2016-32-0151-00060

Ko med skedeprolaps transporteret til slagteri

03-03-2017

Skrivelse af 16. november 2016 fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi (1900-89110-00014-16).
Ved det levende syn på slagteriet den 1. februar 2016 konstateredes en ko med en skedeprolaps på 20 - 25 cm. Ved udvidet efterkontrol efter slagtning fandtes prolapsen at være ildelugtende med tør og nekrotisk overflade, og på en del af overfladen var frisk blødning. Under den nekrotiske overflade fandtes bindevævsdannelse. Endvidere fandtes akutte og kroniske infarkter i koens nyrer.
Ejeren oplyste, at koen efter kælvning i foråret 2015 havde tendens til at vise ”lidt liv”, men ikke værre end at han selv kunne skubbe det ind igen. Da han havde masser af køer, ville han ikke ofre dyrlægeudgifter på at få den syet op.
Da han læssede koen havde den ikke skudt noget ud, men da han læssede koen af på slagteriet, så han, at den havde skudt lidt af skeden ud.

Rådet udtalte 3. marts 2017:

Spørgsmål 1:

Jeg skal i den anledning anmode Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse om, hvorvidt den beskrev­ne adfærd indebærer uforsvarlig behandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr eller har karak­ter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 28, stk. 1, 2 og 3.

Svar ad 1:

Det fremgår af anmeldelse af 2. februar 2016, at der ved det levende syn på slagteriet d. 1. februar 2016 konstateredes en ko med skedeprolaps af en størrelse og karakter, der gjorde, at den blev sorteret fra til nærmere klinisk undersøgelse.

”Koen stod med opkneben bug. Halen var løftet højt op for at undgå at halen berørte selve skedeprolapsen.”

Ved undersøgelse efter slagtning fandtes prolapsen ildelugtende med vævsnekrose (vævsdød), og overfladen var tør, dog var en del af overfladen beklædt med fibrin og frisk blod. Under den nekrotiske overflade kunne der konstateres bindevævsdannelse, og snitfladen var ødematøs (væskedrivende), ligesom der var flåd af pus fra prolapsen.

Det blev endvidere konstateret, at koen havde både akutte og kroniske infarkter (områder med vævsdød) i nyrerne som følge af pyæmi (blodforgiftning). Slagtekroppen blev derfor totalkasseret.

Af obduktionsrapport af 12. august 2016 fra Sektion for Patologi, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, KU SUND fremgår, at ”Ved inspektion af præparatet fandtes vestibulum vaginae (forgården i skeden) at være prolaberet. Det prolaberede væv målte ca. 20x9x5 cm og fremstod mørkfarvet og tørt som følge af stase (manglende blodforsyning) og nekrose (vævsdød) af den vaginale slimhinde. Overfladen af det prolaberede væv var desuden fibrinbelagt.

Ved gennemskæring af vaginalprolapsen fandtes en fortykkelse af vagina som følge af bindevævsnydannelse med en tykkelse på op til ca. 5 cm. Umiddelbart under den nekrotiske slimhinde fandtes granulationsvæv med en tykkelse på op til ca. 0,3 cm.

Præparatet er sæde for en kronisk vaginalprolaps som på baggrund af mæng­den af granulationsvæv og nydannet bindevæv vurderes at have en alder på flere uger.”

Det fremgår af afhøringsrapport af 11. oktober 2016, at ejeren oplyste, at koen havde fået kalv i foråret 2015. Den var 14 dage senere lukket på græs med kalven, og de blev taget ind igen i november 2015. Koen blev sendt til slagtning den 1. februar 2016. ”Årsagen til dette var, at afhørte havde køer nok, og til dels også, idet koen havde en tendens til, at vise liv (at skyde lidt af skeden) ud, hvilket den gjorde første gang ved kælvningen i 2015. Den havde flere gange på forskelli­ge tider vist lidt liv, men det var ikke værre, end at afhørte selv kunne skubbe det ind igen, og det på­virkede ikke koen som sådan.”

Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

Rådet finder, at koens situation straks burde have været afhjulpet ved, at koen blev tilset af en dyrlæge og behandlet eller ved at aflive den. Koens tilstand har været tydelig og let erkendelig, samt ejeren bekendt igennem længere tid (måneder).

Lægges ovennævnte og de medsendte fotos til grund, finder Rådet, at ved i en længere periode at have gået i besætningen med ubehandlet skedeprolaps, således at koen ved undersøgelsen på slagteriet fremstod med opkneben bug, højtløftet hale og kronisk ildelugtende nekrotisk og delvis blødende skedeprolaps, har koen været udsat for en høj grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som groft uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens §§ 1 og 2.

Dyr med alvorligt åbne sår eller dyr med endetarms- eller skedeprolaps anses ikke egnede til transport.

Ved at være transporteret levende til slagtning samt være lukket ind i et aflukke i slagteriets stald sammen med de andre køer, finder Rådet, at koen har været udsat for en betydelig grad af smerte, lidelse, angst og væsentlig ulempe.

Rådet vil karakterisere forholdet som uforsvarlig behandling af dyr, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Såfremt sagen i øvrigt giver rådet anledning til bemærkninger, skal jeg ligeledes anmode om at modtage disse.

Svar ad 2:

Rådet skal henvise til Rådets redegørelse af 17. februar 2009 vedrørende syge eller tilskadekomne produktionsdyr inkl. heste.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 25.000 kr. Forvandlingsstraffen for bøden var fængsel i 14 dage.

Tiltalte skulle betale sagens omkostninger.