2016-32-0153-00031

Stort hundehold misligeholdt

01-04-2016

Skrivelse af 16. december 2015 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89111-00005-15).
Fra en landejendom blev 91 hunde fjernet og anbragt på to dyreinternater. Hundene gik i grupper fordelt på ejendommens gårdsplads, stuehuset, nogle løbegårde og et aflukket staldafsnit. Hundene blev holdt under uhygiejniske forhold og gik i deres egen urin og afføring, uden mulighed for at finde tørt leje. Hos mange af hundene var pelsen sammenfiltret og indsmurt i urin og afføring og de fleste havde forskellige lidelser som betændelse i hud, ører, øjne og poter, navlebrok, indvoldsorm, lopper, muskelatrofi, tand­sten, paradentose og knækkede tænder. Der var hverken vand eller foder til rådighed. De fleste af hundene var sky og havde adfærdsproblemer og bar generelt præg af manglende socialisering.

Rådet udtalte 1. april 2016:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt nævnte adfærd indebærer en uforsvarlig behandling af dyr eller eventuelt en mishandling eller grovere uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens § 1, § 28, stk. 1 og § 29, stk. 1.

Svar ad 1:

Af anmeldelsesrapporten fremgår, at der på ejendommen var 91 hunde. Hundeholdet bestod af voksne hunde, unghunde og tæver med hvalpe. Hundene gik i grupper fordelt på ejendommens gårdsplads, nogle mindre løbegårde, et aflukket staldafsnit og stuehuset. Ved undersøgelse af ejendommen blev konstateret, at samtlige længer og rum havde været i brug til at huse hundene, da der var indtørret afføring i de rum, hvor hundene tidligere havde været.

Det fremgår af anmeldelsesrapporten og af det vedlagte billedmateriale, at hundene gik under meget uhygiejniske forhold;

”I denne aflåste længe var der endnu 20-25 hunde, disse hunde havde efter patruljens skøn gået der i længere tid, da deres pels var fyldt med afføring, ligesom de gik i deres afføring og urin”….

”I stuehuset, som var i 2 plan var der i stueplan også hunde, ligesom der var afføring og urin i det meste af stueetagen. Der var ligeledes gamle madrester, tomme poser, tomme flasker, tom mælkeemballage på gulv og borde i køkkenet”.

Desuden fremgår af anmeldelsesrapporten at dyrene ikke havde adgang til hverken foder eller vand.

Dyrlægeattesten fra dyrlæge D1, som bistod politiet under beslaglæggelsen af hundene, understøtter, at hundene gik under stærkt uhygiejniske forhold uden mulighed for at finde tørt leje og uden adgang til foder eller vand.

Det beskrives at:

”Hundeflokken består af upassede hunde, indsmurt i lort, tynde men ikke magre hunde.”…

”Der er som nævnt flere hunde i flokken som virker syge, uinteresseret i mad og søger væk fra flokken. Flere af hundene - specielt de unge - er sky overfor mennesker og bærer præg af manglende socialisering. Generelt findes der alt for mange hunde på for lidt plads, der er ikke mulighed for at den enkelte hund har adgang til fornødent tørt leje og frisk drikkevand”…

”De store mængder hundelort i stort set samtlige rum i hele den firlængede gård giver det klare indtryk, at den manglende pasning og pleje har stået på i længere tid”.

Af dyrlægeattesterne og journaloplysningerne på de enkelte hunde, fra de to internatsdyrlæger D2 og D3, fremgår, at næsten alle hundene havde helbredsproblemer.

 • Hos mange af hundene blev konstateret betændelse i ører, øjne, hud og poter.
 • Mange af hundene havde mundhuleproblemer i form af tandsten og paradentose, og enkelte hunde havde knækkede og betændte tænder.
 • Der blev konstateret navlebrok på flere hunde.
 • Hundene havde indvoldsorm og lopper.
 • Muskelatrofi sås hos flere hunde.
 • Mange af hundene var sky og havde adfærdsproblemer og bar tydeligt præ af manglende socialisering.

Der blev, af internatsdyrlæge D2, aflivet 5 hunde fra besætningen på grund af alvorlige helbredsproblemer hos disse individer.

Af sagsakternes bilag 22, bødeforlæg fra 16. december 2013 fremgår, at der før har været problemer i dyreholdet bl.a. i form utilstrækkelig rengøring af dyrenes opholdsområder, manglende tørt leje og manglende adgang til vand og foder.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Lægges ovennævnte til grund, har hundene, ved:

 • at gå under de beskrevne uhygiejniske forhold, uden mulighed for at finde tørt leje,
 • at blive bragt i en tilstand, hvor pelsen er sammenfiltret og smurt ind i afføring,
 • at gå med ubehandlet øregangsbetændelse, hudbetændelse, øjenbetændelse, betændelse i poter, indvoldsorm, lopper og dårlige tænder,
 • ikke at have adgang til foder og vand og
 • at have udviklet adfærdsproblemer på grund af mangelfuld omsorg, håndtering og socialisering

ikke været behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med deres behov. De har ved at gå under de beskrevne forhold været udsat for høj smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil betragte forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1, 2 og 3, stk1, 1. og 2. punktum og stk.3, 1. punktum.

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke viser vilje eller evne til at tilvejebringe dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelse om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til dyrehold, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 30 dage. Straffen skulle ikke fuldbyrdes hvis tiltalte ikke begik noget strafbart i en prøvetid på 1 år fra endelig dom.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller i det hele beskæftige sig personligt med hunde i 3 år fra endelig dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.