2016-32-0152-00067

So med en meget stor yverbyld transporteret uden adskillelse til slagteri

29-08-2016

Skrivelse af 6. maj 2016 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00014-16).
Ved det levende syn den 13. januar 2016 konstaterede embedsdyrlægen en so med en meget stor yverbyld. Soen, der ikke var adskilt under transporten, gik med lidt spredte bagben, havde lidt svært ved at bevæge sig fremad, og yveret rørte gulvet, når soen bevægede sig. Det kunne konstateres at yverbylden vejede ca. 20 kg og havde en omkreds på ca. 100 cm, og at der var åbne sår på siden af yverbylden. Ved palpation værgede soen sig. Soen var i normalt huld.

Rådet udtalte 29. august 2016:

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har so nr. X i besætningen, derved været udsat for ufor­svarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen af 5. februar 2016, at det ved den kliniske undersøgelse af den levende so blev konstateret, at ”Ved palpation af yverbylden værgede soen sig”, samt at ”Ved berøring af yverbylden reagerede dyret ved at trække benene til sig og bevæge sig skrigende væk.” ”Der var spredte åbne sår på siderne af yverbylden… ” ”Sårene på siderne af yverbylden havde en diameter på ca. 2 cm. Huden omkring yverbylden var meget spændt på grund af tyngden af yverbylden. Dyret var ved normalt huld.”

Det fremgår endvidere af anmeldelsen, at det ved undersøgelsen efter slagtning kunne konstateres, at ”Huden på undersiden af yverbylden var helt revet over under slagteprocessen, hvilket er tegn på, at huden var meget tynd, eller at der var dannet traumatiske sår på grund af, at yverbylden berørte jorden. Yverbylden blev skåret op og den viste sig at indeholde en mængde pus.”

Materiale fra yveret har været sendt til pato-anatomisk undersøgelse på KU-SUND, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Sektion for Patologi. Af obduktionserklæring af 16. marts 2016 fremgår, at ”Ved sektion af yverpræparatet fandtes en fast proces målende ca. 48 cm i længden, ca. 38 cm i bredden og ca. 20 cm i højden. Processen vejede 20,42 kg. På overfladen af processen fandtes multiple fistelåbninger (åbninger til kanaler der forbinder overfla­den af processen med dybereliggende abscesser) med varierende diameter (mellem ca. 1 og 7 cm). Ved gennemskæring af processen fandtes total fibrosering (bindevævs-nydannelse) af det involverede yvervæv, og i bindevævet fandtes multiple abscesser (bylder) med varierende diameter (ca. 1 til 6 cm). Disse abscesser havde fistulære opbrud (havde dannet kanaler til hudoverfladen) svarende til de fistelåbninger, der kunne ses på processens overflade. Nogle steder sås nekrose (dødt væv) indeni ab­scesserne.

På baggrund af forandringerne vurderes yveret at være sæde for kronisk yverbetændelse ("yversvamp"), og forandringerne skønnes at have en alder på flere uger.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Tilstanden har været tydelig og let erkendelig ved de daglige tilsyn. Forandringer i mælkekirtlen ved kronisk yverbetændelse hos søer er velbeskrevne. Herunder den slette prognose for helbredelse samt risiko for smittespredning mv. Soens situation burde på et langt tidligere tidspunkt have været afhjulpet, enten ved slagtning eller ved at aflive den. Såfremt der var tvivl, burde soen have været undersøgt af en dyrlæge, så denne kunne have anvist videre behandling.

Lægges ovennævnte og sagsakterne til grund, finder Rådet, at soen, ved at være bragt i den beskrevne tilstand med en yverbyld af ovennævnte omfang og karakter, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har so nr. X ved at blive transporteret, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af anmeldelsen af 5. februar 2016 at, ”… soen gik med lidt spredte bagben. Soen havde lidt svært ved at bevæge sig fremad, og yverbylden rørte gulvet på læsserampen, når den bevægede sig.”

Af anmeldelsen fremgår endvidere at, ved undersøgelsen efter slagtning blev det konstateret, at ”Der var akutte blødninger omkring yverbylden mod bugen, som sandsynligvis er dannet i forbindelse med, at soen blev udsat for yderligere anstrengelse i forbindelse med pålæsning og under transporten.”

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos samt videoklip til grund, finder Rådet, at ved at være transporteret levende til slagtning, og derved være udsat for bid, puf og stød fra andre svin, samt risiko for forværrelse af dens tilstand, har soen været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte chauffør blev idømt bøde på 7.500 kr.

Tiltalte landmand blev idømt bøde på 18.000 kr.

Tiltalte transportvirksomhed blev idømt bøde på 30.000 kr.