2015-32-0152-00038

To søer med skuldersår på mere end 5 cm i diameter og med fortykket sårrande

26-01-2016

Skrivelse af 9. juli 2015 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00105-14).
Efter en politianmeldelse bistod en embedsdyrlæge i et besøg i en svinebesætning. Der blev bl.a. konstateret 2 søer med skuldersår på mere end 5 cm i diameter og med fortykket sårrande. Embedsdyrlægen vurderede sårene til at være svære skuldersår.

Rådet udtalte 26. januar 2016:

Spørgsmål 1:

Såfremt oplysningerne lægges til grund, har so nr. X derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring af 21. november 2014 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne den 3. oktober 2014 bistod politiet efter en anmeldelse om formodet overtrædelse af dyreværnslovgivningen i sigtedes svinebesætning. Under besøget konstateredes:

”So nr. X stod opstaldet i en ny farestald i en enkeltdyrsboks med metal-farebøjler, på en gummimåtte og med smågrise, der planmæssigt skulle fravænnes ca. en uge senere.

På venstre skulder på området over skulderbladets kam sås et sår med en diameter over 5 cm. Ved palpation mærkedes en fortykket sårrand. Såret var dækket af en fast sårskorpe, der havde løsnet sig øverst i såret. Såret under skorpen var ikke umiddelbart fuldt synligt på grund af snavs, men såret forekom dybt.

Skuldersåret vurderes at være et svært skuldersår. Det vurderes, at skuldersåret har været under udvikling i minimum en uge.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte til grund vurderer Rådet såret på mere end 5 cm i diameter, dækket af en sårskorpe (led i granulationsvævsdannelsen), med en fortykket sårrand til at være et klinisk svært skuldersår af mindst grad 3 i den patoanatomiske skala, som mindst vil være dage om at udvikle sig.

Rådet finder, at soens situation på et tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet for udvikling af sårdannelsen, som under udviklingen har medført mindst en betydelig smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Soen har ligeledes ikke været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt oplysningerne lægges til grund, har so nr. Y derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Af embedsdyrlægens erklæring af 21. november 2014 og det ledsagende billedmateriale fremgår endvidere:

”So nr. Y var mærket med 2 øremærker og stod opstaldet i en ny farestald i en enkeltdyrsboks med metal-farebøjler, på en gummimåtte og med smågrise.

På højre skulder på området over skulderbladets kam sås et sår med en diameter over 5 cm. Ved palpation mærkedes en fortykket sårrand. Såret var dækket af en fast sårskorpe. Skuldersåret vurderes at være et svært skuldersår. Det vurderes, at skuldersåret har været under
udvikling i minimum en uge.”

Lægges ovennævnte til grund vurderer Rådet såret på mere end 5 cm i diameter, dækket af en sårskorpe (led i granulationsvævsdannelsen) og med en fortykket sårrand til at være et klinisk svært skuldersår af mindst grad 3 i den patoanatomiske skala, som mindst vil være dage om at udvikle sig.

Rådet finder, at soens situation på et tidligere tidspunkt burde have været afhjulpet for udvikling sårdannelsen, som under udviklingen har medført mindst en betydelig smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Soen har ligeledes ikke været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som mindst uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Ingen bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 10.000 kr.