2017-32-0152-00095

Fem slagtesvin med slagmærker efter slag med defekt basker

29-06-2017

Skrivelse af 22. marts 2017 fra Nordjyllands Politi (5100-89110-00049-16).
Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen den 10. maj 2016 observeredes 5 slagtesvin med mellem 5 og 9 mærker efter slag.
En medarbejder, der hjalp med læsning af grisene til slagtning, oplyste, at han havde tildelt nogle af grisene slag med en defekt ”basker”.

Rådet udtalte 29. juni 2017:

Spørgsmål 1:

Finder Rådet, at den eller de personer, der har påført slagmærkerne derved har undladt at be­handle dyrene forsvarligt, herunder beskyttet dem bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, samt undladt at behandle dyrene omsorgsfuldt.

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 8. juni 2016, at embedsdyrlægen ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtningen d. 10. maj 2016 på slagteriet observerede 5 slagtesvin med mærker efter slag.

Ved den kødkontrolmæssige undersøgelse efter slagtning fandtes følgende:

Slagtekrop nr. 1:
”Slagtekroppen havde mindst 8 menneskepåførte slagmærker… Disse var fordelt med mindst 5 slagmærker over forparten mellem skulderbladene, 1 slagmærke i nakke-/isseregion samt mindst 2 slagmærker hen over dyrets ører…”

Slagtekrop nr. 2:
”Slagtekroppen havde mindst 7 menneskepåførte slagmærker… Disse var fordelt med mindst 5 slagmærker over lænd og midtryg samt 2 slagmærker i nakkeregion, hvor mindst 1 strakte sig ud på dyrets højre øre…”

Slagtekrop nr. 3:
”Slagtekroppen havde mindst 7 menneskepåførte slagmærker... Disse var fordelt med mindst 6 slagmærker over forparten mellem skulderbladene, strækkende sig op til nakke-/isseregion samt mindst 1 slagmærke hen over dyrets højre øre…”

Slagtekrop nr. 4:
”Slagtekroppen havde mindst 9 menneskepåførte slagmærker... Disse var fordelt med mindst 3 slagmærker over lænd/midtryg, 5 slagmærker over forparten mellem skulderbladene, strækkende sig op til nakke-/isseregion samt mindst 1 slagmærke hen over dyrets venstre øre…”

Slagtekrop nr. 5:
”Slagtekroppen havde mindst 5 menneskepåførte slagmærker... Disse var fordelt med mindst 2 slagmærker over lænden og 3 slagmærker over forparten mellem skulderbladene…”

Ved pato-anatomisk undersøgelse af hudpræparater fra de fem slagtesvin den 2. februar 2017 på Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND, fandtes følgende:

”Sektionsfund:
På alle hudstykker fandtes stribeformede blødninger i huden varierende i antal fra 6-9 per præparat. Disse blødninger havde ”togskinnekonfiguration” med parallelle sider og en opklaring imellem og havde en total længde på mellem ca. 1,5-32 cm. Bredden på blødningerne varierede mellem ca. 0,1 -1,5 cm, og opklaringen mellem blødninger­ne varierede mellem ca. 0,2-0,8 cm. Endvidere fandtes seks mindre stribeformede blødninger uden central opklaring. Disse målte mellem ca. 3,5-14 cm i længden og ca. 0,5-2,5 cm i bredden. Nogle af hudblødningerne havde en rillet kant.

Ved gennemskæring af hudblødningerne fandtes disse at strække sig ned i underhu­den. Der blev udtaget væv fra repræsentative områder af hudstykkerne til histologisk undersøgelse. Ved den histologiske undersøgelse fandtes blødning i hud og underhud samt infiltration af neutrofile granulocytter i hud og underhud. Endvidere fandtes ne­krotiske muskelfibre med celleinfiltration i og omkring disse muskelfibre.

Konklusion:
De observerede forandringer er forenelige med at være opstået grundet menneskepåført stump traumatisering. Læsionerne vurderes at være påført ca. 4-10 timer forud for aflivningstidspunktet.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at de 5 slagtesvin ved at være påført imellem mindst fem og mindst ni slag på lænden, midt på ryggen, mellem skulderbladene og i nakke-/isseregionen, samt på ørerne medførende udbredte blødninger i huden, underhuden og den underliggende muskulatur, har været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt under hensyntagen til deres behov.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

I bekræftende fald, finder Rådet, at der for en eller flere af svinenes vedkommende er tale om væsentlig ulempe, uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Afgørelse:

Tiltalte landbrugsmedhjælper blev straffet med bøde på 10.000 kr.

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 25.000 kr.