2016-32-0153-00046

Tamkatte udsat i naturen

25-11-2016

Skrivelse af 22. august 2016 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00059-16).
To unge tamkatte, der havde været holdt som indendørskatte i en lejlighed, blev sat ud, med henblik på at klare sig selv i naturen, ved en parkeringsplads i et naturområde. Kattene var efterladt i en papkasse, hvor der var lavet et hul i siden så de kunne gå ud og ind, og der var lagt et tæppe henover halvdelen kassen. Der var tørfoder på bunden af kassen. Den ene kat blev, en til to dage efter kattene var sat ud, fundet i god stand i nærheden af kassen og indfanget af Dyrenes Beskyttelse.

Rådet udtalte 25. november 2016:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om, at foretage en veterinærfaglig vurdering af uforsvarligheden.

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har kattene, ved på den beskrevne måde at blive sat ud og overladt til sig selv, derved været udsat for uforsvarlig behandling, en grovere uforsvarlig behandling, eller en grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af politiets skrivelse fra 22. august 2016, at en papkasse med kat blev fundet i et naturområde nær en parkeringsplads. Kassen var forsynet med et hul i siden, så katten kunne gå ud og ind. Papkassen var åben og der var lagt et tæppe halvt ind over. På kassens bund lå kattefoder.

Katten blev indfanget af Dyrenes Beskyttelse, som fremlyste katten og derved fandt frem til kattens ejer og til sigtede, der havde sat katten ud. Oprindelig havde der været to katte i kassen, men kun den ene var blevet fundet.

Af afhøringsrapporten af sigtede fremgår at ”…besluttede afhørte, at kattene skulle sættes ud i naturen, hvor han formodede, at de ville kunne klare sig selv, uagtet de hele deres liv havde været ”tamkatte”.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Vildtlevende og herreløse katte i Danmark har generelt svært ved at klare sig alene i naturen, med mindre de har tilknytning til mennesker, der sørger for fodertilskud og mulighed for, at de kan søge ly. Tamkatte, og særlig katte der er opvokset som indendørskatte, vil med overvejende sandsynlighed bukke under, hvis de sættes ud i naturen med henblik på at klare sig selv, med mindre de hurtigt finder en fodervært, der kan sørge for dem.

Ved som beskrevet i sagsakterne at blive sat ud, med henblik på at klare sig selv, har de to katte ikke været behandlet forsvarligt og beskyttet bedst muligt mod smerte, lidelse, angst varigt mén og væsentlig ulempe. De er ikke blevet behandlet omsorgsfuldt og huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil generelt anse det forhold, at sætte tamkatte ud i naturen med henblik på at de skulle klare sig selv, for at være groft uforsvarlig behandling af dyr med risiko for at udvikle sig til groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnsloven §§1,2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 2:

Ingen bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 7.500 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.