2017-32-0151-00074

44 kvier opstaldet i 40 beskidte og fugtige båse med dybstrøelse

21-09-2017

Skrivelse af 8. juni 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-88990-00003-16).
Ved en varslet økologikontrol konstaterede NaturErhvervstyrelsens kontrollant, at 44 kvier opholdt sig i en sengebåsestald med kun 40 sengebåse. De 40 båse havde alle et meget højt lag gødning og var uden tilstrækkelig strøelse.

Rådet udtalte 21. september 2017:

Spørgsmål 1:

Har de 44 kvier som følge af mangelfuld adgang til rent og tørt leje været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af NaturErhvervstyrelsens kontrolrapport af d. 6. november 2015 samt af det ledsagende billedmateriale, at der ved et kontrolbesøg d. 3. november 2015 konstateredes, at strøelsen hos 44 kvier, der var opstaldet i sengebåseafsnit med 40 sengebåse, var fugtig og beskidt af møg. Kvierne var generelt beskidte på lår, bagpart og under bug. Af billedmaterialet fremgår tydeligt, at sengebåsene var fyldte med et tykkere lag af gødning og uden tilstrækkelig strøelse.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at kvierne ved at være unddraget passende tørt leje har været udsat for en betydelig grad af lidelse og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Sengebåseafsnittet har ikke været passet med udmugning og strøelse, og har dermed ikke været tilpasset dyrenes behov for passende tørt leje. Antallet af 40 sengebåse til 44 kvier har ligeledes ikke været tilstrækkeligt til, at alle dyr samtidigt har kunnet finde hvile.  

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Har de 44 kvier ved kun at have adgang til 40 sengebåse været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 15.000 kr.