2017-32-0153-00052

Hunde aflivet ved at skære halsen over på dem med en kniv

09-05-2017

Skrivelse af 20. marts 2017 fra Midt og Vestsjællands Politi (1200-89111-00002-17).
En yngre mand begik indbrud hos tidligere kæreste, hvor han bl.a. stjal hendes 2 hunde. Sigtede forklarede, at han havde taget hundene med på en mark, hvor han havde slået dem ihjel ved at skære halsen over på dem med en kniv. Sigtede havde jagttegn og våben, hvilke han fik beslaglagt.   

Rådet udtalte 9. maj 2017:

Af politiets fremsendelsesskrivelse fremgår bl.a.:

1.(6)
”ved på et tidspunkt i perioden mellem den 29. oktober 2016 ca. kl. 17.45 til 3. november 2016 ca. kl. 15.30 at have eller have tilskyndet til, at to hunde, A; en hanhund af blandende racer, herunder dansk-svensk gårdhund, og B; en tævehund af racen chihuahua, blev udsat for en grad af uforsvarlig behandling, idet hundene blev aflivet under brug af ukendt stikvåben, herunder ved at

  • hunden A blev tildelt i alt 10 knivstik i bryst-, hals- og nakkeregionen, hvorved A, som følge af et ca. 6 cm. indstik i vertikal retning på højre side af halsen med overskæring af blandt andet luftrør, afgik ved døden ved afblødning, der har varet ikke under 5 minutter, og ved
  • at hunden B blev tildelt et ca. 5 cm. indstik i vertikal retning på højre side af halsen næsten gen­nemgående til venstre side, hvorved B afgik ved døden ved afblødning, der har varet ikke under 5 minutter,

hvorefter hundene har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, alt hvorved hundene ikke blev aflivet så hurtigt og smertefrit som muligt.

2.(6)
ved at have foretaget den i forhold 1 beskrevne aflivning af hundene, hvorved hundene under aflivningen ikke blev skånet for enhver uundgåelig smerte, psykisk belastning eller lidelse.

Anklagemyndigheden agter endvidere at nedlægge påstand om, at X frakendes ret­ten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr, jf., dyreværnslovens § 29, stk. 1,1, pkt.”

”Der henvises særligt til akterne, der er benævnt forhold 6, samt akterne, der er benævnt forhold 1, herun­der særligt 1-11, 1-15, 1-16, 1-19 og 1-20.”

Spørgsmål 1:

Der anmodes om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne efter Rådets opfattelse indebærer uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller har karakter af mishandling af hundene

Svar ad 1:

Ved skrivelse af 10. januar 2016 fra dyrlæge D1 og D2 fremgår følgende:

"Hund 1:
”B", chihuahua, chip nr. xx, født d. xx, tæve.

B findes dækket af jord og koaguleret (størknet) blod samt skovbundsrester. Hun er på undersøgelsestidspunktet i rigor mortis. Hun ligger i atypisk stilling; åben mund, hvilket er forenelig med en respiratorisk (vejrtrækning) stresstilstand på dødstidspunktet. Hendes mundhule findes fuld af jord og skovbundrester. Efter fjernelse heraf ses et større hæmatom (blodansamling) på den bagerste del af tungen ca. 2*2 cm.

Der findes ingen palpatoriske frakturer (knoglebrud), herunder kraniebrud.

Der findes på højre side af halsen distalt for atlas/ axis (under halsens overgang til kraniet) 1 indstik ca. 5 cm langt i vertikal retning. Indstikket er næsten gennemgående til venstre side, dog ikke gennem huden. Hovedet sidder kun fast på kroppen ved ryghvirvel og hud - resten er overskåret.

Ovenstående indstik er det dræbende. B er aflivet ved afblødning. Det må estimeres ikke at have varet under 5 minutter.

Hund 2.:
"A", dansk-svensk gårdhunde blanding, chip nr. yy, født d. yy, hanhund

A fandtes indsmurt i blod og en smule jordrester. Han er på undersøgelsestidspunktet i rigor mortis. Han ligger i atypisk stilling; åben mund, hvilket er forenelig med en respiratorisk (vejrtrækning) stresstilstand på dødstidspunktet. Der findes jord/skovbundsrester på den forreste del af tungen omkring fortænderne.

Der findes ingen palpatoriske frakturer (knoglebrud), herunder kraniebrud.

A har 9 indstik udover det dræbende indstik.

På venstre side
På bagerste del af thorax(brystet) findes 1 indstik i vertikal retning, ca. 2 cm i længden, gennem cutis (hud), subcutis (underhud) og ind i muskulaturen.

