2016-32-0151-00039

Tyr transporteret uden at have tilstrækkelig plads til at kunne stå i naturlig stilling

05-07-2016

Skrivelse af 4. februar 2016 fra Sydøstjyllands Politi (37TC-89138-00039-15).
Politiet stoppede en lastbil under transport til slagteri med 13 kreaturer, heraf en tyr i et rum for sig selv, som vurderedes ikke at have tilstrækkelig plads til at kunne stå i naturlig stilling.

Rådet udtalte 5. juli 2016:

Det fremgår af politiets fremsendelsesskrivelse, at en lastbil den 6. oktober 2015 blev bragt til standsning på X Rasteplads. Dyrene var på vej til slagtning. ”I lastbilen var 13 dyr. Adskilt i et rum for sig stod en tyr. Det var politiassistentens vurdering, at tyren ikke havde tilstrækkelig med plads, da den ikke kunne stå naturligt med hovedet.

Det blev aftalt, at politiassistenterne ville følge med til Y for en nærmere be­sigtigelse af tyren, når de andre dyr var losset.

Slagteriets dyrlæge blev kontaktet og bedt om at møde lastbilen ved ankomsten med henblik på en faglig vurdering af pladsforholdene.

Lastbilens bredde blev målt til 250 cm. Adskillelsen ind til tyren var skrå. Rummet var 80 cm bred bagerst, 110 cm brev forrest og 250 cm langt - svarende til 2,38 m2.

Tyren blev vejet til en vægt på 1.092 kg.

Politiassistenten bemærkede sig, at når tyren stod på vægten havde den netop plads nok til at bevæge sig naturligt. Vægten blev opmålt til 298 cm. Politiassistenten målte ca. 5 cm luft fra snuden til forreste væg og ca. 10 cm bag ved dyret. Herudfra samt indberegnet sikkerhedsmargin vurderedes tyrens længde til 278 cm.

Der henvises endvidere til vedlagte fotos samt videoklip.

Såfremt ovenstående samt videoklip og fotos lægges til grund bedes følgende spørgsmål besvaret:”

Spørgsmål 1:

Ud fra en veterinærfaglig vurdering har tyren da rådet over et gulvareal, som er passende i forhold til dens størrelse og den planlagte transport?

Svar ad 1:

Indledningsvis skal bemærkes, at Rådet finder, at gulvarealet alene ikke er afgørende for om dyr transporteres under forsvarlige forhold. Rummets udformning i forhold dyret fysiske dimensioner er ligeledes af væsentlig betydning for, hvorvidt dyr under transporten kan stå i deres naturlige stilling og dermed transporteres under dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold.

Af sagsoplysningerne fremgår, at politiet i forbindelse med kontrol af en transport af 13 kreaturer til slagteriet, vurderede at en tyr, der stod adskilt fra de andre kreaturer, ikke havde plads nok til at kunne stå i en fri og naturlig stilling under transporten, idet den ikke kunne stå med hovedet lige ud, men drejet til en af siderne.

Det fremgår af de medsendte fotos og videoklip, at tyren stod med hovedet drejet til siden eller løftet ind over rumadskillelsen til de andre dyr, for at kunne stå i rummet, ligesom den sænkede hovedet helt ned mod bunden for at skifte stilling med hovedet. Det fremgår også, at tyren stod med bagparten helt op af siden på lastbilen. Bagparten var smurt ind i afføring, og det vurderedes, at tyren ikke havde haft mulighed for at komme af med afføring på naturlig måde.

Endvidere fremgår, at tyren kom fra lastbilen ned på en vægt, hvor den blev vejet til 1092 kg. Når tyren stod på vægten, havde den netop plads nok til at kunne bevæge sig naturligt. Vægtens indvendige længde måltes til 298 cm. Der blev målt ca. 5 cm ”luft” fra snude til forreste del af vægten og ca. 10 cm ”luft” bag tyren. Ud fra dette vurderedes tyrens længde til minimum 278 cm.

Rummet på lastbilen var 80 cm bredt bagerst, 110 cm bredt forrest og 250 cm langt, svarende til lastbilens bredde, idet tyren stod på tværs.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos og videoklip til grund, finder Rådet, at den beskrevne tyr ved at være transporteret til slagteri i et rum uden tilstrækkelig plads til at kunne stå oprejst i naturlig stilling, med så korte sider, at tyren under transporten måtte indtage en ufysiologisk stilling med drejning af hovedet eller hævning af hovedet over rumadskillelsen ind til de andre kreaturer, samt bagparten helt op ad siden på bilen, ligesom den måtte sænke hovedet helt ned mod bunden for at skifte stilling med hovedet, idet længden af den tilgængelige plads var kortere end dyrets længde, ikke har været behandlet forsvarligt eller i overensstemmelse med dens behov, men har været udsat for betydelig angst, lidelse og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Kan transporten af tyren som beskrevet vurderes at være uforsvarlig, grovere uforsvarlig behand­ling eller mishandling af tyren?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Kan transporten af tyren som beskrevet vurderes at være til ulempe for tyren?

Svar ad 3:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 6.500 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.