2016-32-0156-00016

Slagtekyllinger med trædepudesvidninger

05-07-2016

Skrivelse af 27. januar 2016 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00030-15).
Ved slagtninger af slagtekyllinger konstaterede veterinærkontrollen i flere tilfælde høje pointscores for trædepudesvidninger. Sigtede blev påbudt at rette op de utilstrækkelige forhold i besætningen. Ved et efterfølgende kontrolbesøg konstateredes fugtig og klistret staldbund samt utilstrækkelige lysforhold.

Rådet udtalte 5. juli 2016:

Sagens omstændigheder:

”Den 20. februar 2015 aflagde Fødevarestyrelsen kontrolbesøg på bedriften X, der beskæftiger sig med økologiske slagtekyllinger, hvor følgende forhold blev observeret: Ved måling af ammoniak fandtes indholdet at være 25 ppm, strøelsen var overvejende fugtig, blød og klistret og ved måling af lysintensitet fandtes ingen værdier højere end 10 lux. Der henvises i øvrigt i det hele til bilag 7, samt fotomappe i bilag 4.

Kontrolbesøget skete efter udstedelse af et påbud af 17. december 2014 om at rette op på utilstrækkelige forhold omkring velfærden hos slagtekyllinger vedrørende trædepudesvidninger.

Dette påbud var udstedt på baggrund af oplysninger fra veterinærkontrollen om, at slagtekyllinger leveret den 20. oktober 2014 havde trædepudesvidninger (106,5 points), et kontrolbesøg på besætningen den 25. november 2014, hvor strøelsen blev fundet våd og sammenklappet, ligesom der ved Fødevarestyrelsens undersøgelse af slagtekyllinger den 26. november 2014 og den 1. december 2014 blev konstateret træde­pudesvidninger (115 point og 87 point). Fødevarestyrelsen har efterfølgende modtaget indberetning fra slagteriets embedsdyrlæge vedrørende fortsat for høj trædepudescore den 7. og 14. januar 2015 (198,5 points og 162 points).

I øvrigt henvises til påbuddet i bilag 6, indberetninger den 2. november 2014 og 14. december 2014 i bi­lag 5, samt oplysning om indberetning fra slagteriets embedsdyrlæge i Fødevarestyrelsens anmeldelse til Midt- og Vestjyllands Politi i bilag 3, s. 3, 3. og 4. afsnit.”

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens meddelelse til sigtede af 2. november 2014, at der ved veterinærkontrollens undersøgelse d. 20. oktober 2014 efter slagtning af slagtekyllinger fra sigtedes besætning konstateredes en pointscore på 106,5 for trædepudesvidninger.

(Undersøgelsen af slagtekyllingernes trædepuder gennemføres således, at der på slagtekyllinger fra samme hus efter slagtning udtages en fod fra 50 forskellige kyllinger fra henholdsvis den første og den sidste tredjedel af holdet. Trædepuderne på disse 100 kyllingefødder undersøges for svidninger (ammoniakforbrændinger) og andre synlige skader, som kan skyldes velfærdsproblemer i det hus, hvorfra kyllingerne hidrører. Ved trædepudeundersøgelsen efter stk. 1 tildeles hver kyllingefod points efter følgende skala: 1) Ingen svidninger – 0 point. 2) Mindre alvorlige svidninger – 0,5 point. 3) Alvorlige svidninger – 2 point.)

Det fremgår af embedsdyrlægens meddelelse til sigtede af 14. december 2014, at der ved veterinærkontrollens undersøgelse d. 26. november 2014 og d. 1. december 2014 efter slagtning af slagtekyllinger fra sigtedes besætning konstateredes pointscores på henholdsvis 115 og 87 point for trædepudesvidninger på kyllinger fra henholdsvis hus 1 og hus 2.

Ved meddelelse til sigtede af 17. december 2014 blev denne påbudt at rette op på utilstrækkelige forhold i sin slagtekyllingeproduktion.

Det fremgår af veterinær kontrolrapport af 20. februar 2015, at 2 embedsdyrlæger foretog kontrol i sigtedes besætning. Her konstateredes en dårlig og stikkende lugt af ammoniak (25 ppm). Strøelsen var overvejende fugtig, blød og klistret med aftryk af støvler. Loftet var støvet og uhygiejnisk med hængende spindelvæv. Ved måling af lysintensitet overalt i huset fandtes ingen værdier over 10 lux.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne konstateringer med uacceptabel høje scores for trædepudesvidninger samt de beskrevne forhold med fugtig og klistret underlag og mangelfuld lysintensitet under opvæksten har udsat slagtekyllingerne for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdene som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har slagtekyllingerne derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling.

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Det Veterinære Sundhedsråds svar.

Svar ad 3:

Rådet har ingen yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.