2016-32-0153-00039

Tre undervægtige hunde - den ene med skade på halen

05-07-2016

Skrivelse af 16. oktober 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00052-14).
Politiet modtog en anmeldelse vedrørende misrøgt af 3 hunde. Politiet tog til sigtedes adresse for at besigtige hundene, og fandt at alle tre hunde var undervægtige, således at ribben/rygrad kunne ses gennem pelsen. Den ene schæferhund havde også en skade på det yderste af halen, hvor halespidsen var rød og hævet.
Ved dyrlægeundersøgelse fandtes hundene tynde, men upåvirkede. Det blev anbefalet at hundene skulle have alt hvad de kunne spise. Hunden fik antibiotikabehandling for haleskaden og skulle have en sok på, så den ikke kunne slikke på halen.
Ved en opfølgende kontrol konstaterede politiet, at hundene havde taget lidt på i vægt. Og ved en senere dyrlægekontrol fandtes det, at hundene havde taget på i vægt, men at haleskaden var forværret, så der skulle opereres.

Rådet udtalte 5. juli 2016:

Spørgsmål 1:

Har hunden H1 efter Rådets opfattelse været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling.

Svar ad 1:

Af dyrlægeudtalelse af 15. december 2014 fremgår, at der ved den kliniske undersøgelse af hunden fandtes, at den var ” … undervægtig med skarp ryggrad og skarpt markerede ribben.”

”Der fandtes sår på størrelse med ca. 2 cm på yderste halespids med lettere hævelse ca. 5 cm fra halespids, hvilket vidner om at det ikke er akut opstået. Alment var hunden upåvirket. Hunden blev sat i behandling med antibiotika, smertestillende samt ormekur, idet ejer blev informeret om at hunden skulle holdes fra at slikke i såret. De kliniske fund viser at forholdene har stået på i længere tid.”

Det fremgår endvidere af dyrlægeudtalelse af 28. januar 2015, at ”Hunden var i fin fodertilstand, hvilket også var tilfældet for ejerens to andre hunde. Halen var pakket ind i plastik og tape. Halen var hævet og meget rød og med ca. 2 cm blottet knoglestykke og en del arvævsdannelse og udviste smerter ved berøring. Hunden blev sederet, smerte behandlet og taget med ind på klinikken, …, hvor der blev foretaget haleamputation ca. 15 cm højere oppe samme dag.”

Endelig fremgår det af sagsoplysningerne, at ejer oplyste, ”at han første gang blev opmærksom på såret den 12. december 2014…” Han havde ikke ”været til dyrlægen i forbindelse med såret.” Samt at ejer oplyste, at ”han havde behandlet det så godt han kunne”, og at ”han havde været vidende om såret helt fra starten.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Da skaden på halen, trods behandling og bandagering ikke helede, men udviklede sig yderligere, således at haleknoglen blev blottet, burde hunden tidligere have været tilset af en dyrlæge igen med henblik på yderligere behandling efter aflivning.

Ved at gå med den i sagsakterne beskrevne læsion på halen, har hunden H1 været udsat for en væsentlig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Hunden har dermed ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Har hundene H2 og H3 efter Rådets opfattelse været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af dyrlægeudtalelsen af 15. december 2014, at ” Ved klinisk undersøgelse af H3 med chip nr. … fandtes hunden undervægtig med fremtræden ryggrad og markerede ribben. Alment var hunden upåvirket.”

Det fremgår endvidere, at ” Ved klinisk undersøgelse af H2 med chip nr. …. fandtes hunden kraftig undervægtig med skarp ryggrad, skarpt markerede ribben samt begge øjne indsunkne. Alment var hunden upåvirket.”

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at hundene, ved at være bragt i den beskrevne tilstand med undervægt med fremtrædende rygrad og markerede ribben, samt for hunden H2s vedkommende indsunkne øjne, har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe. Hundene har dermed ikke været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 7.000 kr. Forvandlingsstraffen var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.