2016-32-0152-00064

Svin påført flere slag i hovedet med tatoveringshammer

05-07-2016

Skrivelse af 30. marts 2016 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00097-15).
En embedsdyrlæge synede et slagtesvin efter slagtning, der var blevet påført flere slag i hovedet med en tatoveringshammer.
Ved den patoanatomiske undersøgelse fandtes at læsionerne var forenelige med seks nåletatoveringer fordelt hhv. på og bag venstre øre, på højre side af hovedet og på næseryggen.

Rådet udtalte 5. juli 2016:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at besætningsejer ved at påføre slagtesvinet slag med tatoveringshammer i ho­vedet har undladt at behandle dyret forsvarligt, herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse angst, varigt mén og væsentlig ulempe, samt undladt at behandle dyret om­sorgsfuldt og

Svar ad 1:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 16. december 2015 fremgår, at der ved det levende syn af et slagtesvin på slagteriet fandtes, at der var blevet påført flere unødige slag med tatoveringshammer.

Det fremgår endvidere, at der efter slagtning fandtes følgende læsioner på slagtekroppen. ”Slagtesvinet var blevet tildelt fem slag med tatoveringshammeren fordelt således: Et tatoveringsnummer på hver skinke og tre tatoveringsnumre i hovedet. To af tatoveringerne i hovedet var placeret på venstre øre og det tredje tatoveringsnummer var placeret bagved venstre øre. Alle tatoveringsnumre i hovedet så ud til at være givet på samme tidspunkt.”

Slagtesvinets hoved blev sendt til patoanatomisk undersøgelse på Sektion for Patologi ved Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på KU-SUND. Af obduktionserklæring af 19. februar 2016 fremgår, at ”Ved inspektion af præparatet fandtes seks nåletatoveringer med varierende tydelighed. To nåletatoveringer havde nummer X og var placeret på ydersiden af venstre øre. Én tatovering var placeret bag venstre øre og indeholdt tallene X. De resterende tre tatoveringer var placeret på næseryggen, samt højre side af hovedet, og indeholdt enkelte tydelige tal fra nummeret X.

Læsionerne er forenelige med at være opstået efter gentagne slag med en tatoveringshammer.”

Af afhøringsrapport af 7. januar 2016 fremgår, at ”Afhørte var bekendt med reglerne for tatovering, men kunne ikke umiddelbart huske, hvorfor der var sket en fejl i forbindelse med leveringen den 1. december 2015. Han mente, at fejltatoveringen muligt kunne være sket, hvis det fejltatoverede svin pludseligt havde været aggressivt over for et andet svin, og afhørte fejlagtigt havde ”dasket” til det med tatoveringshammeren for at skille dem ad. Han kunne ikke belyse sagen yderligere.”

Ved at blive påført overtallige tatoveringsmærker, heraf seks mærker i hovedet, har slagtesvinet været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom det ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Spørgsmål 2:

i bekræftende fald, om Rådet finder, at besætningsejer derved har behandlet dyret uforsvarligt, grovere uforsvarligt eller har udsat dyret for mishandling?

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 til grund finder Rådet, at slagtesvinet har været udsat for groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Der henvises til Rådets generelle udtalelse af 12. maj 2009 om overdreven anvendelse af tatoveringshammer.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.