2017-32-0153-00053

Kat efterladt ved fraflytning

23-08-2017

Skrivelse af 22. marts 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00069-16).
En dyreværnsorganisation anmeldte en beboer, som var fraflyttet sin lejlighed uden at tage sin kat med sig. Katten var efterfølgende meget opsøgende over for andre beboere i området og blev beskrevet som mager. Sigtede oplyste, at katten var løbet fra hende, da hun flyttede 3-4 måneder tidligere, og efterfølgende havde hun glemt alt om katten, og havde ikke forsøgt at opspore den.

Rådet udtalte 23. august 2017:

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:

”Sagens omstændigheder:

Den 18. august 2017 har Midt- og Vestjyllands Politi modtaget en anmeldelse fra X dyreværnsorganisation om, at beboeren i en lejlighed adresse A, for nogle måneder siden er fraflyttet uden at tage sin tamkat med. Katten har senere opsøgt andre personer i området på adresse A, og beskrives som mager og meget opsøgende.

Ejeren af katten har bekræftet dette overfor politiet, og at katten løb ud under fraflytningen, og at hun ikke gav sig tid til at lede efter den. Derfor kørte hun uden katten. Efter at være kommet til sin nye bopæl glemte hun alt om katten. Der henvises til afhøringsrapport, bilag 3.”

Spørgsmål 1:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har katten, ved på den beskrevne måde at blive efterladt og over­ladt til at klare sig selv, derved været udsat for uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Rådet lægger ovennævnte til grund, herunder at ejer fraflyttede beboelsen 3-4 måneder tidligere, uden at tage sin kat med, således at katten var overladt til at klare sig selv udenfor. Rådet lægger endvidere til grund, at katten i tilfælde af en klinisk undersøgelse foretaget af en dyrlæge ville være blevet beskrevet som mager.

Herreløse katte i Danmark har generelt svært ved at klare sig alene i naturen, med mindre de har tilknytning til mennesker, der sørger for fodertilskud og mulighed for, at de kan søge ly for vejr og vind. En tamkat, der er opvokset i menneskers varetægt, vil have meget svært ved at klare sig selv, og vil med overvejende sandsynlighed bukke under, hvis den efterlades gennem længere tid.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer. Rum eller arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvidere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

Ved at sigtede efterlod katten, således at den i 3-4 måneder måtte klare sig selv, hvorved den fremstod mager, har katten været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at katten har været udsat for mindst groft uforsvarlig behandling, jf. dyreværnslovens §§ 1, 2 og 3 stk. 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger?

Svar ad 2:

Rådet vil generelt anse det forhold, at efterlade tamkatte med henblik på, at de skal klare sig selv, for groft uforsvarlig behandling af dyr med risiko for at udvikle sig til groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnsloven §§1,2 og 3, stk. 1.

Afgørelse:

Tiltalte blev idømt bøde på 2.500 kr.