2016-32-0151-00045

Syg mager ko ude af stand til at rejse sig

29-08-2016

Skrivelse af 10. maj 2016 fra Midt-og Vestjyllands Politi (4100-89110-00010-16).
En kontrollant ved Fødevarestyrelsens ordinære stikprøvekontrol konstaterede under et kontrolbesøg en mager ko, der henlå nedstemt med hængende ører og indsunkne øje på spalterne i en sengebåsestald ude af stand til at rejse sig. Ejeren havde planlagt at aflive koen, men havde ikke fået det gjort. Koen blev aflivet. En tilkaldt embedsdyrlæge beskrev koen, herunder huldkarakter samt flere hudafskrabninger på kroppen, som var forenelige med at være opstået som følge af tråd af andre køer.

Rådet udtalte 29. august 2016:

Spørgsmål 1:

Det Veterinære Sundhedsråd anmodes om at foretage en vurdering af uforsvarligheden.

Svar ad 1:

Det fremgår af kontrollantens anmeldelse af 18. januar 2016 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne ved Fødevarestyrelsens ordinære stikprøvekontrol d. 2. december 2015 i sigtedes besætning konstaterede en ko CKR X liggende på spalter mellem 2. og 3. række sengebåse. Koen kunne ikke rejse sig og lå placeret således, at de øvrige køer kun med besvær kunne passere. Koen virkede nedstemt med hængende ører og indsunkne øjne. Sigtede oplyste, at koen d. 10. november 2015 var blevet placeret i sygeboks og behandlet for løbedrejning og børbetændelse. Koen var igen flyttet til sengebåseafdelingen efter et par dage, da det blev vurderet, at en anden ko havde mere behov for sygeboksen. Sigtede oplyste, at koen ikke havde kunnet rejse sig siden dagen før, samt at det var planlagt at aflive den, men han havde ikke nået at få det gjort. Koen blev aflivet inden embedsdyrlægen ankom til besætningen.

Af embedsdyrlægens notat af 3. december 2015 fremgår, at koen ved embedsdyrlægens ankomst var blevet aflivet.

”Hun lå på højre side på spalterne bag sengebåsene i området foran indgangen til malkestalden. Der var ikke tegn på, at koen var blevet forsynet med vand eller foder. Koen var i huld under middel, svarende til huldkarakter 2,5 (efter skala udviklet af James Ferguson). Der var intet mærkbart fedtlag omkring haleroden og sædebenet, halerods- og bækkenligament (senebånd) var synlige, hoftehjørnerne var spidse/vinklede. På begge forben sås friske, blødende hudafskrabninger på 3-4 cm i diameter. På venstre hoftehjørne sås en hudafskrabning på ca. 4 cm i diameter, der blev vurderet til at være et par dage gammel. I området omkring såret manglede pelsen. Flere steder på koens kryds, ribben og skulder sås områder, hvor pelsen var slidt/trådt af. Udformningen af disse områder var forenelig med skader, der opstår når andre køer træder på en liggende ko. Skaderne er sandsynligvis forårsaget af køer, der har benyttet de sengebåse, som koen lå op ad eller køer, der har passeret på vej til malkning.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at den beskrevne ko på et langt tidligere tidspunkt burde have haft en sufficient opfølgende undersøgelse, fortsat behandling og fortsat anbragt i sygeboks eller aflivet på et tidligere tidspunkt. Ved undladelse heraf samt ved ophold i sengebåseafdeling, heraf en tid i en tilstand, hvor koen ikke har kunnet rejse sig og herunder trådt på af artsfæller, har koen været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom koen ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Koen har ikke været holdt i en boks eller på et areal, der har været indrettet på en måde, der tilgodeså dyrets behov, herunder en sikring af, at dyret havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har ko nr. X derved været udsat for uforsvarlig, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 3:

Ingen øvrige bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.