2015-32-0152-00048

Uacceptabel aflivning af 43 grise, der blev fundet transportuegnede

03-03-2016

Skrivelse af 13. november 2015 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00072-15).
Ved kontrol på et samlested for svin blev 43 grise fundet transportuegnede, hvorfor de skulle aflives på stedet. Dette blev foretaget af 2 staldmænd, der henholdsvis først skød flere grise og efterfølgende afblødte dem samt skød med en boltpistol, der flere gange ikke virkede effektivt ligesom grisene ikke blev fastholdt passende, hvorved flere blev ramt på må og få i hovedregionen eller øvrige kropsdele.

Rådet udtalte 3. marts 2016:

Spørgsmål 1:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har grisene aflivet af Y derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelsen af 6. oktober 2015, at embedsdyrlæge E1 i forbindelse med kontrol af aflivning af frasorterede grise på et samlested for svin den 24. juli 2015 observerede, at ”Y stod med ca. halvdelen af de 43 grise, der gik frit på drivgangen. Han fikserede grisene enkeltvis med et drivbræt op i hjørne og et tag i øret, og satte boltpistolen sikkert på panden af grisene inden han skød. --- Embedsdyrlæge E1 observerede, at Y på denne måde skød/bedøvede adskillige grise efter hinanden, og herefter efterlod dem på gulvet blandt de andre grise, mens han fortsatte med at skyde yderligere grise. Først efter nogle minutter gik han rundt til de skudte grise og stak dem med en slagterkniv i halsen, uden der kom større mængder blod ud. E1 opfordrede Y til, at han skulle stikke hver enkelt gris, straks den var bedøvet med boltpistolen. Hun fortalte, at det var vigtigt, at pulsårerne på halsen blev skåret over hurtigt, for at sikre, at grisen blev afblødt og dermed med sikkerhed aflivet. Y ignorerede opfordringen og fortsatte med at først bedøve et antal grise og så først senere stikke dem for at aflive dem. Y foretog ikke en individuel vurdering af dyrenes bedøvelsestilstand, inden han efterlod dem blandt de øvrige grise, og inden han stak dem, og skar ikke med sikkerhed halspulsårer over.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne grise, ved ikke straks efter bedøvelse ved skud i panden med boltpistol at være blevet afblødt hurtigst muligt ved sufficient overskæring af halspulsårerne, har været udsat for en høj grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, og det ved den beskrevne fremgangsmåde ikke er sikret, at dyrene er blevet aflivet så hurtigt og smertefrit som muligt.

Rådet vil karakterisere forholdet som mindst groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 2 og 13, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har grisene aflivet af X derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Det fremgår af anmeldelsen af 6. oktober 2015 ligeledes, at embedsdyrlæge E1 i forbindelse med kontrol af aflivning af frasorterede grise på et samlested den 24. juli 2015:
”hørte skrig fra de resterende transportuegnede grise (ca. 20. stk.), der var stoppet ind i slagtesvinevægten, så de stod oven i hinanden og hvor de panikslagne forsøgte at komme væk. Vægten er et aflukke på ca. 1 x 2 m. Hun observerede, at den anden staldmand X stod i vægten, og skød/bedøvede grise med en boltpistol, der gang på gang ikke virkede. Slagbolten gled ikke tilbage efter skud. Hun observerede, at X enten ikke fikserede, eller kun nødtørftigt fikserede grisene ved at prøve at holde i et øre. Han satte mange gange boltpistolen på må og få på grisenes hovedregion, eller øvrige kropsdele, uden at kunne ramme det korrekte indskudssted. Af de grise han ramte, så de faldt om blandt de aktive grise, stak han kun nogle i halsen, uden at vurdere om de reelt var bedøvede, og om der skete en afblødning. X ignorerede opfordring fra embedsdyrlæge E1, om at tage de dyr han havde skudt ud af vægten.”

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne grise, ved ikke med passende sikkerhed at være blevet bedøvet regelret med skud med boltpistol på rette sted i panden og straks efter bedøvelse at være blevet afblødt hurtigst muligt ved sufficient overskæring af halspulsårerne, har været udsat for den højeste grad af lidelse, smerte, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt eller sikret aflivning så hurtigt og smertefrit som muligt.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 13, stk. 1.

Spørgsmål 3:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes anført i Rådets svar.

Svar ad 3:

Rådet finder det betænkeligt, at der til et samlested for svin på en enkelt dag tilføres 43 grise, der konstateres transportuegnede. Ligeledes er det yderst betænkeligt, at samlestedet ikke i passende omfang har tilstrækkeligt kompetent/uddannet medhjælp til aflivning af syge -/ svækkede- /beskadigede dyr.

Det Veterinære Sundhedsråd skal henvise til Forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet og til Bkg. nr. 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr.

Afgørelse:

Tiltalte A/S blev idømt en bøde på 10.000 kr.
Tiltalte staldmand X blev idømt en bøde på 5.000 kr.
Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.
Tiltalte staldmand Y blev frifundet.
Statskassen skulle betale sagens omkostninger.