2015-32-0152-00045

Svin døde eller døende efter ophold i udleveringsrum

26-01-2016

Skrivelse af 12. oktober 2015 fra Østjyllands Politi (4200-89110-00023-14).
En embedsdyrlæge aflivede ved det levende syn af en gruppe på 167 slagtesvin aflæsset på slagteriet kl. ca. 22 én af grisene, der på tidspunktet var mærket af hyperthermi ("hedeslag "). Chaufføren på transporten oplyste i den sammenhæng, at der på afhentningsstedet allerede før pålæsningen var 4 døde grise, mens 3 grise skønnedes at være døende. Dyrene opholdt sig i et særskilt udleveringsafsnit, der ligger i tilknytning til staldanlægget. Ved politiets ankomst til ejendommen kl. 01.00 samme nat fandtes 5 grise døde, mens 2 var i live og meget afkræftede.
Iflg. afhøringsrapporterne var 167 slagtesvin den 8. juli i perioden mellem kl.15 og 16 drevet frem til udleveringsfaciliteten. Transporten var planlagt til kl. 19.00 og medarbejderne forlod ejendommen kort efter kl. 16. Kl. 18 indløb der besked til den besætningsansvarlige om at transportbilen var forsinket. Først kl. 22.00 var grisene læsset. Dvs. 6-7 timer efter opsamlingen i udleveringsfaciliteten. Chaufføren afsendte på dette tidspunkt en tekstbesked til den staldansvarlige med oplysning om, at nogle af de tilbageblevne grise var dårlige.

Rådet udtalte 26. januar 2016:

Spørgsmål 1:

Østjyllands Politi skal – om muligt – anmode Rådet om en udtalelse om, hvorvidt der er tale om uforsvarlig eller grov uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, 1. punkt, jf. 2. punkt, ved at hensætte grise i indleveringsstald som beskrevet uden adgang til vand kl. 15-16 med henblik på afhentning kl. 19.

Svar ad 1:

Det Veterinære Sundhedsråd skal indledningsvist anføre, at den beskrevne udleveringsfacilitet på ejendommen X, har karaktér af en såkaldt opsamlingsplads til grise forud for transport.

Et egentligt udleveringsrum er at betragte som en udstrækning af besætningsområdet med helt enslydende tekniske krav til gulvoverflade, ventilation, overbrusning og foder-/vandtildeling.

Pladskravene til grisene vil være tilsvarende som i det øvrige besætningsområde. Det vil for leveringsklare slagtesvins vedkommende sige 0,65 m2 / gris.

For opsamlingspladser, hvortil grisene drives hen umiddelbart inden pålæsningen af transportvognen, stilles ikke krav til foder-/vandtildeling. Af billedmaterialet i sagsakterne fremgår, at der ikke har været fodrings-/vandingsmulighed i udleveringsfaciliteten.

Det er ikke muligt ud fra sagsakterne at fastslå, om det eksisterende mekaniske ventilationsanlæg den 8. juli var fuldt ud funktionsdygtigt og leverede den nødvendige kapacitet. Kravet til luftskiftet ved en belægning med 160 slagtesvin à ca. 110 kg levende vægt vil være min. 12.000 kubikmeter luft pr. time. Her skal der endvidere tages højde for mulige forskelle på anlæggets teoretiske ydelse og den faktiske ydelse, hvor sidstnævnte kan være negativt påvirket af lokale meteorologiske forhold, den vedligeholdelsesmæssige tilstand eller manglende kalibrering af anlægget.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Ved mellem kl. 15 og 16 den 8. juli at drive 167 slagtesvin ind i en udleveringsfacilitet og lade dem opholde sig hér i 6-7 timer uden adgang til vand eller mulighed for at opnå en tilstrækkelig tempera-turregulering (søleadfærd mv.), har grisene ikke været passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og de er ikke blevet beskyttet bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Den benyttede udleveringsfacilitet er kun egnet til kortvarigt ophold af grise umiddelbart forud for transport. En opholdstid på op imod tre timer på en opsamlingsplads (kl. 16 til 19) må beskrives som et langvarigt ophold.

Det Veterinære Sundhedsråd vil karakterisere det forhold, at de 167 slagtesvin opholdt sig 6-7 timer på opsamlingspladsen som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3 stk. 1.   

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger.

Svar ad 2:

Rådet noterer sig, at der iflg. sagsakterne var en skriftlig korrespondance (SMS) mellem chaufføren til den staldansvarlige efter at slagtesvinene var afhentet kl. ca. 22. Herunder blev det meddelt, at der var døde og døende grise i udleveringsfaciliteten. Iflg. politirapporten var der levende, men stærkt påvirkede, grise ved patruljens ankomst til ejendommen kl. 01.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt imod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Ved ikke straks det blev oplyst, at der var døde og svækkede grise i udleveringsstalden, at tage tilbage til ejendommen og hér drage omsorg for, at de levende grise blev behandlet eller aflivet, eller at tilkalde en dyrlæge, har dyrene ikke været behandlet omsorgsfuldt eller været beskyttet bedst muligt imod smerte, lidelse eller varigt mén.

Rådet vil karakterisere den manglende reaktion hos den staldansvarlige på meddelelsen fra chaufføren som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte landmand blev straffet med bøde på 20.000 kr.