2017-32-0151-00085

Kalve små i forhold til alder, kalv med ringorm, fugtige sengebåse

21-12-2017

Skrivelse af 1. september 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00016-18/4100-88250-00007-17).
Ved et kontrolbesøg konstateredes kalve, der var for små i forhold til fødselstidspunkter. En kalv havde ringorm i større områder på hoved og krop. Nogle sengebåse var fugtige hos nogle køer, der ellers var generelt rene.

Rådet udtalte 21. december 2017:

Spørgsmål 1:

Har kalven med CKR.nr. … derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af Miljø- og Fødevareministeriet/NaturErhvervstyrelsens kontrolrapport af 28. oktober 2016 samt af det ledsagende billedmateriale fremgår, at der under et kontrolbesøg i sigtedes økologiske jordbrugsbedrift d. 25. oktober 2016 konstateredes, at kalven CKR … var meget tynd og lille af dens alder og havde pjusket og beskidt pels – især på bagpartiet efter tynd gødning. Kalven var ikke tilset af en dyrlæge. Kalven var opstaldet blandt en flok kalve i en dybstrøelsesboks med adgang til foderbordet.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet det ikke muligt med passende sikkerhed at vurdere kalvens størrelse og vægt i forhold til fødselsalder, ligesom Rådet savner en nærmere veterinærfaglig vurdering af, om kalven var lidende af akut eller længerevarende diarre. På denne baggrund finder Rådet det ikke muligt med sikkerhed at vurdere graden af eventuel uforsvarlighed. 

Spørgsmål 2:

Har kalven med CKR.nr. … derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 2:

Af ovennævnte kontrolrapport og det ledsagende billedmateriale fremgår, at kalven CKR … var voldsomt angrebet af ringorm, især på hovedet og på højre side af kroppen. Kalven var ikke tilset af en dyrlæge.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at den beskrevne kalv på et tidligere tidspunkt burde have været underkastet en nærmere veterinærfaglig undersøgelse, diagnosticering og behandling eller aflivet. Ved at være unddraget dette har kalven været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere dette som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 3:

Har de 60 køer i den østlige del af sengebåsestalden derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 3:

Af ovennævnte kontrolrapport og det ledsagende billedmateriale fremgår, at dybstrøelsen var fugtig i sengebåsene hos 60 køer. Køerne var generelt rene, medens enkelte var lettere beskidte og fugtige på bagparten. Det blev oplyst, at der på kontroldagen endnu ikke var strøet med halm, samt at dette blev gjort dagligt.

Lægges der til grund, at dybstrøelsen var fugtig i sengebåsene hos 60 køer som følge af, at disse endnu ikke var strøet på kontroldagen, og at køerne generelt var rene, medens enkelte var lettere beskidte og fugtige på bagparten, finder Rådet det ikke muligt med rimelig sikkerhed at vurdere dette forhold som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 4:

Har kalven med CKR.nr. … derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 4:

Af ovennævnte kontrolrapport og det ledsagende billedmateriale fremgår, at kalven CKR … var tynd og lille af dens alder. Den var pjusket med beskidt pels, især på bagpartiet efter tynd gødning. Kalven skar højlydt tænder og gik forsigtigt og vaklende omkring. Den krummede ryg og løftede venstre bagben lidt fra gulvet, når den stod. Den opholdt sig blandt en flok kalve i en dybstrøelsesboks. Kalven havde ikke været tilset af en dyrlæge. Kalven havde d. 7. oktober 2016 været behandlet mod lungebetændelse.

Lægges dette til grund, finder Rådet, at den beskrevne kalv på et tidligere tidspunkt burde have været underkastet en nærmere veterinærfaglig undersøgelse, diagnosticering og behandling, ydet understøttende fodertildeling eller aflivet. Ved at være unddraget dette har kalven været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe, ligesom den ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset, fodret og passet under hensyntagen til dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet vil karakterisere dette som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 5:

Har de 6 kalve i enkeltbokse CKR.nr. … samt 2 kalve endnu uden øremærke derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 5:

Det fremgår af kontrolrapporten af d. 28. oktober 2016 samt af det ledsagende billedmateriale, at der ved kontrolbesøget d. 25. oktober 2016 konstateredes, at 6 kalve, alle mindre end 7 dage gamle, var opstaldet i enkeltbokse uden mulighed for at røre andre artsfæller. Kalvene kunne se kalve på modsatte side af staldgangen.

Lægges ovennævnte til grund, finder Rådet, at de beskrevne kalve, ved at være opstaldet i enkeltbokse med faste sideskillevægge og dermed har været unddraget muligheder for udvikling af naturlig socialadfærd, herunder røre-/kontaktmulighed til artsfæller, har været udsat for en betydelig grad af væsentlig ulempe, ligesom de ikke har været behandlet omsorgsfuldt, herunder huset under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. De bokse, hvor dyrene holdtes, har ikke været indrettet på en måde, der har tilgodeset deres behov for social kontakt.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3, stk. 1.

Spørgsmål 6:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 6:

Nej.

Afgørelse:

Tiltalte besætningsejer blev straffet med bøde på 50.000 kr., jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, stk. 4, nr. 1 og stk. 9, jf. §§ 1, 2 og 3, og økologilovens § 24, stk. 2, og bekendtgørelse nr. 1316 af 19. november 2018, § 93, stk. 1, nr. 2, (daværende bekendtgørelse nr. 306 af 29. marts 2016 om økologisk jordbrugsproduktion m.v. § 42, stk. 1, nr. 1 og 2), jf. artikel 24, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 og gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning, kontrol, med senere ændringer, artikel 14, stk. 1, litra e, nr. ii, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91, med senere ændringer.