2016-32-0153-00048

Kat skudt med haglgevær

19-01-2017

Skrivelse af 8. november 2016 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00032-16).
Naboen til ejeren af en kat skød efter katten således, at et hagl skulle bortopereres fra kattens brystregion. Ejeren oplyste, at naboen var træt af hendes katte, og at de løb inde hos ham. Hun havde tidligere kontaktet politiet og fortalt om naboen, som skød efter kattene med luftgevær. Sigtede ønskede ikke at udtale sig. Ved teknisk undersøgelse fandtes, at haglet fra katten kom fra sigtedes luftgevær.

Rådet udtalte 19. januar 2017:

Af fremsendelsesskrivelsen fremgår:
”..at have behandlet en kat uforsvarligt/groft uforsvarligt/med karakter af mishandling, idet han skød mod den med et luftgevær, således at et hagl måtte bortopereres fra kattens brystregion”.

Spørgsmål 1:

Jeg skal på den baggrund anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om, hvorvidt en adfærd, som den ovenfor beskrevne efter Rådets opfattelse indebærer en uforsvarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling eller mishandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1, 28, stk.1, 2 eller 3.

Svar ad 1:

Det fremgår af dyrlægens erklæring af 20. juli 2016, at der fandtes et hagl siddende i højre side i brystregionen ved axil (armhulen) og sternum (brystbenet) i underhuden, og at det var forskydeligt. Haglet havde ikke penetreret eller involveret vitale organer eller knoglestrukturer. Haglet blev fjernet lege artis, og der blev administreret smertestillende samt antibiose.

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Ved at blive skudt i brystregionen med et luftgevær med hagl i kaliber 4,5 mm af typen med rund forpart og med en vægt på ca. 0,5 gram, hvorved haglet skulle fjernes ved et kirurgisk indgreb af en dyrlæge under bedøvelse af katten, er denne ikke behandlet omsorgsfuldt eller i overensstemmelse med sine behov. Den har ved den beskrevne adfærd været udsat for høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet finder, at katten ved den beskrevne adfærd har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver Rådet anledning til bemærkninger, bedes disse ligeledes indgå udtalelsen.

Svar ad 2:

Rådet har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 5.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 8 dage.

Tiltalte fik konfiskeret et luftgevær.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.