2017-32-0153-00061

Ejer af hundepension undlod at få dyrlæge til at tilse syge hunde

28-11-2017

Skrivelse af 29. august 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00081-17).
Ved ejers afhentning af 2 hunde fra en hundepension efter et ophold på ca. 14 dage fandtes begge hunde at have pådraget sig behandlingskrævende læsioner. Ejeren tog hundene til dyrlægen og fik dem behandlet og anmeldte forholdet, idet hun fandt, at der var blevet sløset med tilsynet af hundene. Efterfølgende blev der af den offentlige kontrollerende myndighed foretaget kontrol af hundepensionen. Der fandtes ingen anmærkninger i forbindelse med besøget. Ejeren af hundepensionen refunderede beløbet for opholdet. Han oplyste endvidere, at dyrene blev tilset af ham selv dagligt, samt at personalet var instrueret i at kontakte ham omgående, såfremt de observerede noget unormalt.

Rådet udtalte 28. november 2017:

Spørgsmål 1:

Hvilken varighed vurderes hundenes lidelser at have haft?

Svar ad 1:

Af dyrlægens erklæring af 23. juli 2017 fremgår følgende vedrørende de 2 hunde:

”Dyr: H1 – beaglehund

Klinisk beskrivelse:
Hunden undersøges, hun har feber 39,3 C, virker nedstemt og smertepåvirket. 2. mælkekirtel i v. side er hævet med størrelser som en lille appelsin, varm, hård og øm, dievorten er let inverteret og kan ikke rettes ud. Kirtlen kan tydeligt ses forstørret, når hunden går ind i klinikken buler den ud.

Varigheden af lidelsen vurderes at være mere end to dage.

Dyr: H2 beaglehund

Klinisk beskrivelse:
Hunden undersøges hun har feber 39,4 C, virker nedstemt og smerte påvirket. Ved undersøgelsen findes et håndfladestort sår på hele underkæben området er fortykket ca. 2 cm væskende nogle steder og andre steder med en tyk skorpe. Jeg forsøger at rense og barbere området, men det er svært, fordi hunden har ondt…..

Varigheden af lidelsen vurderes at være mere end to dage.

Behandling
Begge hunde behandles med smertestillende og antibiotika og henvises til kontrol hos egen dyrlæge inden for en uges tid.”

Lægges ovennævnte kliniske beskrivelse til grund, finder Rådet det sandsynligt, at læsionerne har en varighed på mindst 2 dage. 

Spørgsmål 2:

Har hundenes lidelser været erkendelige, og i bekræftende fald hvordan og hvor længe?

Svar ad 2:

Lægges svar ad 1 samt medsendte foto til grund, finder Rådet, at hundenes lidelser ved det daglige tilsyn burde have været opdaget, da de er let erkendelige. Læsionerne skønnes at have en varighed på mindst 2 dage.

Spørgsmål 3:

Har hundene ved at pådrage sig de nævnte lidelser, uden at disse blev opdaget og tilset af dyrlæge eller behandlet, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, el­ler grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at de i svar ad 1 beskrevne læsioner, ved de daglige tilsyn burde have været opdaget og afhjulpet, hvilket ud fra det foreliggende bedst ville være sket ved, at lade dyrene blive tilset og behandlet af en dyrlæge. Ved ikke at blive behandlet af en dyrlæge, finder Rådet, at de 2 hunde er blevet udsat for smerte, lidelse og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at hundene har været udsat for uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1.

Spørgsmål 4:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 4:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.