2015-32-0151-00033

Vanrøgt af ca. 50 Hereford kvæg

03-03-2016

Skrivelse af 26. oktober 2015 fra Nordsjællands Politi (0900-89110-00020-15).
I en kvægbesætning konstateres det, at køer og kalve går i en tyk gødningsmåtte uden strøelse og delvis uden adgang til drikkevand. I gødningsmåtten fandtes 3 kadavere af kalve.

Rådet udtalte 3. marts 2016:

Spørgsmål 1:

Har den del af besætningen, der gik i højre halvdel af hallen, været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling ved at gå på et tørt cementgulv uden strøelse og uden adgang til drikkevand?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring samt af det ledsagende billedmateriale (fotos og videooptagelse), at denne på foranledning af og sammen med politiet d. 28. april 2015 foretog en besigtigelse af sigtedes kvægbesætning. Det konstateredes, at 12 dyr lige var flyttet fra venstre side af hallen og over til afdelingen i højre side, hvor underlaget bestod af et cementgulv, der var tørt og uden strøelse. I venstre side, hvor dyrene kom fra, havde dyrene gået på et underlag på knap 1 meters højde bestående udelukkende af gødning uden nogen form for strøelse. Størstedelen af dyrene havde i forskellig grad for lange klove, nogle med begyndende dannelse af snabelklove.
Dyrene gik mere eller mindre på klovballerne. Da dyrene blev ført til det faste underlag gik flere usikkert og flere snublede i de lange klove. Dyrene var beskidte på bug, ben og lårparti, og der sad kager af møg fast i pelsen på alle dyrene. Det blev oplyst, at drikkekoppen i denne afdeling var defekt.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne kreaturer ved at blive flyttet til et hårdt underlag uden strøelse og uden adgang til drikkevand samt ved at have været gående på et underlag bestående udelukkende af gødning samt ved at være unddraget passende klovpleje igennem længere tid (uger – måneder) har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De staldområder, hvor dyrene har været holdt, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Har den del af besætningen, der før kontrolbesøget havde gået i venstre side af hallen, været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling ved at gå på et underlag på knap 1 meters højde, der udelukkende bestod af gødning uden nogen form for strøelse?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Har den del af besætningen, der gik i den 3. afdeling for enden af hallen, været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling ved at gå på et højt lag af gødning uden strøelse, hvor de voksne dyr sank i til lidt over koderne og halvt op på underbenene?

Svar ad 3:

Af embedsdyrlægens ovennævnte erklæring samt billedmaterialet fremgår, at resten af besætningen gik i den 3. afdeling, hvor underlaget både ude og inde bestod af et højt lag gødning uden strøelse. De voksne dyr sank i til lidt over koderne og halvt op på underbenene. Når dyrene gik, sad klovene
fast i møget, så en naturlig gang kunne ikke observeres. Dyrene var beskidte godt op ad bugen, på benene og lårpartier, og der sad kager af møg fast i pelsene.

Lægges ovennævnte til grund finder Rådet, at de beskrevne kreaturer ved at have været gående på et underlag bestående udelukkende af gødning, der bevirkede at dyrene sank i til op på underbenene, igennem længere tid (uger – måneder) har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De staldområder, hvor dyrene har været holdt, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 4:

Har den del af besætningen, der synligt havde for lange klove, herunder begyndende snabelklove, herved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 4:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 5:

Har koen CKR.nr. K1 været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling ved ikke at være tilset af en dyrlæge, trods en foderstand under middel og tottet pels med flere hårløse partier?

Svar ad 5:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring og af det ledsagende billedmateriale, at koen CKR K1 blev vurderet under middel i foderstand. Dens pels var tottet og havde flere hårløse partier. På det foreliggende grundlag finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at foretage en vurdering af
foderstand og hårlag.

Spørgsmål 6:

Har den lille kalv, der blev fundet liggende og ryste i lidt under middel foderstand, været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 6:

Af embedsdyrlægens erklæring og det ledsagende billedmateriale fremgår, at en kalv, som blev vurderet til at være under en uge gammel, lå og rystede. Da den stod op, stod den med krummet ryg og flyttede sig nødigt, idet den havde svært ved at få benene med sig, da disse sank ned i møget.

Lægges dette til grund finder Rådet, at kalven ved at være født i det beskrevne underlag uden mulighed for tørt og rent leje har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Staldområdet, hvor kalven har været holdt, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrets behov, herunder en sikring af, at kalven havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 7:

Har de 3 nyfødte kalve, hvis kadavere blev fundet i det tykke lag af gødning, været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling før de omkom i stalden, hvis det lægges til grund, at kalvene har haft svært ved at rejse sig efter fødslen på grund af underlagets beskaffenhed og derfor ikke har kunnet komme til at die og eventuelt er blevet trådt ihjel?

Svar ad 7:

Spørgsmålet vurderes at være af spekulativ karakter. Dog skal Rådet udtale, at såfremt det kan sandsynliggøres, at de beskrevne kalve har været født levende på det beskrevne underlag, og døde som følge af manglende bevægelsesmuligheder i dette underlag og manglende mulighed for at optage føde/die, ville kalvene have været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Staldområdet, hvortil kalvene har været født, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrene havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil i så fald karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 8:

Har de to køer, CKR.nr. K2 og K3, med meget lange horn, der var tæt på at trænge igennem huden på siden af hovedet, herved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 8:

Det fremgår af embedsdyrlægens erklæring og billedmaterialet, at 2 køer (CKR K2 og K3) havde lange horn. Det blev observeret, at hornene endnu ikke var trængt gennem huden, men det var tæt på.

Lægges ovennævnte til grund, vil Rådet nære betænkelighed ved at vurdere at dyret har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 9:

Giver de under spørgsmål 1-8 nævnte forhold samlet set Det Veterinære Sundhedsråd anledning til bemærkninger?

Svar ad 9:

Ingen bemærkninger.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 15.000 kr.