2016-32-0150-00024

Heste uplejet samt opstaldet under dårlige forhold

10-04-2017

Skrivelse af 12. december 2016 fra Bornholms Politi (2200-89110-00006-16).
Et hestehold blev anmeldt til politiet med oplysninger om, at hestene ikke kom på fold, hestebokse ikke blev muget passende ud og disse manglede passende adgang til frisk drikkevand. Politiet aflagde flere tilsyn i hesteholdet sammen med embedsdyrlæge og praktiserende dyrlæge, der konstaterede mangelfuld udmugning og vandforsyning, der ikke virkede hensigtsmæssigt. Flere heste havde for lange hove som følge af mangelfuld hovpleje.

Rådet udtalte 10. april 2017:

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt sagens forhold 2-3 og 5-6 må anses for at være uforsvarlig behandling (§28, stk. 1) eller grovere uforsvarlig behandling (§28, stk. 2).

Svar ad 1:

Ad forhold 2:
Det fremgår af embedsdyrlægens kontrolinformation af 2. juni 2016 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne d. 2. juni 2016 bistod politiet ved vurdering af de dyreværnsmæssige forhold i sigtedes hestehold. 6 heste var opstaldet i enkeltbokse i ridehallens nordlige side. Temperaturen i hallen var høj (anslået til 30+ grader C), og luften var stillestående, da alle døre var lukkede. Vandforsyningen til boksene var lukket/i stykker, og ingen af drikkekopperne virkede. Der var hældt vand op i fodertrugene, hvor der kun var lidt vand tilbage, som var beskidt og tilblandet halm og rester af foder. Boksene manglede udmugning, og flere bokse manglede reparation af sidevægge. På grund af dybden af strøelse og afføring i boksene var det svært at vurdere hestenes hove, men mindst 2 heste havde hove, som trængte til beskæring (lange hove med tendens til snabelsko og dermed dårlig hovstilling). Ud fra at halmlaget ved boksenes døre havde nået at spire vurderedes det, at der ikke var sørget for adgang til fri fold eller motion i mindst 2 timer fem gange ugentligt.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at de beskrevne heste ved at være holdt i bokse uden passende udmugning og uden passende adgang til frisk drikkevand samt ved at være unddraget passende hovbeskæring, regelmæssige ophold på fri fold samt motion igennem længere tid har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De bokse, hvor hestene var holdt i, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset dyrenes behov, herunder en sikring af, at dyrenes havde den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Ad forhold 3:
Det fremgår af den praktiserende dyrlæges udtalelse af 28. juni 2016 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne d. 25. juni 2016 sammen med politiet besigtigede forholdene i sigtedes hestehold med 3 heste i stalden og 3 heste på fold. Herved konstateredes, at hestenes vandingsanlæg ikke var funktionsdygtigt. En hest havde en spand i boksen, og de 2 andre havde en krybbe med lidt vand i bunden tilblandet foderrester. Da de 3 heste i stalden blev trukket ud af boksen, var det tydeligt, at alle 3 havde en eller flere hove, der var for lange, hvorved hovene vinklede, og hestene gik på hovenes baller. De 3 heste var alle halte i skridt og bevægede sig dårligt. Disse 3 heste blev aflivet i tilslutning til besøget. De 3 heste på fold havde lange hove, der trængte til beskæring.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at de beskrevne heste ved at have opholdt sig på stald uden passende adgang til frisk drikkevand samt ved at være unddraget passende hovpleje og -beskæring har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Ad forhold 5:
Af den praktiserende dyrlæges udtalelse af 8. juli 2016 samt af det ledsagende billedmateriale fremgår, at denne d. 29. juni 2016 sammen med politiet tilså 18 heste tilhørende sigtede. De 13 heste, der stod på stald, blev tilset på staldgangen. De fleste af hestene trængte til beskæring, og et par stykker var generelt dårligt gående og halte i skridt. I stalden blev der konstateret utilstrækkelig adgang til vand, idet flere af vandkopperne i boksene kun gav ganske lidt vand. De 5 heste på fold trængte også til beskæring.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at flere af de beskrevne heste ved at være unddraget passende adgang til frisk drikkevand samt ved at være unddraget passende hovpleje og -beskæring har været udsat for en betydelig grad af lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Ad forhold 6:
Af politiets tilsynsrapport af 20. juli 2016 samt af det ledsagende billedmateriale fremgår, at politiet foretog tilsyn i sigtedes hestehold. Hestene gik på fold med undtagelse af 3, der stod i hver deres boks, hvor der konstateredes en del afføring. En af hestene var halt på et bagben, og hovene trængte til beskæring.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at de beskrevne 3 heste ved at være opstaldet i bokse, der ikke var passende renset for afføring, samt den ene hest, der var unddraget passende hovpleje og -beskæring, har været udsat for henholdsvis betydelig grad af væsentlig ulempe og en betydelig grad af smerte, lidelse og væsentlig ulempe, ligesom alle 3 heste ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder vandet og passet under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 20.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte frakendtes betinget retten til at eje, bruge, passe, slagte eller beskæftige sig personligt med produktionsdyr, herunder heste.

Tiltalte beholdt dog retten til at eje, bruge, passe, slagte eller beskæftige sig personligt med produktionsdyr, herunder heste, såfremt tiltalte ikke igen inden for en prøvetid på 3 år fra endelig dom overtrådte dyreværnslovgivningen under sådanne omstændigheder, at retten til at beskæftige sig med dyr skulle frakendes tiltalte.