2017-32-0151-00065

Flere kalve under 8 uger gamle opstaldet i enkeltdyrsbokse uden mulighed for at se eller røre andre kalve

09-10-2017

Skrivelse af 20. marts 2017 fra Midt-og Vestjyllands Politi (4100-89110-00045-16).
Ved et kontrolbesøg konstateredes flere kalve under 8 uger gamle opstaldet i enkeltdyrsbokse uden mulighed for at se eller røre andre kalve. Dette medførte en indskærpelse af forholdet. Ved et opfølgende kontrolbesøg konstateredes atter kalve under 8 uger gamle, der var opstaldet i enkeltbokse uden mulighed for at se eller røre andre kalve samt 2 kalve opstaldet i enkeltdyrsbokse med forgård, hvor dyrene havde mulighed for at se, men ikke røre andre kalve.

Rådet udtalte 9. oktober 2017:

Spørgsmål 1:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har de 13 kalve i enkeltbokse (kalvehytter) uden mulighed for at se eller røre andre kalve, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 14. april 2016 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne d. 4. december 2015 aflagde uanmeldt kontrolbesøg i sigtedes malkekvægsbesætning. Herved konstateredes, at 8 kalve under 14 dage gamle var opstaldet udendørs i enkeltdyrsbokse med massive vægge med et mellemrum på ca. 30 cm mellem boksene. Ved et uanmeldt opfølgende kontrolbesøg d. 8. april 2016 konstateredes 13 kalve under 8 uger gamle opstaldet i enkeltdyrsbokse uden mulighed for at se og røre hinanden. Endvidere konstateredes 2 kalve opstaldet i enkeltbokse med forgård, som dermed havde mulighed for at se andre kalve, men ikke røre disse.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne 13 kalve ved at være opstaldet i enkeltbokse uden mulighed for at røre eller se andre kalve, og de 2 kalve opstaldet i enkeltbokse med forgård og dermed mulighed for at se andre kalve, men ikke røre disse dermed, har været unddraget optimale muligheder for udvikling af naturlig socialadfærd. Derved har dyrene været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De bokse, hvor dyrene blev holdt, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset deres behov for social kontakt.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagens akter lægges til grund, har de 2 kalve i enkeltbokse (kalvehytter) med forgård, med mulighed for at se, men ikke røre ved andre kalve, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Se svar ad 1.

Spørgsmål 3:

Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger?

Svar ad 3:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev frifundet.