2017-32-0156-00022

Ni slagtekyllinger kom i skoldekar uden at være aflivet først

05-09-2017

Skrivelse af 22. marts 2017 fra Midt- og Vestjyllands Politi (4100-89110-00082-15).
På et slagteri havde 9 slagtekyllinger ikke fået skåret halsen over på den automatiske halsoverskærer. Back-up slagteren, som der er lovkrav om der skal være tilstede ved automatisk halsoverskæring, var gået fra sin plads, således at de 9 slagtekyllinger kom i skoldekarret uden at være aflivet først.

Rådet udtalte 5. september 2017:

Spørgsmål 1:

Rådet anmodes om, at foretage en veterinærfaglig vurdering af uforsvarligheden:

Såfremt ovennævnte lægges til grund, har de 9 kyllinger ved denne aflivning, derved været udsat for ufor­svarlig behandling, grovere uforsvarlig behandling, eller grovere uforsvarlig behandling med karakter af mishandling?

Svar ad 1:

Af embedsdyrlægens anmeldelse af 16. november 2015 fremgår blandt andet: ” …ni slagtekyllinger, som ikke var afblødte ("røde”). Dette var tegn på, at kyllingerne ikke blev aflivet ved halsoverskæring og blev dermed yderligere slagtemæssig behandlet (skoldet) uden at disse var døde.” De ikke-afblødte ("røde") slagtekyllinger blev ikke slagtet (manglende tegn på stikning på halsen) og de var døde ved drukning i vand i skoldekar. De ni nævnte kyllinger var meget røde (på grund af manglende afblødning) og skind på halsen var intakt.”

Dyr skal beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst eller væsentlig ulempe. Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Lægges det til grund, at de 9 slagtekyllinger har været utilstrækkeligt bedøvet, således at de under drukning i skoldekarret har været ved bevidsthed, finder Rådet, at dyrene har været udsat for højeste grad af smerte, lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe. Rådet finder da, at dyrene har været udsat for groft uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling, jf. dyreværnslovens § 1.

Spørgsmål 2:

Giver sagen i øvrigt Rådet anledning til bemærkninger

Svar ad 2:

Hvorvidt slagtekyllingernes transport fra bedøvelse til skoldekar har været af en sådan varighed, at dyrene ikke har været bedøvet, da de kom i skoldekarret, eller om dyret/dyrene ikke har været tilstrækkeligt bedøvet som følge af, at hovedet ikke har været nedsænket i vandet eller utilstrækkelig mængde strøm i karret, kan Rådet ikke afgøre.

Afgørelse:

Tiltalte blev straffet med bøde på 30.000 kr. i henhold til Dyreværnslovens § 28, stk. 1, jf. stk. 2, jf. stk. 3, jf. stk. 9 og 11, jf. § 1, og bekendtgørelse nr. 135 af 14. februar 2014 om slagtning og aflivning af dyr § 13, stk. 1, nr. 2, jf. stk. 2, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet artikel 3, stk. 1, artikel 4, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, jf. bilag Ilt, punkt 3.2 og 3.3.