På bagerste del af thorax (brystet) distalt (nedenunder) for ovenstående læsion findes 1 indstik i vertikal retning, ca. 1 cm i længden, gennem cutis (hud) og subcutis (underhud).

På den caudale del af nakken (den bagerste del af nakken) findes 1 indstik i vertikal retning, 3 cm i længden, gennem cutis (hud), subcutis (underhud) og ind i muskulaturen.

Proximalt (ovenfor) for scapula(skulderbladet) findes 2 indstik i vertikalretning, 2 cm i længden, gennem cutis (hud), subcutis (underhud) og ind i muskulaturen.

På højre side
Ved scapula (skulderbladet) findes 3 indstik:

1. Det mest proximale (det øverste) i V-formet snit, ca. 3 cm i horisontal retning og gennem cutis (hud), subcutis (underhud) og overfladisk ind i muskulaturen

2. Det midterste indstik i horisontal retning ca. 2 cm langt gennem cutis (hud), subcutis (underhud) og overfladisk ind i muskulaturen

3. Det distale (det nederste) snit ca. 3 cm i horisontal retning gennem cutis (hud), subcutis (underhud) og ind i muskulaturen

På den bagerste del af  thorax (brystet) findes 1 indstik i vertikal retning,  2½ cm i længden. Indstikken går gennem cutis (hud), subcutis (underhud) og overfladisk ind i muskulaturen.

På højre side af halsen distalt for overgangen mellem atlas/axis (nedenunder nakkeleddet) findes 1 indstik med flossede og takkede kanter ca. 6 cm i vertikal retning gennem hud, underhud, muskulatur, kar, spiserør og luftrør. Snittet bærer præg af gentagende indstik og har et udseende, der er forenelige med savende bevægelser.

Dette er det dræbende snit. A er aflivet ved afblødning. Det må estimeres ikke at have varet under 5 minutter.          
--------
Fælles for alle indstik er, at der er cutane (hud), subcutane (underhud) og muskulære blødninger, samt relative store mængde blod i omgivende pels. Ovenstående er foreneligt med, at hundene var i live på det tidspunkt, hvor skaderne blev påført.”

Af afhøringsrapporten af sigtede, dateret 3. november 2016, fremgår: ”Han forklarede, at han tog hundene med til sin egen bopæl, hvor han slog dem ihjel ude på en mark. Han skar halsen over på dem med en kniv”.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt.

Lægges det til grund, at hundene blev fjernet fra deres hjem, at hunden A blev påført ovennævnte stiklæsioner på kroppen, at begge hunde blev aflivet, ved overskæring af halsen, med deraf følgende afblødning, uden forudgående bedøvelse, finder Rådet, at hundene har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at hundene har været udsat for groft uforsvarlig behandling med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens §§1 og 13. stk.1. Der skal endvidere henvises til bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver anledning til bemærkninger, bedes disse indgå i udtalelsen

Svar ad 2:

Oplysningerne i sagsakterne peger på, at sigtede ikke har evne eller vilje til at beskytte dyr bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. Dette bør efter Rådets opfattelse føre til overvejelser om, hvorvidt der skal ske hel eller delvis frakendelse af retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr, jvf. dyreværnslovens § 29. Anvendelse af § 29 beror imidlertid på en juridisk vurdering, der alene foretages af domstolene.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med fængsel i 9 måneder.

Tiltalte skulle betale en bøde på 18.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 10 dage.

Tiltalte frakendtes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 2 år fra endelig dom.

Tiltalte frifandtes for påstanden om frakendelse af retten til at udøve virksomhed som dørmand eller anden adgangskontrollerende funktion i restaurationsvirksomheder.

Tiltalte frifandtes for påstanden om frakendelse af retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Tiltalte skulle inden 14 dage betale 20.000 kr. til XX med rente efter erstatningsansvarslovens § 16 fra den 9. december 2017, og tiltalte skulle inden 14 dage til YY, betale 20.000 kr. med rente efter erstatningsansvarslovens § 16 fra den 9. december 2017.

Dommen blev anket til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom med de ændringer, at tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe, slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i 3 år fra landsrettens dom, og at tiltalte inden 14 dage skulle betale 61.641,66 kr. til XX med tillæg af procesrente af 30.000 kr. fra den 9. december 2017 og af 31.641,66 kr. fra den 26. juli 2018.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger for landsretten.

OBS - Dommen afspejler flere andre forhold af ikke-veterinærfaglig karakter.