerne var døde af kvælning og varmestress som følge af dårlig eller manglende ventilation på trailerne. Afstanden var producent til slagteriet var 478 km.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet, at transporten uden passende ventilation og lufttilførsel har bevirket en uacceptabel høj dødelighed som følge af manglende luft og høj temperatur, hvorved mange kyllinger har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Af politiets fremsendelsesbrev fremgår:

Forhold 18:
Omstændigheder:

Den 7. november 2013 foretog embedsdyrlæge E2 levende syn af slagtekyllinger før slagtning på A, hvor der på 2 læs fra en producent, ud af i alt ca. ca. 18.999 levere­de kyllinger, fandtes 2508 døde, svarende til en gennemsnitlig transportdødelighed på 13,2 %.

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring (bilag 18,7), at kyllingerne ved ankomsten havde en ren til almindelig tilsmudset fjerdragt. Ved undersøgelse kunne det konstateres, at i nogle af transportkasserne var alle kyllinger døde. Dette tyder på, at transportvognen var blevet alt for varm, og at der ikke har været tilstrækkelig med ventilation.

Der blev foretaget stikprøvevis obduktion af de døde kyllinger. Der blev ikke fundet forandringer relateret til sygdom. Muskulaturen på nogle af de døde kyllinger var tydeligt mørkere som følge af blodophobning.

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring (bilag 18,7), at embedsdyrlægen vurderer, at kyllingerne er døde af varmestress eller mangel på luft under transporten.

Der henvises i øvrigt til embedsdyrlægernes erklæring i bilag (18,7).

Spørgsmål ad forhold 18:

Er Det Veterinære Sundhedsråd enig i embedsdyrlægens vurdering af, at kyllingerne er døde af varmestress eller mangel på luft under transporten?

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes endvidere om at foretage en vurdering af graden af uforsvarligheden af den behandling, som kyllingerne er blevet udsat for i forbindelse med transporten.

Kan uforsvarlighedsvurderingen som beskrevet af embedsdyrlæge E2, jf. bilag (18,7), tiltrædes?

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad forhold 18:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 13. december 2013, at denne ved slagtning d. 7. november 2013 foretog levende syn af slagtekyllinger før slagtning af 3 læs kyllinger fra en producent. På et vogntog med i alt 34 moduler var der et estimeret antal kyllinger på 9354 stk., hvoraf 1526 blev optalt som døde under transporten, svarende til 16%. I et andet vogntog bestående af 34 moduler med et estimeret antal på 9645 kyllinger blev der optalt 982 som døde under transporten, svarende til en dødelighed på 10,2%. Kyllingerne vurderedes at have almindelig tilsmudset fjerdragt med normal fjersætning for alderen. Det kunne konstateres, at i nogle transportkasser var alle kyllinger døde. Dette tydede på, at transportvognen var blevet for varm og uden tilstrækkelig ventilation, hvorved kyllingerne var døde som følge af varmestress eller mangel på luft. Ved stikprøvevis obduktion af døde kyllinger blev der ikke fundet forandringer relateret til sygdom. Muskulaturen var tydeligt mørkere end hos slagtede kyllinger som følge af blodophobning.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder Rådet, at transporten uden passende ventilation og lufttilførsel har bevirket en uacceptabel høj dødelighed som følge af manglende luft og høj temperatur. Herved har mange kyllinger været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke under transporten har været behandlet omsorgsfuldt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Rådet skal endvidere udtale, at branchen, med henblik på at undgå uacceptable dyreværnsmæssige forhold under transport af kyllinger, sammen med relevante myndigheder og institutioner nøjere bør undersøge årsagsforhold omkring kyllingers dødelighed under transport samt udvikle passende værktøjer til modvirkning heraf, herunder monitoreringsværktøjer, der kan give alarm, når der konstateres betydende afvigelser i temperatur, luftfugtighed, ventilation og ilttæthed m.m.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 100.000 kr.