2017-32-0151-00067

Kalve over 8 ugers alder opstaldet i enkeltbokse

09-10-2017

Skrivelse af 22. marts 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00017-17).
Ved et kontrolbesøg konstateredes kalve over 8 ugers alder, der fortsat var opstaldet i enkeltbokse. Besøget medførte en indskærpelse af forholdet samt et opfølgende kontrolbesøg. Herved konstateredes atter, at 4 kalve over 8 uger opholdt sig i enkeltbokse.

Rådet udtalte 9. oktober 2017:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om at foretage en veterinærfaglig vurdering af uforsvarligheden af opstaldningen af kalvene.

Svar ad 1:

Det fremgår af embedsdyrlægens anmeldelse af 20. december 2016 samt af det ledsagende billedmateriale, at denne sammen med en kollega d. 14. september 2016 foretog et kontrolbesøg i sigtedes kvægbesætning. Det konstateredes, at 2 kalve født henholdsvis d. 22. og d. 27. juni gik i velstrøede enkeltbokse med mulighed for at se og røre hinanden og med adgang til foder og vand. Besøget medførte en indskærpelse om, at kalve over 8 ugers alder ikke måtte holdes i enkeltbokse.

Ved et opfølgende kontrolbesøg d. 9. december 2016 konstateredes, at 4 kalve født henholdsvis d. 22., d. 22., d. 28. og d. 30. september var opstaldet i enkeltbokse. Kalvene havde mulighed for at se og røre hinanden, og de havde adgang til foder og vand.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne kalve, ved at være opstaldet i enkeltbokse og dermed unddraget muligheder for udvikling af naturlig socialadfærd, har været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De bokse, hvor dyrene holdtes, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset deres behov for social kontakt.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 10.000 kr.