2015-32-0153-00027

Vanrøgt af katte og killinger - flere døde

26-01-2016

Skrivelse af 22. september 2015 fra Nordsjællands Politi (2015-15-29-01450).
En dyreejer sigtedes for overtrædelse af dyreværnsloven, idet Politiet rundt om sigtedes bopæl - en campingvogn - havde fundet ca. 15 sløve killinger med pusfyldte øjne. Flere mad- og vandskåle rundt om campingvognen var tomme. En dyrlæge tilkaldtes. Inde i den aflåste campingvogn fandtes en død voksen hunkat, 5 døde killinger og flere levende killinger. I alt indbragtes til dyrehospital 1 voksen kat og 23 killinger. Yderligere 5 killinger indleveredes efterfølgende til dyrehospitalet. Samtlige katte aflivedes.

Rådet udtalte 26. januar 2016:

Spørgsmål 1:

Har den daglige pasning af kattene, der førte til de i obduktionsrapporten og i dyrlægens udtalelse anførte tilstande, udsat kattene for smerte eller lidelse?

Svar ad 1:

I henhold til dyrlægeattesten af 1. juli 2014 fandtes campingvognen med knuste ruder. Omkring campingvognen fandtes mange tomme mad- og vandskåle. Inde i campingvognen fandtes 5 døde killinger, 1 død voksen kat samt flere levende killinger. De døde katte beskrives som værende afmagrede. Inde i campingvognen fandtes beskidte tæpper, katteafføring og katteurin. Der fandtes ikke mad i campingvognen og kun sparsomt vand tilgængeligt for kattene.

De til dyrehospitalet indbragte 23 katte, samt de 5 yderligere indbragte katte, fremstod alle afmagrede i varierende grader med tydelige knoglefremspring og et vommet udseende. Alle katte havde varierende grader af øjen- og næselidelser samt mange lopper. En enkelt kat havde et øje, som var meget hævet og ødelagt af betændelse, mens en anden kat havde en stor byld på højre forben lige ved albueleddet. Ved nærmere undersøgelse af øjne og luftveje fandtes alle kattene at have hornhindeforandringer og tydeligt flåd fra øjnene. Flere katte havde endvidere tydeligt flåd fra næsen. Dyrlægen fandt symptomerne forenelige med smitsom herpes- og calicivirusinfektion, og da kattene samtidigt var underernærede aflivedes kattene.

Syv katte (en voksen hunkat og seks killinger) indbragtes til obduktion ved Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU-SUND. To af de syv katte (killing nr. 2 og 4) var aflivet den 26/6-14 af en dyrlæge. I henhold til obduktionsattesten af 3. juli 2014 fandtes alle kattene ekstremt afmagrede med serøs fedtatrofi. På killing nr. 2 fandtes sårdannelse og en fast hævelse omkring højre albueled som følge af betændelse af huden og underhuden omkring leddet. Hos killing nr. 4 fandtes voldsom øjenbetændelse i begge øjne, men især i højre øje, der var omdannet til en byld.

Det konkluderedes, at den sygelige afmagring af samtlige katte skyldtes længerevarende manglende fodring. Hos to af killingerne (killing nr. 2 og 4) fandtes sygelige forandringer, der kan have bidraget til den svækkede tilstand. Fundene er forenelige med, at de ikke aflivede katte var døde af sult.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at dyret tilses mindst en gang om dagen.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyrene har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Ved at være passet på en måde, hvor kattene er bragt i en tilstand af betydelig afmagring og øjenbetændelse, og for to kattes vedkommende tillige byldedannelse i et øje hhv. byldedannelse ved et albueled, er kattene ikke blevet behandlet omsorgsfuldt, huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og de har derved været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet vil betragte forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1 og stk. 3.

De seks dødfundne katte er blevet passet på en måde, hvor de ikke blevet behandlet omsorgsfuldt, huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov, og de har derved været udsat for den højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet vil anse forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1 og 3.

Spørgsmål 2:

Kan sigtedes pasning af kattene, der førte til de i obduktionsrapporten og i dyrlægens udtalelse anførte tilstande, beskrives som uforsvarlig behandling, groft uforsvarlig behandling eller mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke har vist evne eller vilje til at passe sine katte på dyreværnsmæssig forsvarlig vis. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der for bestandig skal ske frakendelse af retten til at eje, bruge, passe eller i det hele taget beskæftige sig personligt med dyr, jf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt psykiatrisk behandling.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det he­le beskæftige sig personligt med katte i 3 år fra doms dato.