2016-32-0153-00036

To killinger smidt i affaldscontainer

17-10-2016

Skrivelser af 1. marts 2016 og 1. juli 2016 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-89110-00002-15).
Ved en fælles affaldscontainer hørte en person, at der blev ”miavet” fra en af de aflåste bokse til containerne, og hentede en kniv for at åbne boksen og lukke den indespærrede kat ud. Personen opdagede i den forbindelse, at lydene kom fra selve containeren, hvor der i en plastikpose lå en papirpose med to killinger, som bevægede sig lidt.
En dyrlæge undersøgte killingerne og vurderede, at de var under 14 dage gamle, da de endnu ikke havde fået øjne. Deres foderstand var middel, og de miavede højlydt.
Sigtede erkendte, at han smed killingerne i skraldespanden, med det formål at aflive dem.

Rådet udtalte 17. oktober 2016:

Spørgsmål 1:

Jeg skal på den baggrund anmode rådet om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, eller om forholdet vurderes at have karakter af mishandling.

Svar ad 1:

Det fremgår af afhøringsrapport af 9. maj 2015, at to killinger blev fundet i en affaldscontainer. Killingerne lå i en papirspose, der lå i en affaldspose. Killingerne ”var smurt ind i lort og bevægede sig kun lidt”. Killingerne ”miavede” højlydt.

En dyrlæge har på baggrund af en gennemgang af sagen udarbejdet en udtalelse, hvoraf fremgår, at killingerne ”vurderes til under 14 dage gamle da de af hvad man kan se på filmen endnu ikke har fået øjne. Foderstanden ser ud til at være middel og de giver livstegn fra sig ved at miave højlydt.”

Det fremgår af afhøringsrapporten af 22. juni 2015, at sigtede havde smidt killingerne i skraldespanden med formålet at aflive dem.

Af medsendte videoklip fremgår, at i en plastikpose med en papirspose lå en lys og en mørk kattekilling. Den lyse killing lå på siden med hovedet bøjet bagud og vidt åben mund. Den miavede højlydt. Den mørke killing lå stille i brystleje.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.

Ved forsøget på aflivning, hvor der ikke har været anvendt en metode, der gjorde det muligt at sikre, at killingerne aflives så hurtigt og smertefrit som muligt, har killingerne ikke været behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at killingerne, ved at være forsøgt aflivet ved at være kommet levende i en plastikpose og smidt i en affaldscontainer, og dermed være bragt i den ovenfor beskrevne tilstand, har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe. Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 13, stk. 1, 1. punktum.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen giver rådet anledning til yderligere bemærkninger, bedes disse indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr.