2017-32-0153-00051

Kat mishandlet og aflivet ved dislokation af halsen

25-04-2017

Skrivelse af 11. januar 2017 fra Midt- og Vestsjællands Politi (1200-80201-00403-16).
En ca. 5 måneder gammel killing blev af sigtede 1 påført traumer mod hovedet, således at højre overkæbe brækkede, der kom blødninger i højre øje, blødninger i lungerne og mistanke om kraniebrud. Katten døde ikke af de påførte læsioner, hvorfor sigtede 2 aflivede katten ved at dislokere dens nakke.

Rådet udtalte 25. april 2017:

Spørgsmål 1:

Jeg skal anmode om en udtalelse om, hvorvidt det ovenfor beskrevne indebærer en uforsvarlig eller grovere uforsvarlig behandling af dyr eller om forholdet har haft karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1.

Svar ad 1:

Det fremgår af vidneafhøringerne i sagsakterne, at sigtede ”1” overlagt påførte katten traumer:

”Afhørte blev oprevet og skyndte sig ud til katten og konstaterede, at katten ikke var død, men led kraftigt og sprællede. Katten havde læsioner og blødte fra næsen. Katten lå på siden. Katten var hårdt medtaget, hvorfor afhørte tog ved kattens hals og knækkede denne, således at katten ikke skulle lide”. 

”Sigtede 1 sagde, grinende, at den havde han brækket nakken på, med sine bare hænder”.

Af journalen fra en dyreværnsorganisation fremgår bl.a., at:

”Katten fremstår blodig i højre side af hovedet med mørkfarvning af huden der indikerer at der er sket en blødning under huden, mens katten var i live.”

”Højre overkæbe er brækket/splintret lige bag ved rovtanden og involverer yderligere øjenhulen, hvor kæbebenet også er splintret. Kraniebrud bag øjet kan ikke udelukkes. Der ses blødninger i området, der indikerer at skaden er sket, mens katten var i live. I højre øje ses en blødning i forreste øjenkammer og selve øjenæblet bærer præg af blødning udvendigt i den ”hvide del”.

I brysthulen findes blødninger i alle de højre forreste lungelapper - kun den bagerste kan erkendes i normal lyserød farve. Der ses ydermere blodudtrækninger i muskulaturen der omkredser brysthulen i højre side. Foreneligt med at traumet er sket på højre side”.

 ”Nakken er dislokeret/brækket, som passer med forklaringen om at katten er aflivet ved at vride halsen rundt”.

Sagens billedmateriale, herunder røntgenbilleder, understøtter de i journalen beskrevne fund, og er foreneligt med voldsomt traume mod højre side af hovedregionen på katten.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Ved at blive påført traumer, der har medført de ovenfor beskrevne læsioner, er katten ikke blevet behandlet forsvarligt og den har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil betragte forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnsloven §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger bedes disse ligeledes indgå i udtalelsen.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger.

Afgørelse:

Dommen vedrører sigtede 1.

Tiltalte blev straffet med fængsel i 60 dage samt bøde på 20.500 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte frakendtes retten til at eje, bruge, passe eller slagte eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr i 3 år fra endelig dom.

Tiltalte frakendtes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, i 3 år (henhører til andet tiltalepunkt).

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.

Dommen blev anket til landsretten.

Landsretten stadfæstede byrettens dom.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger for landsretten.