2017-32-0157-00023

Dyrehold efterladt uden aftale om pasning

09-10-2017

Skrivelse af 23. februar 2017 fra Fyns Politi (2300-89110-00050-16).
Et dyrehold bestående af en shetlandspony, 3 kaniner samt nogle katte blev efter det oplyste forladt af sigtede uden aftale med nogen om pasning. Ved politiets ankomst til matriklen konstateredes de afmagrede dyr, og en praktiserende dyrlæge tilkaldtes.

Rådet udtalte 9. oktober 2017:

Spørgsmål 1:

Hvad er udtryk for, at der sidstnævnte dato ikke blev påvist afføring i garagen?

Svar ad 1:

Af den praktiserende dyrlæges erklæring af 6. januar 2017 fremgår, at denne d. 15. december 2016 af politiet blev tilkaldt for at tilse et antal dyr på en adresse. En brun shetlandspony blev fundet i garagen med et tørt leje bestående af grus/perlesten. Rummet var uden tilstrækkeligt lysindfald og ventilation. Der blev påvist en spand med ca. 3 l vand, som politiet oplyste at have stillet frem dagen forinden. Der blev ikke påvist nogen afføring i rummet.

Rådet kan ikke på det foreliggende grundlag med nogen grad af sandsynlighed udtale sig om, hvorvidt den manglende gødning skyldes manglende afsætning af gødning eller fjernelse af gødningen.

Spørgsmål 2:

Kan rådet forklare dyrlæge D1s oplysning (bilag 16) om resultatet af den udtagne blodprøve nærmere?

Svar ad 2:

Sagsakterne indeholder ikke oplysninger om, hvad den udtagne blodprøve er undersøgt for. Rådet kan derfor ikke umiddelbart nærmere forklare dyrlægens vurdering af undersøgelsen.

Spørgsmål 3:

Er det korrekt som oplyst i bilag 3, side 2, at shetlandsponyer normalt kan klare sig ”uden ret meget mad og vand”?

Svar ad 3:

Rådet skal udtale, at shetlandsponyer ikke adskiller sig specielt fra andre hesteracer med hensyn til behov for foder og vand. Disse behov er generelt relateret til kropsvægt, fysiske forhold og til dyrets
arbejde.

Spørgsmål 4:

Er hesten (ponyen) efter rådets opfattelse behandlet uforsvarligt (dyreværnslovens § 28 stk. 1), groft uforsvarligt (dyreværnslovens § 28 stk. 2) eller groft uforsvarligt med karakter af mishandling (dyreværnslovens § 28 stk. 3)?

Svar ad 4:

Af sagens akter fremgår, at ponyen gennem en længere periode fra 30. november til 14. december 2016 var efterladt uden daglige tilsyn i en aflåst garage uden lys og ventilation samt efterladt uden vand, foder og strøelse.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Rådet finder, at såfremt ponyen har været efterladt uden daglige tilsyn i en aflåst garage uden lys og ventilation samt efterladt uden vand, foder og strøelse i en periode på ca. 14 dage, at forholdet er groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnsloven §§1,2 og 3, stk. 1.

Rådet finder sagen bemærkelsesværdig, idet ponyen, efter ikke at have haft adgang til vand og foder fra d. 30. november til d. 14. december 2016, ifølge den praktiserendes dyrlæges erklæring, fremstår ”sund og rask”. Ponyer/heste vil efter 3-5 dage uden vand forventeligt få alvorlige symptomer som følge af dehydrering, herunder koliksymptomer og være døende/døde. Rådet finder det, på baggrund af ponyens kliniske tilstand, ikke sandsynligt, at ponyen har været uden foder og vand i 14 dage.

Spørgsmål 5:

Samme spørgsmål som det foregående for så vidt angår de to levende kaniner.

Svar ad 5:

Det fremgår af dyrlægens erklæring af 6. januar 2017, at der blev undersøgt 3 kaniner, hvoraf den ene var død. De overlevende kaniner gik i samme bur, hvor lejet var fyldt med 2-3 cm tykt lag af afføring og uden andet materiale, som kaninerne kunne æde eller ligge i. Kaninerne havde vand, som politiet oplyste at have tildelt dem dagen forinden. De levende kaniner blev vurderet i huldscore 2, medens den døde blev vurderet til at være i huldscore 2 samt dehydreret.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at de 2 levende kaniner og den døde kanin ved at have opholdt sig igennem længere tid i bure uden sufficient strøelse og foder har været udsat for højeste grad af lidelse, angst og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 6:

Giver sagen i øvrigt rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 6:

Rådet finder, at sigtede ved gennem længere tid at efterlade en pony og 3 kaniner uden at have lavet aftale om pasning og pleje af disse, har vist manglende vilje eller evne til at sørge for dyreværnsmæssigt forsvarlige forhold i sit dyrehold. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til rettens overvejelser om hel eller delvis fratagelse af retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele taget beskæftige sig med personligt med dyr, jf. dyreværnslovens § 29, stk. 1. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Retten besluttede at tiltalte 1 blev sat under tilsyn af kommunen, således at vedkommende overholdt tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde samt om psykiatrisk behandling.

Max-tiden for foranstaltningen var 5 år.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe, eller slagte eller i det hele be­skæftige sig personligt med dyr, bortset fra at eje eller passe 1 kat, i 3 år.

Tiltalte 2 frakendtes retten til at eje, bruge, passe, eller slagte eller i det hele be­skæftige sig personligt med dyr i 3 år.